งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินตาม สภาพจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินตาม สภาพจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินตาม สภาพจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 ความหมาย การประเมินผลการ เรียนรู้ตามสภาพจริง หมายถึง การประเมิน ความสามารถตามสภาพ ความเป็นจริงของผู้เรียนโดย เทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสม กับผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้การ ประเมินต้องประเมินทั้งทาง ทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐาน ( สมรรถนะ ) ที่กำหนด

3 หลักของการประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง เป็นการประเมินความก้าวหน้าและ การแสดงออกของนักเรียนบน รากฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ ระดับพุทธิพิสัยทักษะพิสัยจิตพิสัย 6 ประเมินค่า 5 สังเคราะห์ทำเป็นธรรมชาติสร้างบุคลิกภาพ 4 วิเคราะห์ปฏิบัติถูกต้องทุกขั้นตอนจัดระบบตนเอง 3 นำไปใช้ปฏิบัติมีความผิดพลาดน้อยเห็นคุณค่า 2 เข้าใจปฏิบัติตามคำสั่งตอบสนอง 1 รู้จำเลียนแบบการรับรู้ ระดับพุทธิพิสัยทักษะพิสัยจิตพิสัย 6 ประเมินค่า -- 5 สังเคราะห์ทำเป็นธรรมชาติสร้างบุคลิกภาพ 4 วิเคราะห์ปฏิบัติถูกต้องทุกขั้นตอนจัดระบบตนเอง 3 นำไปใช้ปฏิบัติมีความผิดพลาดน้อยเห็นคุณค่า 2 เข้าใจปฏิบัติตามคำสั่งตอบสนอง 1 รู้จำเลียนแบบทำตามการรับรู้

4 หลักของการประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง มีรากฐานบนพัฒนาการและการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน การประเมินผลตามสภาพจริงและการ พัฒนาหลักสูตรต้องส่งเสริมซึ่งกันและ กัน ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ เหมาะสมกัน การประเมินผลตามสภาพจริงและการ พัฒนาหลักสูตรต้องมาจากบริบท รากฐานทางวัฒนธรรมที่ผู้เรียนอาศัย อยู่ ผู้สอนต้องสามารถบูรณาการและปรับ ขยายหลักสูตรได้และทันยุคสมัยเพื่อให้ ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

5 Triangulate Assessment ผู้เรียน ชิ้นงาน ผลงาน ( นักเรียน ) การแสดงผลงาน ( บุคคลภายนอก ) ข้อสอบมาตรฐาน ( คณะกรรมการ )

6 ลักษณะของการประเมิน ตามสภาพจริง การประเมินอย่างเป็นทางการ เป็น การประเมินตามความสามารถ ภาคทฤษฎี เครื่องมือส่วนใหญ่ใช้ แบบทดสอบมาตรฐาน ใช้วัด ความสามารถทางวิชาการ ความ ถนัด และความพร้อม กระบวนการ คิด การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เป็น การประเมินความสามารถภาคปฏิบัติ เน้นทักษะความสามารถในการ ทำงาน ได้แก่ บุคลิกภาพ ( ทักษะการ ทำงานและจิตพิสัย ) กระบวนการ และผลผลิต

7 วิธีการประเมินตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงควร ทำแบบค่อยเป็นค่อย ไปจนเข้าใจ โดยมีการวางแผนการประเมินเพื่อ ศึกษาผลสะท้อนกลับและภาพรวม ของการประเมินว่าเข้าถึงเป้าหมาย ของจุดประสงค์ของการประเมิน ชัดเจน โดยพิจารณาดังนี้ 1. จุดประสงค์และเป้าหมายการ ประเมิน 2. ขอบเขตที่ต้องการประเมิน 3. ยุทธวิธีหรือเทคนิคที่ใช้ประเมิน 4. การเก็บข้อมูลและประมวลผล 5. การจัดทำบันทึกและรายงาน

8 จุดประสงค์และเป้าหมาย การประเมิน ประเมินพัฒนาและผล การเรียนรู้ ประเมินให้สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ สะท้อนให้เห็น พัฒนาการในจุดหลัก ๆ และหัวข้อการเรียนรู้ ทั้งหมด

9 ขอบเขตที่ต้องการประเมิน พัฒนาการในด้านศิลปะและ ดนตรี ความสามารถทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา สังคมและวัฒธรรม ร่างกายและบุคลิกภาพ หัวข้อหรือสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ความสามารถและพัฒนาการ ของผู้เรียน

10 ยุทธวิธีหรือเทคนิคที่ใช้ ประเมิน การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม แบบสำรวจ การประมาณค่า แฟ้มสะสมงาน เครื่องมือวินิจฉัยอื่น ๆ

11 การเก็บข้อมูลและ ประมวลผล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ระยะเวลาที่ประเมิน ระหว่างผู้เรียน ทำกิจกรรม ระหว่างการทำงานกลุ่ม ในและนอกเวลา การประชุมสัมมนา เหตุการณ์หรืองานพิเศษ การประมวลผลโดยใช้สถิติเบื้องต้น หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน จุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์ มาตรฐานหรือสมรรถนะรายวิชา

12 การจัดทำบันทึกและ รายงาน รายการกระบวนการปฏิบัติงาน ของผู้เรียน จากข้อมูลตามความสามารถและ พัฒนาการของผู้เรียน

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินตาม สภาพจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google