งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาต่อยอด การ แสดงออกด้านพฤติกรรมการแสดงออกเป็นสิ่ง ที่สำคัญยิ่งสำหรับนักเรียนที่เรียนทางด้าน พาณิชยกรรม เพราะนักเรียนจะต้องนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาต่อยอด การ แสดงออกด้านพฤติกรรมการแสดงออกเป็นสิ่ง ที่สำคัญยิ่งสำหรับนักเรียนที่เรียนทางด้าน พาณิชยกรรม เพราะนักเรียนจะต้องนำไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ปัญหาของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาต่อยอด การ แสดงออกด้านพฤติกรรมการแสดงออกเป็นสิ่ง ที่สำคัญยิ่งสำหรับนักเรียนที่เรียนทางด้าน พาณิชยกรรม เพราะนักเรียนจะต้องนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและทางด้านสังคม รวมถึงการทำงานในอนาคตต่อไป ซึ่งจะทำให้ นักเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงออกนั้นๆ มากขึ้นอย่างสมเหตุสมผลตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในทางกลับกันหากนักเรียนไม่มีความ กล้าแสดงออกก็จะส่งผลให้นักเรียนขาดความ เชื่อมั่น และอาจจะต้องเผชิญกับปัญหา ทางด้านการติดต่อหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับ บุคคลอื่นด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความยากลำบาก ในการทำงาน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการ กล้าแสดงออกสามารถที่จะฝึกฝนและสามารถ พัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในตัวของบุคคลให้เกิด ความกล้าแสดงออกและเหมาะสมตาม สถานการณ์ต่างๆ

5 ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาต่อยอดจากแผนการ จัดการเรียนรู้และได้พิจารณาหน่วยการเรียน เรื่องการเสนอขายสินค้าและบริการใน รายวิชาการพูดเพื่องานอาชีพ ซึ่งหน่วยการ เรียนดังกล่าวเป็นหน่วยการเรียนที่ผู้เรียน สามารถจะฝึก ทักษะด้านการนำเสนอขาย สินค้า โดยอาศัยเทคนิคด้านต่าง ๆ ประกอบการนำเสนอขาย รวมถึงบุคลิกภาพ และการแสดงออกของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงได้คิดวิธีการที่จะทำให้นักเรียนเกิด ความสนใจและร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งสามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมการ กล้าแสดงออกได้

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2.1 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 พาณิชยกรรม ในรายวิชาการ พูดเพื่องานอาชีพในแผนการเรียนรู้เรื่องการ เสนอขายสินค้าและบริการ ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนา พฤติกรรมการกล้าแสดงออก นำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันและสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและ การดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้ 2.3 เพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัด กิจกรรมเรียนการสอนในรายวิชาการพูดเพื่อ งานอาชีพ

7 รายการ ค่าเฉลี่ ย ( ) ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) แปล ความ 1. นักเรียนมีความเป็นผู้นำในการ ตัดสินใจ 4.710.47 มาก ที่สุด 2. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4.640.50 มาก ที่สุด 3 นักเรียนกล้าแสดงออกอย่าง ชัดเจน 4.860.36 มาก ที่สุด 4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ นำเสนอทุกขั้นตอน 4.790.43 มาก ที่สุด 5. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็น ของบุคคลอื่นเป็นอย่างดี 4.640.50 มาก ที่สุด 6. บุคลิกภาพมีความเหมาะสม 4.860.36 มาก ที่สุด รวม 4.750.06 มาก ที่สุด

8 รายการ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) แปล ความ 1. คำแนะนำ คำอธิบาย คำสั่ง ชัดเจน ถูกต้อง 4.710.47 มากที่สุด 2. คำอธิบายเนื้อหาสอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.640.50 มากที่สุด 3. ศึกษาได้ด้วยตัวเอง 4.860.36 มากที่สุด 4. นำเสนอเนื้อหาชัดเจน มีขั้นตอน 4.790.43 มากที่สุด 5. เนื้อหาสาระช่วยให้การเรียนรู้ง่าย ขึ้น 4.640.50 มากที่สุด 6. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย 4.860.63 มากที่สุด 7. ถูกต้องตามหลักวิธีการ 4.640.50 มากที่สุด 8. นำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนิน ชีวิต 4.860.35 มากที่สุด 9. นำไปใช้ในงานอาชีพได้ 4.640.48 มากที่สุด รวม 4.740.07 มากที่สุด

9 ผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความ พึงพอใจการแสดงบาทสมมุติการ แสดงออกด้านการขาย พบว่าการจัดกิจกรรมภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีความ เหมาะสมในการปฏิบัติและมีความพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.75 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 สรุปว่าผลการประเมิน กระบวนการทั้ง 6 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี มาก

10

11


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาต่อยอด การ แสดงออกด้านพฤติกรรมการแสดงออกเป็นสิ่ง ที่สำคัญยิ่งสำหรับนักเรียนที่เรียนทางด้าน พาณิชยกรรม เพราะนักเรียนจะต้องนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google