งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตีราคาสินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนขาย ความจำเป็นในการตรวจ นับและตีราคาสินค้า Periodic ใช้ในการคำนวณสินค้าคงเหลือ เพื่อ นำไปคำนวณต้นทุนขายต่อ Perpetual ตรวจสอบความถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตีราคาสินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนขาย ความจำเป็นในการตรวจ นับและตีราคาสินค้า Periodic ใช้ในการคำนวณสินค้าคงเหลือ เพื่อ นำไปคำนวณต้นทุนขายต่อ Perpetual ตรวจสอบความถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตีราคาสินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนขาย ความจำเป็นในการตรวจ นับและตีราคาสินค้า Periodic ใช้ในการคำนวณสินค้าคงเหลือ เพื่อ นำไปคำนวณต้นทุนขายต่อ Perpetual ตรวจสอบความถูกต้อง ของการ บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ ไม่ว่ากิจการจะบันทึกบัญชีวิธีใด Perpetual หรือ Periodic กิจการควร มีการตรวจนับและตีราคาสินค้า คงเหลือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2 วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ ที่ให้ผลถูกต้อง ชัดเจนที่สุดคือ วิธี …. เฉพาะเจาะจง : Specific Identification Method จะบันทึกต้นทุน และ ตีราคาสินค้า โดยใช้ ต้นทุนจริงๆ ของสินค้าตัวที่ขาย A A A ฿ 3 ฿ 3.2 ฿ 3.5 ขา ย ต้นทุน ขาย = 3.2 สินค้า คงเหลือ = 6.5

3 Specific Identification เมื่อสินค้าถูก ขาย ต้นทุน ของสินค้านั้นๆ จะถูกโอนไป เป็นต้นทุน สินค้าที่ขาย เมื่อสินค้าถูก ขาย ต้นทุน ของสินค้านั้นๆ จะถูกโอนไป เป็นต้นทุน สินค้าที่ขาย

4 วิธีการตีราคาสินค้า วิธีอื่นๆ FIFO : First in First Out A 1 ฿ 3 A 2 ฿ 3.2 A 3 ฿ 3.5 การซื้อ การขาย ในทางปฏิบัติ กิจการ สามารถจะหยิบสินค้า ชิ้นไหน ขายก่อนก็ ได้ แต่ในทางบัญชี จะ บันทึกต้นทุนโดยใช้ แนวคิด FIFO สมมติว่า กิจการ หยิบสินค้า ชิ้นที่ 2 ไปขาย ฿ 3 ต้นทุ นขาย สินค้า คงเหลือ ฿ 6.7

5 First-In, First-Out (FIFO) Cost of Goods Sold Ending Inventory Oldest Costs Recent Costs

6 วิธีการตีราคาสินค้า วิธีอื่นๆ LIFO : Last in First Out A 1 ฿ 3 A 2 ฿ 3.2 A 3 ฿ 3.5 การซื้อ การขาย ในทางปฏิบัติ กิจการ สามารถจะหยิบสินค้า ชิ้นไหน ขายก่อนก็ ได้ แต่ในทางบัญชี จะ บันทึกต้นทุนโดยใช้ แนวคิด LIFO สมมติว่า กิจการ หยิบสินค้า ชิ้นที่ 2 ไปขาย ฿ 3.5 ต้นทุ นขาย สินค้า คงเหลือ ฿ 6.2

7 Last-In, First-Out (LIFO) Recent Costs Cost of Goods Sold Oldest Costs Ending Inventory

8 วิธีการตีราคาสินค้า วิธีอื่นๆ Average : Moving จะคำนวณต้นทุนต่อ หน่วยทุกครั้งที่ซื้อ A 1 ฿ 3 A 2 ฿ 3.2 A 3 ฿ 3.5 การซื้อ การขาย ในทางปฏิบัติ กิจการ สามารถจะหยิบสินค้า ชิ้นไหน ขายก่อนก็ ได้ แต่ในทางบัญชี จะ บันทึกต้นทุนโดยใช้ แนวคิด Average สมมติว่า กิจการ หยิบสินค้า ชิ้นที่ 2 ไปขาย ฿ 3.23 ต้นทุ นขาย สินค้า คงเหลือ ฿ 6.46 ถัว เฉลี่ย 3.00 3.10 3.23

9 Weighted Average เมื่อสินค้าถูกขายไป ต้นทุนเฉลี่ยของ สินค้าจะถูกโอนไป ยัง ต้นทุนสินค้าที่ ขาย ต้นทุน สินค้าที่มี ไว้เพื่อ ขาย จำนวน สินค้าที่มี ไว้เพื่อ ขาย ÷

