งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมิน แผนการสอน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมิน แผนการสอน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมิน แผนการสอน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย

2 การประเมิน แผนการสอน ก่อน นำไปใช้ การ ประเมิน แผนการ สอน ก่อน นำไปใช้ การ ประเมิน แผนการ สอน ระหว่าง นำไปใช้ การ ประเมิน แผนการ สอน ระหว่าง นำไปใช้ การ ประเมิน แผนการ สอน เมื่อสิ้นสุด การใช้ การ ประเมิน แผนการ สอน เมื่อสิ้นสุด การใช้ เป็นการตรวจสอบแผนการสอน ว่า เป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางหรือไม่ มีความเหมาะสม ครอบคลุมหรือไม่ และมีสิ่งใดที่ยัง บกพร่องควรปรับปรุงแก้ไข เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตาม แผนการสอน โดยการสังเกตและ บันทึกปัญหา หรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่ทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นไป ตามที่วางแผน หรือไม่ประสบ ความสำเร็จและประเด็นที่ควร ปรับปรุงแก้ไขต่อไป เป็นการประเมินภาพรวมเมื่อสอนจบ แต่ละหน่วยหรือบท และเมื่อสอนจบ ทั้งรายวิชาเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อ จัดการเรียนการสอนตามแผนการ สอนที่จัดทำไว้แล้วนั้น

3 การประเมินแผนการ สอนก่อนนำไปใช้ 1. การประเมินแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1. ผู้เรียนได้ค้นพบและสร้างความรู้ด้วย ตนเอง (Construct) 2. ผู้เรียนได้คิด ทำ และแสดงออก (Performance) 3. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือกลุ่ม (Interaction) 4. ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน หรือเป็นกระบวนการ (Process) 5. ผู้เรียนมีผลงานจากการปฏิบัติ (Product) 6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง และเพื่อน (Assessment) 7. ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Application)

4 ตารางวิเคราะห์ กิจกรรม รายวิชา.................................... แผนการสอนที่........................... จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่................................................................................................. กิจกรรมการเรียนการสอนที่............................................... เวลา........................... คาบ เทคนิควิธีการสอนที่ใช้....................................................................................................... บทบาทของผู้เรียน ระดับการปฏิบัติ มากปาน กลาง น้อย 1. ได้ค้นพบ / สร้างข้อความรู้ด้วย ตนเอง 2. ได้คิด / ทำ / แสดงออกเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างผลงาน 3. ได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้กับ เพื่อน / กลุ่ม 4. มีวิธีการ / กระบวนการ 5. มีผลงานจากการปฏิบัติ 6. มีส่วนร่วมประเมินตนเองและเพื่อน 7. ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

5 การตรวจสอบบทบาทของครู ในการจัดกิจกรรม

6 การประเมินองค์ประกอบ ต่างๆของแผนการสอน 1. ตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ 2. ตรวจสอบจุดประสงค์ นำทาง 3. ตรวจสอบเนื้อหา 4. ตรวจสอบสาระสำคัญ 5. ตรวจสอบกิจกรรม การเรียนการสอน 6. ตรวจสอบสื่อ 7. ตรวจสอบการวัดและ ประเมินผล 8. กิจกรรมเสนอแนะ

7 การประเมินแผนการสอน ระหว่างนำไปใช้

8 การประเมินแผนการสอนเมื่อ สิ้นสุดการใช้ 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียน 2. ประเมินจากการนำผลการ บันทึกระหว่างการใช้แผนแต่ละ แผนมาสรุปรวมเมื่อสอนจบแต่ละ หน่วยหรือแต่ละบท


ดาวน์โหลด ppt การประเมิน แผนการสอน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google