งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้บัตรคำเพื่อพัฒนาการออก เสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 สาขา ยานยนต์ ( ชย.1101) วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้บัตรคำเพื่อพัฒนาการออก เสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 สาขา ยานยนต์ ( ชย.1101) วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้บัตรคำเพื่อพัฒนาการออก เสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 สาขา ยานยนต์ ( ชย.1101) วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ Use of Word Cards to Develop the Pronounce of The First Year Students (Auto.1101) in Lanna Polytechnic Chiang Mai Technological College นางสาวพรสุดา ดอกบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา ทักษะการพูดมีความสำคัญในการ สื่อสาร ผู้เรียนไม่สนใจในการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนอ่านคำศัพท์บางคำไม่ได้และ ไม่ถูกต้อง ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชา ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรคำเป็น กลวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้ดีขึ้นและช่วยแก้ปัญหาการอ่าน ออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ ถูกต้อง

3 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา การเรียนแบบการใช้บัตรคำ การใช้บัตรคำศัพท์ เป็นสื่อในการเรียน การสอนนั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจ ของผู้เรียนและยังช่วยให้การเรียนการ สอนนั้นเป็นจริง บรรยากาศในการเรียน การสอนสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ อีก ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้ดี

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการออกเสียง ก่อนและหลังการใช้บัตรคำ เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรคำ

5 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ สาขายานยนต์ ( ชย.1101) จำนวน 31 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้บัตรคำ ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

6 ขั้นตอนการทดลองและการเก็บ รวบรวมข้อมูล 1. วัดความสามารถด้ายไวยากรณ์และเจต คติต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง 2. ดำเนินการทดลองตามแผนการสอนที่ สร้างขึ้น 3. วัดความสามารถด้ายไวยากรณ์และเจต คติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

7 สรุปผลการวิจัย ครั้งที่ระยะค่าเฉลี่ยส่วน เบี่ยงเบน มาตราฐา น 1 ก่อนเรียน หลังเรียน 3.87 5.90 1.09 1.53 2 ก่อนเรียน หลังเรียน 4.61 6.35 1.51 1.90 3 ก่อนเรียน หลังเรียน 4.35 6.93 1.20 1.60 นักศึกษามีพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้ดีขึ้นหลังการใช้บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

8 สรุปผลการศึกษาเจตคติของ นักศึกษาต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษโดยการใช้บัตรคำ รายการ MeanSD. ระดับเจต คติ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ เพิ่มมากขึ้นมากเดิม 3.770.76 ดี นักศึกษาชอบอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ 3.670.54 ดี นักศึกษามีความเข้าใจ ภาษาอังกฤษดีขึ้น 3.740.44 ดี นักศึกษาอยากฝึกพูดคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ 3.700.52 ดี นักศึกษาสามารถออกเสียง คำศัพท์ได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นจาก เดิม 3.700.58 ดี

9 อภิปรายผลการศึกษา การเรียนโดยใช้บัตรคำศัพท์ ช่วย พัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ซึ่งทำให้ผู้เรียน สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง มากขึ้น และมีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น การใช้บัตรคำศัพท์ช่วยให้ผู้เรียนจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ มากขึ้น บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่าง สนุกสนานและไม่เบื่อ


ดาวน์โหลด ppt การใช้บัตรคำเพื่อพัฒนาการออก เสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 สาขา ยานยนต์ ( ชย.1101) วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google