งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

2 ขอบข่ายหัวข้อ

3 พระราชบัญญั ติการศึกษา แห่งชาติ การผลิต นักเรียนให้มี คุณภาพ มี ความรู้ ความสามารถ มีความคิด สร้างสรรค์ และมี คุณสมบัติ ตรงตามความ ต้องการของ ตลาดแรงงาน และ ประเทศชาติ หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพ พัฒนากำลังคน ระดับฝีมือให้มี ความชำนาญ เฉพาะด้าน เน้นความ ชำนาญเฉพาะ ด้านการปฏิบัติ จริง มีกิจนิสัยในการ ทำงานด้วย ความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย ผลการวัดประเมิน ตามสภาพจริง เป็นการวัดประเมินที่ มุ่งเน้น ความสามารถด้าน ต่างๆ การทำงาน เป็นกลุ่มในการ แก้ปัญหามุ่งให้ ผู้เรียนเอาชนะกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย กระบวนการต่างๆ วิธีการต่างๆ นี้เอง ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า การวัดประเมินเป็น ส่วนหนึ่งของการ เรียนรู้ จึงแสดง พฤติกรรมออกมา อย่างเต็มศักยภาพ ของตนด้วยความ ภาคภูมิใจ ความเป็นมาและ ความสำคัญ

4 1. เพื่อศึกษาผลการวัดประเมินตามสภาพจริงวิชาการจัดดอกไม้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม ในด้านทักษะการปฏิบัติงาน 2. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการวัดประเมินตามสภาพจริงวิชา การจัดดอกไม้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม วัตถุประสงค์ของการ วิจัย

5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 / 10 สาขาการโรงแรม ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในเดือนธันวาคม พ. ศ. 2555 – กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 18 คาบเรียน สมมติฐานในการวิจัย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงาน ตามสภาพจริงต่อการเรียนวิชาการจัดดอกไม้หลังได้รับ กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินตามสภาพจริงสูงขึ้น

6 หน่วย การ เรียน เรื่องที่เรียน แผนการจัดกิจกรรมการ เรียน 5 การจัดดอกไม้ใน พิธีต่างๆ 1. การจัดดอกไม้ที่ใช้ใน งานมงคล 2. การจัดดอกไม้ในงาน อวมงคล 6 การจัดดอกไม้แบบ สากล 1. การจัดดอกไม้แบบ ตะวันตก 2. การจัดดอกไม้แบบ ตะวันออก 7 การจัดดอกไม้ตาม สมัยนิยม 1. การจัดดอกไม้ตามสมัย นิยม 2. การจัดดอกไม้แบบ อิสระ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน

7 N แทน จำนวนนักศึกษาที่ใช้ในการประเมิน แทน ค่า คะแนนเฉลี่ย K แทน จำนวน คะแนนเต็ม เนื้อหา NK แปล ความหมาย ชิ้นงานที่ 1 การจัดช่อบูเก้ 3628 13. 32 ปานกลาง ชิ้นงานที่ 2 การจัดทรงพัด 3628 17. 42 ดี ชิ้นงานที่ 3 การจัดแบบ American style 3628 18. 52 ดี ชิ้นงานที่ 4 การจัดแบบอิ เคบะนะ 3628 19. 12 ดี ชิ้นงานที่ 5 การจัดช่อ เจ้าสาว 3628 19. 72 ดี ชิ้นงานที่ 6 การจัดแบบ อิสระ 362824. 62 ดีมาก สรุป : ผลการศึกษาการวัดประเมินตามสภาพจริง ด้านทักษะการปฏิบัติงาน

8 สรุป : จากการศึกษาสภาพและปัญหาในการวัด ประเมินผลตามสภาพจริง หน่วยการเรียนรู้เรื่องการประเมินผล 1 การจัดดอกไม้ในพิธี ต่างๆ นร. ไม่คุ้นเคยกับการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามสภาพจริงที่เน้น ให้ผู้เรียนได้ฝึก ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ภายใต้คำแนะนำของ ผู้สอน 2 การจัดดอกไม้แบบ สากล นร. เริ่มมีความคุ้นเคย กับรูปแบบการสอน ตามสภาพจริง นร. มี ความเข้าใจและ สามารถนำเสนองาน ได้ 3 การจัดดอกไม้ตาม สมัยนิยม นร. มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียน มีความ ตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีการแก้ปัญหาในงาน ได้ดี

9 ภาพ : การจัดดอกไม้ ตามสภาพจริง

10


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม โดย นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google