งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษ
หลักสูตรและรายวิชา รูปแบบ เทคนิค กลยุทธของ การสอน

3 การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
หลักสูตรและรายวิชา รูปแบบ เทคนิค กลยุทธของการสอน ผู้เรียน (ศักยภาพและแบบการเรียนรู้) เพื่อกำหนด เพื่อ เพื่อตรวจสอบ เป้าหมายของการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถและความพร้อมของผู้เรียน การวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

4 การตัดสินใจเลือกรูปแบบและวิธีการรวมทั้งเทคนิควิธีในการสอน
1. 2. 3. 4. การวิเคราะห์ หลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน และการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ การวิเคราะห์บริบทของการจัดการเรียนการสอนและแนว พ.ร.บ. การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ที่เน้น ผู้เรียนและอื่น ๆ) การทบทวนและการเตรียมความพร้อม การแสดงจุดเน้นของประเด็นที่จะสอน การนำเสนอประเด็นที่มีความเป็นรูปธรรมโดย กิจกรรมที่ สอดคล้องกับผู้เรียน ใช้สื่อหลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกด้าน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติและการใช้สภาพจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับ การวิเคราะห์กระบวนการคิด การสรุปบทเรียน และการวัดประเมินผล กระบวนการที่ประกอบด้วย บทบาทผู้เรียน ลักษณะของกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนและสะท้อนถึงการวิเคราะห์และการศึกษาจาก 1, 2, 3 และ 4 การตัดสินใจเลือกรูปแบบและวิธีการรวมทั้งเทคนิควิธีในการสอน บทบาทผู้สอน บรรยากาศ สื่อ 5. การวัดและ ประเมินผล

5 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หลักสูตร เทคนิคการสอน วิเคราะห์ผู้เรียน การทำกิจวัตรประจำวัน การเรียน การเล่น นันทนาการ พัฒนาศักยภาพ ประเมินผล สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก IEP

6 ผู้เรียนต้องมี 10 ทักษะ ในโลกยุคปัจจุบัน
ภาษาและคณิตศาสตร์ การเข้าถึงข้อมูล + ICT ความคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ความสามารถในการสื่อสาร

7 ผู้เรียนต้องมี 10 ทักษะ ในโลกยุคปัจจุบัน
ความตระหนักในความเป็นสังคมโลก + ปรับตัว ความสามารถในการรักษาสุขภาพ + ความเป็นอยู่ที่ดี ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีสุนทรียภาพ การรักษาดุลยภาพของสังคม + สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

8 ทำอย่างไรให้นักเรียนพิเศษ มียุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ?
ทำอย่างไรให้นักเรียนพิเศษ มียุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ? 8

9 สิ่งที่นักเรียนพิเศษ ต้องการจากครู
รายละเอียดของหลักสูตรหรือ IEP และชี้ประเด็นความสำคัญของ IEP ที่ เด็กควรตระหนัก ออกแบบการสอนทั้งการภาษาพูดและรูปแบบการเขียนที่เหมาะสม โต๊ะนั่งหรือมุมเรียนให้ใกล้กับ อาสาสมัครจดบันทึก หรือเพื่อนที่อาสาช่วยเพื่อน หนังสือเสียงหรือบันทึกเทปเนื้อหาวิชาที่ต้องสอน (ถ้าเป็นเสียงของนักเรียนจะทำให้จำได้ดี) เอกสารประกอบการสอน

10 สิ่งที่นักเรียนพิเศษ ต้องการจากครู
สื่อการสอน ที่มีประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ทบทวนมโนมติ หรือบันทึกย่อการสอน เขียนเทคนิคหรือหัวข้อใหม่ที่ต้องสอน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสอบ และข้อสอบตามวัตถุประสงค์ใน IEPอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องช่วยอ่านหรือเครื่องช่วยอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ พจนานุกรม เครื่องคิดเลขเสียง อนุญาตให้นักเรียนสอบปากเปล่า ดีกว่าการเขียนหรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียน เริ่มการสอนโดยการเขียนหัวข้อให้ครอบคลุม พร้อมกับทบทวนการเรียนที่ผ่านมา

11 เทคนิคการสอน การสอนเชิงพฤติกรรม เทคนิค 3 R Repeat สอนซ้ำ ๆ
Routine สอนเป็นประจำ สม่ำเสมอ Relaxation สอนแบบผ่อนคลาย

12 หลักการสอนนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ประสบความสำเร็จในการเรียน รู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน มีความหมายในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน มีข้อมูลย้อนกลับ มีโอกาสฝึกฝนหลายครั้ง ให้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

13 มีการจูงใจผู้เรียนให้ความสนใจต่อสิ่งที่นำเสนอ
มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน มีการทบทวนความรู้เดิม มีการนำเสนอความรู้ใหม่โดยครูผู้สอน ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนแสดงออก ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google