งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า รหัสวิชา 2201-2105. 1. จุดประสงค์รายวิชา 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสีย เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า รหัสวิชา 2201-2105. 1. จุดประสงค์รายวิชา 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสีย เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า รหัสวิชา 2201-2105

2 1. จุดประสงค์รายวิชา 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสีย เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ ปฏิบัติงานบัญชีระหว่างระบบบัญชีเดี่ยวและบัญชีคู่ และกระบวนการเกี่ยวกับสินค้า 2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี ทั้งในการควบคุม และ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 3. มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเป็นระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มี เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3 2. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน การ คำนวณกำไรหรือขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว, การคำนวณ ยอดซื้อสินค้า, การคำนวณยอดขายสินค้า, การคำนวณ รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ, การคำนวณโดยใช้อัตรากำไร ขั้นต้น, งบกำไรขาดทุน, ข้อบกพร่องของระบบบัญชีเดี่ยว ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสินค้า โดยการ ทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี การตรวจนับสินค้า คงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี การตีราคาสินค้าคงเหลือ การ บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าแบบสิ้นงวด (Periodic), และ แบบต่อเนื่อง (Perpetual)

4 เกณฑ์คะแนน 1. กิจนิสัย - เวลาเรียน 15 คะแนน - มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5 คะแนน 2. งานมอบหมาย - แบบฝึกหัด 10 คะแนน - ใบงาน 10 คะแนน - ชิ้นงาน / อื่นๆ 10 คะแนน 3. ทดสอบ - ทดสอบย่อย 20 คะแนน - ทดสอบปลายภาค 30 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า รหัสวิชา 2201-2105. 1. จุดประสงค์รายวิชา 1. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสีย เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google