งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 3 บทที่ 1 11 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 3 บทที่ 1 11 มิถุนายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 3 บทที่ 1 11 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 3 บทที่ มิถุนายน 2553 Present Simple Tense

2 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ สม่ำเสมอ หรือเป็นเหตการณ์ที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลา
กลุ่มกริยาที่ต้องใช้ร่วมกับ Simple Tense เสมอ ได้แก่ กริยาที่แสดงการรับรู้ (perception) ความรู้สึก (feelings) หรือภาวะของจิต (mind) เช่น

3 see : I see Joe over there.
smell : She smells something burning. taste : This cake tastes delicious. believe: They believe in God. Want : She wants to help you. Feel : We feel happy for you.

4 กริยาอื่นๆในกลุ่มนี้ ได้แก่
love forget like belong to hate have(ในความหมายว่า “มี”) understand know remember hear etc.

5 Adverbs of Frequency Adverbs of Frequency เป็นคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ คือ คำที่ใช้บอกความถี่หรือความบ่อยของการกระทำที่เกิดขึ้น ทำหน้าที่ขยายคำกริยา Always 100% Usually 80-90% Often % Sometimes 50% Rarely 10% Never 0 %

6 มีตัวอื่นๆอีก เช่น frequently, seldom, scarcely, hardly, generally, normally, regularly, occasionally, now and again, hardly ever, etc. คำต่างๆเหล่านี้ วางไว้หน้า v.1 หลัง v. to be หรือหลังกริยาช่วยเท่านั้น เช่น I always get up at 7 o’clock in the morning. She usually does her homework at night.

7 Peter often hangs out with his friends.
We sometimes go to the theatre. Louis is rarely late. They are never diligent. ข้อสังเกต seldom, rarely, hardy และ never จะไม่ใช่ในประโยคปฏิเสธเพราะมีความหมายเป็นปฏิเสธอยู่แล้ว He never flies in an airplane.

8 กลุ่มคำแสดงเวลาต่อไปนี้ มักจะวางไว้ท้ายประโยคหรือหน้าประโยค
Everyday, every month, every year, once a week, twice a month, four times a year, two times a day, three times a week, all the time The students go to school everyday. My sister brushes her teeth twice a day. Jo visits his grandparents three times a year.


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 3 บทที่ 1 11 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google