งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงานภาครัฐ, อปท. และเอกชนมีสนับสนุน งบประมาณ, ประสานงาน กัน อย่างต่อเนื่องและ เข้มแข็ง ( นาจอมเทียน, บางเสร่, พูลตาหลวง, แสมสาร, สัตหีบ ) มีระบบข้อมูลที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงานภาครัฐ, อปท. และเอกชนมีสนับสนุน งบประมาณ, ประสานงาน กัน อย่างต่อเนื่องและ เข้มแข็ง ( นาจอมเทียน, บางเสร่, พูลตาหลวง, แสมสาร, สัตหีบ ) มีระบบข้อมูลที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงานภาครัฐ, อปท. และเอกชนมีสนับสนุน งบประมาณ, ประสานงาน กัน อย่างต่อเนื่องและ เข้มแข็ง ( นาจอมเทียน, บางเสร่, พูลตาหลวง, แสมสาร, สัตหีบ ) มีระบบข้อมูลที่มี คุณภาพ, มีระบบติดตาม เยี่ยมบ้าน ( พูลตาหลวง, นาจอม เทียน, บางเสร่, สัตหีบ, แสมสาร ) ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ปลอดโรคเรื้อรัง ( โรคเบาหวาน, โรค ความดันโลหิตสูง, โรคมะเร็ง, โรคหัวใจและหลอดเลือด ) พัฒนาศักยภาพ บุคคลากรและแกนนำ ( พูลตาหลวง, บางเสร่, นาจอมเทียน ) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ฉบับแสดงเส้นทางด่วนพิเศษ ภายใน ปี..................... ประชาชนปลอดโรคเรื้องรังอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประชาชน มีความรู้มีความตระหนัก และมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพในทางที่ ดี ( แสมสาร, พูลตาหลวง สัตหีบ ) ชุมชนมีโครงการโดยชุมชน ( บางเสร่ ) ภาคีร่วมขับเคลื่อน นโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ ( พูลตาหลวง, สัตหีบ, แสมสาร, นาจอมเทียน, บางเสร่ ) พัฒนารพ. สต. พัฒนา ระบบบริการเชิงรุก และเชิงรับ ( บางเสร่, แสมสาร ) ระบบจัดการบริหาร จัดการด้านสุขภาพที่ มีประสิทธิภาพ ( บาง เสร่ ) ทำแผนสุขภาพ ร่วมกับเครือข่าย ( สัต หีบ ) พัฒนาศักยภาพอ สม. และสร้างทีม เครือข่ายสุขภาพ ( สัตหีบ, บางเสร่, แสมสาร, สัตหีบ ) มีช่องทางการติดต่อ ประสานงานข้อมูล ระหว่างพื้นที่ทาง อินเทอร์เน็ต ( นาจอม เทียน, สัตหีบ, แสมสาร ) ภาคีเครือข่ายกระตุ้น ให้ชุมชนตระหนักและ เห็นความสำคัญ ( บาง เสร่, นาจอมทียน, แสมสาร, สัตหีบ ) ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพและคัดกรองความ เสี่ยง ( แสมสาร ) ชุมชนการร่วมมือและมี ระบบเฝ้าระวังและติดตามที่ มีประสิทธิภาพ ( บางเสร่ ) สร้างนวัตกรรมด้าน สุขภาพ ( บางเสร่ ) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้และสร้างความ ตระหนักอย่างต่อเนื่อง * ตรวจสุขภาพปีละครั้งยับยั้งการเกิด โรค ( สัตหีบ ) * วันนี้คุณคลำเต้านมหรือยัง, เจอปั๊บ คุยปุ๊บ เข้า แป๊ป ชูบุคคลต้นแบบ, เข้าถึงโรงงาน, คัดเลือกชุมชนต้นแบบ ( พูลตาหลวง )

2 หน่วยงานภาครัฐ, อปท. และเอกชนมีสนับสนุน งบประมาณ, ประสานงาน กัน อย่างต่อเนื่องและ เข้มแข็ง ( นาจอมเทียน, บางเสร่, พูลตาหลวง, แสมสาร, สัตหีบ ) มีระบบข้อมูล * ที่มีคุณภาพ, มีระบบติดตาม เยี่ยมบ้านและส่งต่อ ( นาจอม เทียน, บางเสร่ ) * ระบบข้อมูลเป็นปัจจุบัน ( แสมสาร ) ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ผู้พิการมีคุณภาพชีวิติที่ดีทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ พัฒนาศักยภาพ บุคคลากรและแกนนำ ( พูลตาหลวง, บางเสร่, นาจอมเทียน ) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ฉบับแสดงเส้นทางด่วนพิเศษ ภายใน ปี..................... ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตทีดี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้พิการได้รับสวัสดิการและ การดูแลสุขภาพที่ดีทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ( แสมสาร ) ชุมชนร่วมจัดทำแผนชุมชน ออกมาเป็นโครงการของ ชุมชน ( บางเสร่, แสมสาร ) ภาคีร่วมติดตามเยี่ยม อย่างต่อเนื่องและ สนับสนุนสวัสดิการ ( แสมสาร ) ภาคีร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิต ( แสมสาร ) ทำแผนสุขภาพ ร่วมกับเครือข่าย ( สัต หีบ ) พัฒนาศักยภาพอ สม. และสร้างทีม เครือข่ายสุขภาพ ( สัตหีบ, บางเสร่, แสมสาร, สัตหีบ ) มีช่องทางการติดต่อ ประสานงานข้อมูล ระหว่างพื้นที่ทาง อินเทอร์เน็ต ( นาจอม เทียน, สัตหีบ, แสมสาร ) ภาคีเครือข่ายกระตุ้น ให้ชุมชนตระหนักและ เห็นความสำคัญใน การดูแลผู้พิการ ( บาง เสร่, นาจอมทียน, แสมสาร, สัตหีบ ) ชุมชนมีศักยภาพในการ ดูแลผู้พิการ แบบจิตอาสา ( นาจอมเทียน, บางเสร่ ) ผู้พิการมีศักยภาพในการ ดูแลตนเอง ( นาจอมเทียน ) มีโครงการเพื่อนช่วย เพื่อน อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ดูแลผู้พิการ ( แสมสาร ) สำรวจคุณภาพชีวิต ของผู้พิการ ( นาจอม เทียน ) จัดตั้งชมรมผู้พิการ ( นาจอมเทียน )

3


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงานภาครัฐ, อปท. และเอกชนมีสนับสนุน งบประมาณ, ประสานงาน กัน อย่างต่อเนื่องและ เข้มแข็ง ( นาจอมเทียน, บางเสร่, พูลตาหลวง, แสมสาร, สัตหีบ ) มีระบบข้อมูลที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google