งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การกำหนดวัตถุประสงค์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การกำหนดวัตถุประสงค์”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การกำหนดวัตถุประสงค์”
การทำโครงงานสุขภาพ “การกำหนดวัตถุประสงค์”

2 วางแผนการเขียนโดย คิดทบทวน ไตร่ตรองหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่า “ต้องการอะไรจากการทำโครงงานนี้”

3 วางแผนการเขียนโดย เขียนสิ่งที่ตนต้องการ
พูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้เกิดความ มั่นใจยิ่งขึ้น

4 หลักในการเขียนวัตถุประสงค์
เขียนเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าเราจะทำการศึกษาอะไร อย่างไร ไม่นำประโยชน์จากการทำโครงงานมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์

5 หลักในการเขียนโครงงาน
ต้องการรู้อะไรก็เขียนไปอย่างนั้นโดยเขียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะศึกษา เขียนให้ชัดเจน ไม่เยิ่น เย้อ อาจเขียนเป็นข้อๆและจำนวนข้อไม่มากเกินไป

6 ตัวอย่างวัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจพฤติกรรมการกินอาหารของนักเรียนชั้น ม. 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการล้างมือที่ถูกวิธี

7 ตัวอย่างวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาหาวิธีการรณรงค์ให้นักเรียนดื่มนม เพื่อเปรียบเทียบน้ำหนัก ส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt “การกำหนดวัตถุประสงค์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google