งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
เข้าสุ่บทที่ 12 บทที่ 7 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2 คำอธิบายก่อนเรียน คำอธิบายก่อนเรียน
ในบทเรียนแต่ละบท ก่อนเรียน ขอให้นักศึกษาทำแบบประเมินตนเองให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 2. ลองทำ โดยพิจารณาคำตอบด้วยตนเอง ก่อนที่จะทำแบบทดสอบอื่นๆ ต่อไป

3 บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
06/11/51 06/11/51 06/11/51 กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม คืออะไร ? Assertion = ลุกขึ้นยืน (อย่างสง่า) พูดถึงสิ่งที่ตนต้องการ Stating your needs clearly = expressing opposition = การคัดค้านที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน = การเผชิญหน้า + ความกล้าหาญ (confront + courage) บ้างก็รู้สึกอึดอัด เพราะต้องหมั่นฝึกบ่อยๆ แต่ไม่ควรมีเป้าหมายเพื่อชนะคนอื่นๆ ควรอย่างยิ่งมุ่งแก้ปัญหา + ทำให้ดีที่สุด – ผลที่ดีงาม

4 บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
06/11/51 06/11/51 06/11/51 กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม คืออะไร ? การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ตรงกันข้ามกับ การก้าวร้าว (Assertion Vs aggression – aggressive) ปุถุชนมากด้วยกิเลสตัณหาชอบใช้หลัก ‘I win - you lose’ (= ฉันชนะ แต่คุณแพ้ ) = ใจมุ่งมั่นไปตามวัตถุประสงค์/ เป้าหมายเชิงไม่สร้างสรรค์ที่ตนตั้งไว้

5 บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
06/11/51 06/11/51 06/11/51 ทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม Assertiveness ไม่แสดงออกไปตามธรรมชาติ เพราะ... เรียนรู้ให้ตนแสดงพฤติกรรมเฉื่อยชา (passive) ต่อสถานการณ์ ที่เผชิญหน้า (confrontational - แบบหน้าสิ่วหน้าขวาน) แต่... พฤติกรรมที่แสดงออกมาสามารถกลบ/ซ่อนไว้ได้ + เราใช้ พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้เกิดผลดีแก่ คนทั้ง 2 ฝ่าย = ชนะทั้งคู่ เปิดสอนวิชาการฝึกอบรมทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม + ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshops) ช่วย delegates increase work effectiveness + productivity + achieve greater control of their daily activities + overcome work stressors

6 บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
06/11/51 06/11/51 06/11/51 บุคคลใด ? จะได้รับประโยชน์ วิชาการฝึกอบรมทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้ฝึก delegates เข้าใจกระบวนการ/ ขั้นตอนในการทำให้มีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และย่อมเกิดความรู้สึกว่าตนพบกับความสำเร็จ ทุกคนต้องการมีหลักการและการปฏิบัติเพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ + เป็นการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่น ผู้จัดการอาวุโส / junior managers หัวหน้า คณะผู้บริหารและนักเทคนิค เคยได้รับประโยชน์จากการฝึกพฤติกรรมเช่นนี้ ...

7 บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
06/11/51 06/11/51 06/11/51 บุคคลใด ? จะได้รับประโยชน์ ... เพราะการฝึกช่วยให้เขาติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งเสริม ... 1. การเพิ่มผลผลิต 2. เพิ่มความมั่นใจในการควบคุมพฤติกรรมที่ยุ่งยาก และเป็น อุปสรรคขัดขวางการทำงาน 3. มีเวลามากขึ้น ทำให้มีโอกาสของการพัฒนาตน และริเริ่มสร้างสรรค์ ... 4. บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความปีติกับความรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามาก

8 บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
06/11/51 06/11/51 06/11/51 บุคคลใด ? จะได้รับประโยชน์ ... เพราะการฝึกช่วยให้เขาติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งเสริม ... 5. ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ และลดการผัดวันประกันพรุ่ง 6. สามารถจัดการกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 7. มีความปีติกับรูปแบบการดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล 8. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน & ผลงาน / ผลผลิต 9. รู้สึกว่า ตนสามารถควบคุมกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น 10. ลดระดับความเครียด

9 บทที่ 12 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
06/11/51 06/11/51 06/11/51 บุคคลใด ? จะได้รับประโยชน์ “โดยทั่วไป John Priestly, Prospect Technology รู้สึกว่า..." “รู้สึกว่า....การฝึกทักษะนี้มีประโยชน์มาก ในชีวิตประจำวันที่ต้องเผชิญกับปัญหาเฉพาะอย่างในกลุ่มทำงาน การฝึกในกลุ่มขนาดเล็ก มีปัจจัยที่ฉันชอบ ช่วยให้ฉันผ่อนคลาย และให้ความร่วมมือได้มากกว่าการอยู่ในกลุ่มขนาดใหญ่"

10 บทที่ 4 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
06/11/51 06/11/51 06/11/51 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม = พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (assertive behavior) = สิทธิ + รับผิดชอบส่วนบุคคล ขั้นแรกของการทำให้ตนกลายเป็นบุคคลที่กล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม วิธีพูด “ไม่ / ขอปฏิเสธ/ no" ด้วยความมั่นใจ + ไม่รู้สึกผิด

11 บทที่ 4 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
06/11/51 06/11/51 06/11/51 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ลุกขึ้นยืน + ชี้แจงทัศนะของตน ด้วยความมั่นใจ เข้าใจการเชื่อมโยงระหว่าง stress + assertiveness ควบคุมความขัดแย้ง + พฤติกรรมก้าวร้าว เจรจาโดยใช้พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสมกับผู้ร่วมงาน

12 สิ้นสุดสาระการเรียนรู้
06/11/51 06/11/51 กลับสู่หน้าหลัก Click ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google