งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า เบื้องต้น (3104 - 0003) เรื่องการสร้างหม้อ แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า เบื้องต้น (3104 - 0003) เรื่องการสร้างหม้อ แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า เบื้องต้น (3104 - 0003) เรื่องการสร้างหม้อ แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายณัฐกร กันทะศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นาเชียงใหม่

2 ผู้ศึกษาพบว่า ผู้เรียนเรียนจะมุ่งทำ แบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว ตามลักษณะ ของเด็กเก่ง บางคนจะหวงความรู้บรรยากาศ ในการเรียนตึงเครียด ทำให้ผู้เรียนรู้สึก เหนื่อย และไม่มีความกระตือรือร้นในการ เรียนนอกจากนั้นผู้เรียนยังขาดการมี ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ขาดทักษะการทำงาน ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นทักษะที่สำคัญและเป็นพื้นฐานต่อผู้เรียน สำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปัญหาการวิจัย

3 ผู้ศึกษาเห็นความสำคัญของปัญหา ดังกล่าวจึงต้องการศึกษาหาวิธีการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะการทำงาน ร่วมกันกับผู้อื่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็น กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้ศึกษาจึงมี ความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ปัญหาการวิจัย

4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนในวิชา เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น (3104 – 0003) โดยการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสำหรับ นักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

5 สรุปสำคัญ จากผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และแบบกลุ่มมีผู้เรียน ที่ได้คะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 50 ขึ้นไปมีจำนวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 25.92 และผู้เรียนที่ได้ คะแนนก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 50 มีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 74.08 คะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 45.18 คะแนนหลังเรียน ร้อยละ 50 ขึ้นไปมีจำนวน 22. คนคิดเป็นร้อยละ 81.48 และผู้เรียนที่ได้ คะแนนก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 50 มีจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 59.07

6 สรุปสำคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ กลุ่ม คะแนนหลังเรียน ร้อยละ 50 ขึ้นไปมี จำนวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เรียนที่ได้คะแนนก่อนเรียนน้อยกว่า ร้อยละ 50 มีจำนวน.....-..... คน คิดเป็นร้อยละ..-... คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 67.03 ผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นหลังจากผ่านการเรียน การสอนแบบปกติไปแล้ว จาก 45.18 เป็น 59.09 ผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นหลังจากผ่านการเรียน การสอนแบบกลุ่มไปแล้ว จาก 45.18 เป็น 67.03

7 ผลการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของ ผู้เรียน พบว่ามีพฤติกรรมทางการเรียนที่พัฒนา ไปในทางที่ดีคือ เรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ของ ผู้เรียนเอง การทำงานร่วมกัน ความสามัคคีการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นในการเรียน และการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สรุปผลการวิจัย

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย รูปแบบของกิจกรรมในแต่ละแผนการสอน นี้เหมาะกับนักเรียนที่มีความสามารถ ทางด้านสติปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง ขึ้นไป เพราะลักษณะของคำถามที่ใช้ใน กิจกรรมมีความซับซ้อน ต้องใช้ทักษะใน การแก้ปัญหา ก่อนที่จะจัดกิจกรรมรูปแบบ นี้ ผู้สอนควรศึกษาความสามารถของ ผู้เรียนก่อนว่าอยู่ในระดับใด และควรปรับ ระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่ใช้ใน กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน

9 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ กลุ่ม ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานให้ ครบทุกหน้าที่เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำงาน ให้ผู้เรียน ประโยชน์ที่ได้จากศึกษาวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า เบื้องต้น (3104 - 0003) เรื่องการสร้างหม้อ แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักศึกษาสาขางานติดตั้งไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google