งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 3 บทที่ 1 11 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 3 บทที่ 1 11 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 3 บทที่ 1 11 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense

2 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้น เป็นประจำ สม่ำเสมอ หรือเป็นเหตการณ์ ที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลา ► กลุ่มกริยาที่ต้องใช้ร่วมกับ Simple Tense เสมอ ได้แก่ ► กริยาที่แสดงการรับรู้ (perception) ความรู้สึก (feelings) หรือภาวะของจิต (mind) เช่น

3 ► see :I see Joe over there. ► smell :She smells something burning. ► taste :This cake tastes delicious. ► believe: They believe in God. ► Want :She wants to help you. ► Feel :We feel happy for you.

4 กริยาอื่นๆในกลุ่มนี้ ได้แก่ ► loveforgetlike ► belong tohate ► have( ในความหมายว่า “ มี ”) ► understandknow ► remember ► hear etc.

5 Adverbs of Frequency ► Adverbs of Frequency เป็นคำกริยาวิเศษณ์บอก ความถี่ คือ คำที่ใช้บอกความถี่หรือความบ่อยของ การกระทำที่เกิดขึ้น ทำหน้าที่ขยายคำกริยา ► Always100%Usually80-90% Often 60-79% ► Sometimes 50%Rarely 10% Never 0 %

6 ► มีตัวอื่นๆอีก เช่น frequently, seldom, scarcely, hardly, generally, normally, regularly, occasionally, now and again, hardly ever, etc. ► คำต่างๆเหล่านี้ วางไว้หน้า v.1 หลัง v. to be หรือหลังกริยาช่วยเท่านั้น เช่น  I always get up at 7 o’clock in the morning.  She usually does her homework at night.

7  Peter often hangs out with his friends.  We sometimes go to the theatre.  Louis is rarely late.  They are never diligent.  ข้อสังเกต seldom, rarely, hardy และ never จะ ไม่ใช่ในประโยคปฏิเสธเพราะมีความหมายเป็นปฏิเสธ อยู่แล้ว  He never flies in an airplane.

8 กลุ่มคำแสดงเวลาต่อไปนี้ มักจะวางไว้ ท้ายประโยคหรือหน้าประโยค ► Everyday, every month, every year, once a week, twice a month, four times a year, two times a day, three times a week, all the time ► The students go to school everyday. ► My sister brushes her teeth twice a day. ► Jo visits his grandparents three times a year.


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 3 บทที่ 1 11 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google