งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 9 บทที่ 2 25 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 9 บทที่ 2 25 มิถุนายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 9 บทที่ 2 25 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 9 บทที่ มิถุนายน 2553 Past simple tense

2 Past Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ นิสัย ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดไปแล้วในอดีต มักมีคำต่อไปนี้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นอดีต Yesterday, last night, last week, last month, last year, last …… 10 minutes ago, two days ago, 3 months ago, 5 years ago,… ago when I was young, when the world war II, in 1999, in 2000 etc.

3 was born/married  คำว่า เกิด และ แต่งงาน เราจะนิยมใช้ was born /was married เป็นการถูกกระทำ ถูกทำให้เกิด ถูกทำให้แต่งงาน ยกตัวอย่างเช่น Where was Pam born? = She was born in Texas.

4 When were Pam and Diego married?
= They were married on Saturday. Who was married on Saturday? = Pamela and Diego were married on Saturday.

5 used to  คำว่า used to แปลว่า เคย นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนั่งเอง เคยเป็น เคยทำ เคยอยู่ ประโยคบอกเล่า (Affirmative) S + used to + V1 เช่น I used to play with dolls when I was small. She used to be a swimmer when she was 11 years old.

6 ประโยคปฏิเสธ (Negative) S + did not + use to + V1
He didn’t use to play with dolls when he was young. We didn’t use to live in Bangkok.

7 ประโยคคำถาม (Interrogative)
Did + S + use to + V1…? Wh-Questions + did + S + use to + V1…?

8 Did you use to play with dolls?
= Yes, I did. I used to play with dolls. = No, I didn’t. I didn’t use to play with dolls.

9 Where did you use to visit when you were small?
= I used to visit Australia when I was small.

10 had to  แปลว่า จำเป็น จะต้อง เป็นรูปอดีตของ กริยา have/has เช่น
My grandmother had to ask her parents’ permission to get married. I had to wash my car yesterday.


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 9 บทที่ 2 25 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google