งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตร และรายวิชา รูปแบบ เทคนิค กลยุทธของ การสอน

3 หลักสูตรและรายวิชา ผู้เรียน (ศักยภาพและแบบการเรียนรู้) รูปแบบ เทคนิค กลยุทธของการสอน เพื่อตรวจสอบ เพื่อ เป้าหมายของการ เรียนรู้ ความสามารถและความพร้อม ของผู้เรียน ประยุกต์ใช้ได้อย่าง เหมาะสม เพื่อ กำหนด การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

4 การวิเคราะห์ หลักสูตร และ รายวิชาใน หลักสูตร การวิเคราะห์ ผู้เรียน และ การศึกษา จิตวิทยาการ เรียนรู้ การวิเคราะห์บริบท ของการจัดการ เรียนการสอนและ แนว พ.ร.บ. การศึกษารูปแบบ และวิธีการจัด กิจกรรมการเรียน การสอน (ที่เน้น ผู้เรียนและอื่น ๆ) การตัดสินใจ เลือกรูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งเทคนิค วิธีในการสอน บทบาทผู้เรียน การวัดและ ประเมินผล บทบาทผู้สอน บรรยากาศ สื่อ ลักษณะของ กิจกรรมและ กระบวนการ เรียนการสอนที่ มีขั้นตอนและ สะท้อนถึงการ วิเคราะห์และ การศึกษาจาก 1, 2, 3 และ 4 1. 2. 3. 4. 5. การทบทวนและการเตรียมความพร้อม การแสดงจุดเน้นของประเด็นที่จะสอน การนำเสนอประเด็นที่มีความเป็น รูปธรรมโดย กิจกรรมที่  สอดคล้องกับผู้เรียน  ใช้สื่อหลากหลาย  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกด้าน  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติและการใช้สภาพจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับ การวิเคราะห์กระบวนการคิด การสรุปบทเรียน และการวัดประเมินผล กระบวนการที่ประกอบด้วย

5 IEP วิเคราะห์ผู้เรียน การทำกิจวัตรประจำวัน การเรียน การเล่น นันทนาการ พัฒนาศักยภาพ หลักสูตร ประเมินผล สื่อ สิ่งอำนวย ความสะดวก เทคนิคการสอน การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

6 ผู้เรียนต้องมี 10 ทักษะ ในโลกยุคปัจจุบัน 1.ภาษาและคณิตศาสตร์ 2.การเข้าถึงข้อมูล + ICT 3.ความคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 4.ความสามารถในการ สื่อสาร

7 5.ความตระหนักในความเป็นสังคมโลก + ปรับตัว 6.ความสามารถในการรักษาสุขภาพ + ความเป็นอยู่ที่ดี 7.ความมีคุณธรรม จริยธรรม 8.ความมีสุนทรียภาพ 9.การรักษาดุลยภาพของสังคม + สิ่งแวดล้อม 10.การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เรียนต้องมี 10 ทักษะ ในโลกยุคปัจจุบัน

8 ทำอย่างไรให้นักเรียนพิเศษ มียุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้วย ตนเอง ?

9 สิ่งที่นักเรียนพิเศษ ต้องการจากครู 1.รายละเอียดของหลักสูตรหรือ IEP และชี้ประเด็นความสำคัญของ IEP ที่ เด็กควรตระหนัก 2.ออกแบบการสอนทั้งการภาษาพูด และรูปแบบการเขียนที่เหมาะสม 3.โต๊ะนั่งหรือมุมเรียนให้ใกล้กับ อาสาสมัครจดบันทึก หรือเพื่อนที่ อาสาช่วยเพื่อน 4.หนังสือเสียงหรือบันทึกเทป เนื้อหาวิชาที่ต้องสอน (ถ้าเป็น เสียงของนักเรียนจะทำให้จำได้ดี) 5.เอกสารประกอบการสอน

10 6.สื่อการสอน ที่มีประสาทสัมผัสที่ หลากหลาย 7.ทบทวนมโนมติ หรือบันทึกย่อการสอน เขียนเทคนิคหรือหัวข้อใหม่ที่ต้องสอน 8.สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสอบ และ ข้อสอบตามวัตถุประสงค์ใน IEPอนุญาต ให้นักเรียนใช้เครื่องช่วยอ่านหรือ เครื่องช่วยอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ พจนานุกรม เครื่องคิดเลขเสียง 9.อนุญาตให้นักเรียนสอบปากเปล่า ดีกว่า การเขียนหรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 10.เริ่มการสอนโดยการเขียนหัวข้อให้ ครอบคลุม พร้อมกับทบทวนการเรียนที่ ผ่านมา สิ่งที่นักเรียนพิเศษ ต้องการจากครู

11 เทคนิคการสอน เทคนิค 3 R การสอนเชิงพฤติกรรม Repeat สอนซ้ำ ๆ Routine สอนเป็นประจำ สม่ำเสมอ Relaxation สอนแบบผ่อนคลาย

12 หลักการสอนนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ o ประสบความสำเร็จในการเรียน o รู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน o มีความหมายในการดำเนินชีวิต ปัจจุบัน o มีข้อมูลย้อนกลับ o มีโอกาสฝึกฝนหลายครั้ง o ให้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

13 มีการจูงใจผู้เรียนให้ความสนใจ ต่อสิ่งที่นำเสนอ มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการ เรียนการสอน มีการทบทวนความรู้เดิม มีการนำเสนอความรู้ใหม่โดย ครูผู้สอน ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้ เรียนรู้ ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ นักเรียนแสดงออก ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google