งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 แบบสำรวจความพึง พอใจ 5 ระดับ กับกลุ่ม ตัวอย่างที่เข้าร่วม โครงการที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 แบบสำรวจความพึง พอใจ 5 ระดับ กับกลุ่ม ตัวอย่างที่เข้าร่วม โครงการที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 แบบสำรวจความพึง พอใจ 5 ระดับ กับกลุ่ม ตัวอย่างที่เข้าร่วม โครงการที่เป็น ผู้ปกครองจำนวน 19 คน และนักเรียน 26 คน ใน ระดับ ปวช. แผนก บริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการ สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างเป็นผู้ปกครอง 42.22 เปอร์เซ็นต์ และ นักเรียน 57.78, เป็นชาย 13.33 เปอร์เซ็นต์ และ หญิง 86.67 เปอร์เซ็นต์, เป็นนักเรียนแผนพาณิชยก รรมในระดับ ปวช. คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ระเบียบวิธีวิจัย วัตถุประสงค์การ วิจัย ผลการวิจัย ผู้วิจัย ต้องการ ศึกษา : เพื่อศึกษาความพึง พอใจในการ ดำเนินการโครงการ ขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 ผู้วิจัย : วิสูตร อินดาวงศ์ปีการศึกษา : 1-2550 การวิเคราะห์ ข้อมูล EngEng

2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 แบบสำรวจความพึง พอใจ 5 ระดับ กับ กลุ่มตัวอย่างที่เข้า ร่วมโครงการที่เป็น ผู้ปกครองจำนวน 19 คน และนักเรียน 26 คน ในระดับ ปวช. แผนกบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการสุ่ม ตัวอย่างอย่างง่าย ด้านความพึงพอใจพบว่า โดยรวม ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรมโครงการขันติโสรัจจะ รุ่นที่ 1 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.74 นั่นหมายความว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นตรงกันว่าเป็น กิจกรรมที่ดีมาก เมื่อพิจารณาราย ข้อพบว่าความรู้ที่ได้รับอยู่ในระดับ มากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือประโยชน์จากการเข้า ร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.36 และสามารถปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ย เป็น 4.27 ตามลำดับ แสดงให้ เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมที่ดีมากในความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้อาจ เป็นเพราะว่า กิจกรรมสอดคล้อง กับประเด็นปัญหาของนักเรียนและ ความต้องการของผู้ปกครอง ระเบียบวิธีวิจัย วัตถุประสงค์การ วิจัย ผลการวิจัย ผู้วิจัย ต้องการ ศึกษา : เพื่อศึกษาความพึง พอใจในการ ดำเนินการโครงการ ขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 ผู้วิจัย : วิสูตร อิน ดาวงศ์ ปีการศึกษา : 1-2550 การวิเคราะห์ ข้อมูล EngEng

3 ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็น และความรู้สึก พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่า ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะเป็น กิจกรรมที่น่าสนใจ สั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้สึกที่ดีและดีใจที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาการอบรมเป็นสิ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ได้ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับ ความรู้และเข้าใจถึงธรรม ทำให้เกิดการพัฒนา จิตใจที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ทางบ้าน ผู้วิจัย : วิสูตร อินดาวงศ์ปีการศึกษา : 1-2550 การวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อแนะนำ การบรรยายน่าจะมีภาพประกอบ มีสื่อที่แสดงให้ นักเรียนผู้ปกครองได้เห็น ภาพที่ชัดเจนมากขึ้น EngEng


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการขันติ โสรัจจะ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 1-2550 แบบสำรวจความพึง พอใจ 5 ระดับ กับกลุ่ม ตัวอย่างที่เข้าร่วม โครงการที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google