งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา ปฏิบัติงานบริการ คอมพิวเตอร์ สอนโดย อ. รัชณี นิสสัยเย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา ปฏิบัติงานบริการ คอมพิวเตอร์ สอนโดย อ. รัชณี นิสสัยเย็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา ปฏิบัติงานบริการ คอมพิวเตอร์ สอนโดย อ. รัชณี นิสสัยเย็น

2 จุดประสงค์รายวิชา รู้วิธีทำธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวกับงาน คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพคอมพิวเตอร์ มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

3 หน่วยการเรียนรู้ 1. ธุรกิจขนาดย่อม 2. การผลิตนามบัตร 3. การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา 4. การผลิตแผ่นพับ 5. การผลิตแผ่นปลิว 6. การพัฒนาเว็บเพจ (Web Page) 7. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 8. การติดตั้งโปรแกรม Multimedia 9. ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรม PC Cillin 2000

4 ธุรกิจขนาดย่อม หน่วยที่ 1 ธุรกิจขนาดย่อม สามารถอธิบายความหมายและลักษณะที่ดี ของธุรกิจขนาดย่อม สามารถอธิบายประเภทและลักษณะโดยทั่วไป ของธุรกิจขนาดย่อม สามารถอธิบายบทบาท องค์ประกอบและ ข้อดี - ข้อเสียของธุรกิจขนาดย่อม สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความสำเร็จของธุรกิจขนาดย่อม สามารถอธิบายกระบวนการจัดการและปัญหา ที่เกิดขึ้นของการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

5 การผลิตนามบัตร หน่วยที่ 2 การผลิตนามบัตร สามารถอธิบายการออกแบบโครงร่างของ นามบัตรได้ สามารถอธิบายการจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได้ สามารถอธิบายการเปลี่ยนทิศของข้อความใน กล่องข้อความได้ สามารถอธิบายการใส่ภาพตัดปะ (Clip Art) ได้

6 การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา หน่วยที่ 3 การผลิตแผ่นป้ายโฆษณา สามารถอธิบายความหมายและลักษณะที่ดีของ แผ่นป้ายโฆษณา สามารถอธิบายข้อดี – ข้อเสีย ของแผ่นป้าย โฆษณา สามารถอธิบายการออกแบบโครงร่างและ หลักการออกแบบแผ่นป้ายโฆษณา สามารถอธิบายการกำหนดตัวอักษรในแผ่นป้าย โฆษณา สามารถการจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2003

7 การผลิตแผ่นพับ หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ สามารถอธิบายความหมายของแผ่นพับได้ สามารถอธิบายวิธีการออกแบบแผ่นพับได้ สามารถจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ได้

8 การผลิตแผ่นปลิว หน่วยที่ 5 การผลิตแผ่นปลิว สามารถอธิบายลักษณะของแผ่นปลิวได้ สามารถอธิบายหลักการออกแบบและ องค์ประกอบในการออกแบบแผ่นปลิวได้ สามารถอธิบายการกำหนดตัวอักษรในแผ่นปลิว ได้ สามารถจัดทำแผ่นปลิวด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได้

9 การพัฒนาเว็บเพจ (Web Page) หน่วยที่ 6 การพัฒนาเว็บเพจ (Web Page) สามารถอธิบายความหมายของเว็บเพจได้ สามารถอธิบายลักษณะของโปรแกรมสร้างเว็บ เพจแต่ละประเภทได้ สามารถอธิบายหลักการออกแบบ ขั้นตอนการ พัฒนา และการวางแผนพัฒนาเว็บเพจได้ สามารถสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได้

10 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP หน่วยที่ 7 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP สามารถอธิบายลักษณะของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้ สามารถอธิบายการ Format ฮาร์ดดิสก์ก่อนทำ การติดตั้ง Microsoft Windows XP ได้ สามารถอธิบายวิธีการติดตั้ง Microsoft Windows XP ได้ สามารถอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft Windows XP ได้

11 การติดตั้งโปรแกรม Multimedia หน่วยที่ 8 การติดตั้งโปรแกรม Multimedia สามารถอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Winamp โปรแกรมเล่นเพลง MP3 ได้ สามารถอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Power DVD โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์ได้

12 ไวรัสคอมพิวเตอร์และ โปรแกรม PC Cillin 2000 หน่วยที่ 9 ไวรัสคอมพิวเตอร์และ โปรแกรม PC Cillin 2000 สามารถอธิบายความหมายและประเภทของ ไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ สามารถอธิบายอาการของเครื่องที่ติดไวรัสและ การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ สามารถอธิบายการแก้ปัญหาเมื่อเครื่อง คอมพิวเตอร์มีไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ สามารถอธิบายวิธีการติดต่อกันของไวรัส คอมพิวเตอร์ได้ สามารถทำการการติดตั้งโปรแกรม PC-Cillin 2000 ได้

13


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา ปฏิบัติงานบริการ คอมพิวเตอร์ สอนโดย อ. รัชณี นิสสัยเย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google