งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม เข้าสุ่บทที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม เข้าสุ่บทที่ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม เข้าสุ่บทที่ 12

2 คำอธิบายก่อนเรียน 1. ในบทเรียนแต่ละ บท ก่อนเรียน ขอให้นักศึกษาทำ แบบประเมินตนเอง ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน คำอธิบาย ก่อนเรียน 2. ลองทำ โดย พิจารณาคำตอบด้วย ตนเอง ก่อนที่จะทำ แบบทดสอบอื่นๆ ต่อไป

3 06/11/51 Assertion = ลุกขึ้นยืน ( อย่างสง่า ) พูด ถึงสิ่งที่ตนต้องการ Stating your needs clearly = expressing opposition = การคัดค้านที่แสดงออกมา อย่างชัดเจน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม คืออะไร ? บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม = การเผชิญหน้า + ความกล้าหาญ (confront + courage) บ้างก็รู้สึกอึดอัด เพราะต้องหมั่นฝึกบ่อยๆ แต่ไม่ควรมีเป้าหมายเพื่อชนะคนอื่นๆ ควรอย่างยิ่งมุ่งแก้ปัญหา + ทำให้ดีที่สุด – ผลที่ ดีงาม

4 06/11/51 การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ตรงกัน ข้ามกับ การก้าวร้าว (Assertion Vs aggression – aggressive) กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม คืออะไร ? บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม ปุถุชนมากด้วยกิเลสตัณหาชอบใช้หลัก ‘I win - you lose’ (= ฉันชนะ แต่คุณแพ้ ) = ใจมุ่งมั่นไปตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงไม่ สร้างสรรค์ที่ตนตั้งไว้

5 06/11/51 Assertiveness ไม่แสดงออกไปตามธรรมชาติ เพราะ... เรียนรู้ให้ตนแสดงพฤติกรรมเฉื่อยชา (passive) ต่อ สถานการณ์ ที่เผชิญหน้า (confrontational - แบบหน้าสิ่วหน้า ขวาน ) แต่... พฤติกรรมที่แสดงออกมาสามารถกลบ / ซ่อนไว้ได้ + เราใช้ พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้ เกิดผลดีแก่ คนทั้ง 2 ฝ่าย = ชนะทั้งคู่ ทักษะการกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม เปิดสอนวิชาการฝึกอบรมทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม + ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ (workshops) ช่วย delegates increase work effectiveness + productivity + achieve greater control of their daily activities + overcome work stressors

6 06/11/51 วิชาการฝึกอบรมทักษะการกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ฝึก delegates เข้าใจกระบวนการ / ขั้นตอนในการทำให้มีความมั่นใจและมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และย่อมเกิดความรู้สึกว่าตนพบกับความสำเร็จ บุคคลใด ? จะได้รับ ประโยชน์ บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม ทุกคนต้องการมีหลักการและการปฏิบัติเพื่อ การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ + เป็น การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่น ผู้จัดการอาวุโส / junior managers หัวหน้า คณะผู้บริหารและนักเทคนิค เคยได้รับ ประโยชน์จากการฝึกพฤติกรรมเช่นนี้...

7 06/11/51... เพราะการฝึกช่วยให้เขาติดต่อสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งเสริม... บุคคลใด ? จะได้รับ ประโยชน์ บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม 1. การเพิ่มผลผลิต 2. เพิ่มความมั่นใจในการควบคุมพฤติกรรมที่ ยุ่งยาก และเป็น อุปสรรคขัดขวางการทำงาน 3. มีเวลามากขึ้น ทำให้มีโอกาสของการ พัฒนาตน และริเริ่มสร้างสรรค์... 4. บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความปีติกับความรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามาก

8 06/11/51... เพราะการฝึกช่วยให้เขาติดต่อสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งเสริม... บุคคลใด ? จะได้รับ ประโยชน์ บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม 5. ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ และลดการ ผัดวันประกันพรุ่ง 6. สามารถจัดการกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูงได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก 7. มีความปีติกับรูปแบบการดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล 8. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน & ผลงาน / ผลผลิต 9. รู้สึกว่า ตนสามารถควบคุมกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น 10. ลดระดับความเครียด

9 06/11/51 “ โดยทั่วไป John Priestly, Prospect Technology รู้สึกว่า..." บุคคลใด ? จะได้รับ ประโยชน์ บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม “ รู้สึกว่า.... การฝึกทักษะนี้มีประโยชน์ มาก ในชีวิตประจำวันที่ต้องเผชิญกับ ปัญหาเฉพาะอย่างในกลุ่มทำงาน การ ฝึกในกลุ่มขนาดเล็ก มีปัจจัยที่ฉันชอบ ช่วยให้ฉันผ่อนคลาย และให้ความ ร่วมมือได้มากกว่าการอยู่ในกลุ่มขนาด ใหญ่ "

10 06/11/51 = พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม (assertive behavior) = สิทธิ + รับผิดชอบส่วนบุคคล ขั้นแรกของการทำให้ตนกลายเป็น บุคคลที่กล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม วิธีพูด “ ไม่ / ขอปฏิเสธ / no" ด้วยความมั่นใจ + ไม่รู้สึกผิด พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม บทที่ 4 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม

11 06/11/51 ลุกขึ้นยืน + ชี้แจงทัศนะของตน ด้วยความมั่นใจ เข้าใจการเชื่อมโยง ระหว่าง stress + assertiveness ควบคุมความขัดแย้ง + พฤติกรรม ก้าวร้าว เจรจาโดยใช้พฤติกรรมกล้า แสดงออกอย่าง เหมาะสมกับผู้ร่วมงาน พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม บทที่ 4 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม

12 สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุดสาระการเรียนรู้สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 พฤติกรรมกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม เข้าสุ่บทที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google