10 จากโจทย์ในเอกสาร สามารถสรุปต้นทุนและมูลค่า สินค้าคงเหลือได้ดังนี้

11 สรุปการคำนวณ มูลค่าสินค้า คงเหลือ และต้นทุนขาย วิธีราคา ทุน ต้นทุน ขาย สินค้า ปลาย ต้นทุน ขาย สินค้า ปลาย Perpetual FIFO LIFO Average 2,1502,040 2,1372,039 2,1452,045 2,260 1,930 2,205 1,985 2,145 2,045 Specific 2,1402,050 1,940 2,250

12 ข้อดีของการตีราคาสินค้าคงเหลือ แต่ละวิธี ทำให้ราคา ของ สินค้ามี ความ สม่ำเสมอ ต้นทุนของสินค้า ที่ขายสัมพันธ์กับ ยอดรายได้ มูลค่าของสินค้า คงเหลือ ใกล้เคียงกับ ราคาเปลี่ยน แทนปัจจุบัน First-In, First-Out Weighted Average Last-In, First-Out

13 LIFO 36% FIFO 42% AVG 19% Others 4% สัดส่วนการเลือกใช้วิธีราคาทุนในการตีราคา สินค้าคงเหลือ From : Financial Accounting by KIMMELWEYGANDT and KIESO

14 การแสดงสินค้าในงบดุล สินค้าคงเหลือ จะแสดงในงบดุลด้วยมูลค่า “ ราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ ที่ต่ำกว่า ” (lower of cost or net realizable value) มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ หมายถึง ราคา ที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ หัก ด้วย ค่าใช้จ่ายในการที่จะทำให้สินค้านั้นๆ ไร้ คุณภาพ เมื่อกิจการทราบมูลค่าราคาทุนของสินค้า คงเหลือแล้ว กิจการจะนำมาเปรียบเทียบ กับราคาที่คาดว่าจะได้รับ ตัวใดต่ำกว่า เลือกใช้ตัวนั้น ให้แสดงอยู่ใน งบดุล

15 ราคาทุนมูลค่าสุทธิที่ คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนทั้งหมด ในการซื้อ บวก ด้วยค่าใช้จ่าย ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการ ซื้อสินค้านั้น ๆ ราคาของสินค้า ที่คาดว่าจะขาย ได้ตามปกติ หัก ด้วยต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่อาจ เกิดขึ้นเพื่อให้ สินค้านั้นๆ ขาย ได้ VS

16 การเปรียบเทียบราคาทุน กับ มูลค่าสุทธิที่ คาดว่าจะได้รับ ชุดโต๊ะ ทาน อาหาร ชุดเก้าอี้ รับแขก ชุดตู้ หนังสือ ชุดเก้าอี้ ในสวน 600 850 520 490 680 790 650 300 600 790 520 300 รายการ สินค้า ราคาทุนมูลค่าที่คาด ว่าจะได้รับ ราคาทุนหรือ มูลค่าสุทธิที่ คาดว่าจะ ได้รับ 2,4602,4202,210

17 วิธีราคา ทุน ต้นทุน สินค้าที่ ขาย สินค้า คงเหลือสิ้น งวด คำ วิจารณ์ Specific Average FIFO LIFO ต้นทุนจริง ของสินค้าที่ ขาย ต้นทุนจริง ของสินค้าที่ เหลืออยู่ ตรงกับความ เป็นจริง สินค้าที่มี ลักษณะพิเศษ สินค้า แตกต่างกัน ต้นทุนซื้อ / จำนวน หน่วย จำนวน คงเหลือ X ต้นทุนต่อ หน่วย ราคาต่อ หน่วยเท่ากัน ถัวเฉลี่ย ต้นทุน ต้นทุนของ สินค้าที่ ซื้อมาครั้ง แรกๆ ต้นทุนของ สินค้าที่ ซื้อมาครั้ง หลังๆ ต้นทุน ขายเกิด จากสินค้า รุ่นเก่า สินค้าที่ เหลือเป็น รุ่นใหม่ๆ ตรงข้ามกับ FIFO


ดาวน์โหลด ppt การตีราคาสินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนขาย ความจำเป็นในการตรวจ นับและตีราคาสินค้า Periodic ใช้ในการคำนวณสินค้าคงเหลือ เพื่อ นำไปคำนวณต้นทุนขายต่อ Perpetual ตรวจสอบความถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google