งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 2 บทที่ 1 8 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 2 บทที่ 1 8 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 2 บทที่ 1 8 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense

2 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำที่ เกิดขึ้นเป็นประจำ สม่ำเสมอ หรือเป็น เหตการณ์ที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลา  แบบที่ 2  โครงสร้างประโยคบอกเล่า S + Verb (s, es)  ตัวอย่าง The sun rises in the east.  The earth moves round the sun.  He gets up at six o’clock.  Dogs bark.

3  I go to school by bus.  This bag belongs to Ben.  Everybody fears death.  We believe him.

4 หลักการเติม –s, -es  กริยาช่อง 1 ที่ลงท้ายด้วย –sh, -ch, -ss, -x, หรือ – z ให้เติม –es เช่น  teach: She teaches Japanese.  wash:He washes his clothes every weekend.  pass:She passes me on the highway every  morning.  fix:He fixes automobiles for a living.

5 กริยาช่อง 1 ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ (Consonant) เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –es เช่น  study:Linda studies in the morning.  fly:He flies to Los Angeles once a week.

6 แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ (vowel) ให้เติม – s ได้เลย เช่น  stay:Bob stays in a hotel.  play:Tom plays football after  school everyday.

7 ในกรณีอื่นๆให้เติม –s หลังกริยา ช่อง 1 ได้เลย เช่น  write:She writes me a letter every  week.  come:He comes early everyday.

8 สำหรับ go และ do เมื่อใช้กับประธาน เอกพจน์ให้เติม –es เสมอ เช่น  She goes to a movie every Saturday.  He does his homework in the library.

9 ระวัง :  ประธานเป็นเอกพจน์ใช้ has เช่น  She has some money for you.  ประธานเป็นพหูพจน์ใช้ have เช่น  We have some money for you.

10 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ S + do/does + not + V  ตัวอย่าง I do not like black.  She does not eat vegetable.  We don’t play the guitar.  You don’t drink coffee.  He doesn’t wear glasses.  They don’t feel well.

11 โครงสร้างประโยคคำถาม Do/Does + S + V………? Wh-question + do/does + S + V…?  ตัวอย่าง Do you remember me?  Do we study English on Mondays? Mondays?  Does she work today?

12  Does Ann run fast?  What color do you like most?  Who does Ginny live with?  When does the train arrive?  Where do we have dinner?  How do they go to school?

13


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 2 บทที่ 1 8 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google