งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินแผนการสอน สุธาสินี ศรีวิชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินแผนการสอน สุธาสินี ศรีวิชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินแผนการสอน สุธาสินี ศรีวิชัย
สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2 การประเมินแผนการสอน การประเมินแผนการสอน ก่อนนำไปใช้ การประเมิน
เป็นการตรวจสอบแผนการสอน ว่าเป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือไม่ มีความเหมาะสม ครอบคลุมหรือไม่ และมีสิ่งใดที่ยังบกพร่องควรปรับปรุงแก้ไข เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการสอน โดยการสังเกตและบันทึกปัญหา หรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่ทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่วางแผน หรือไม่ประสบความสำเร็จและประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไขต่อไป การประเมิน แผนการสอน ระหว่างนำไปใช้ การประเมินแผนการสอน เมื่อสิ้นสุดการใช้ เป็นการประเมินภาพรวมเมื่อสอนจบแต่ละหน่วยหรือบท และเมื่อสอนจบทั้งรายวิชาเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่จัดทำไว้แล้วนั้น

3 การประเมินแผนการสอนก่อนนำไปใช้
1. การประเมินแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1. ผู้เรียนได้ค้นพบและสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct) 2. ผู้เรียนได้คิด ทำ และแสดงออก (Performance) 3. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือกลุ่ม (Interaction) 4. ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ (Process) 5. ผู้เรียนมีผลงานจากการปฏิบัติ (Product) 6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน (Assessment) 7. ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Application)

4 ตารางวิเคราะห์กิจกรรม
รายวิชา แผนการสอนที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เวลา คาบ เทคนิควิธีการสอนที่ใช้ บทบาทของผู้เรียน ระดับการปฏิบัติ มาก ปานกลาง น้อย 1. ได้ค้นพบ/สร้างข้อความรู้ด้วยตนเอง 2. ได้คิด/ทำ/แสดงออกเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลงาน 3. ได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้กับเพื่อน/กลุ่ม 4. มีวิธีการ/กระบวนการ 5. มีผลงานจากการปฏิบัติ 6. มีส่วนร่วมประเมินตนเองและเพื่อน 7. ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

5 การตรวจสอบบทบาทของครูในการจัดกิจกรรม

6 การประเมินองค์ประกอบต่างๆของแผนการสอน
1. ตรวจสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. ตรวจสอบจุดประสงค์นำทาง 3. ตรวจสอบเนื้อหา 4. ตรวจสอบสาระสำคัญ 5. ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนการสอน 6. ตรวจสอบสื่อ 7. ตรวจสอบการวัดและประเมินผล 8. กิจกรรมเสนอแนะ

7 การประเมินแผนการสอนระหว่างนำไปใช้

8 การประเมินแผนการสอนเมื่อสิ้นสุดการใช้
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2. ประเมินจากการนำผลการบันทึกระหว่างการใช้แผนแต่ละแผนมาสรุปรวมเมื่อสอนจบแต่ละหน่วยหรือแต่ละบท


ดาวน์โหลด ppt การประเมินแผนการสอน สุธาสินี ศรีวิชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google