งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม

2 1.ข้อใดคือชื่อเรียกมัลติมีเดีย
ก. สื่อ 3D ข. สื่อผสม ค. สื่อประสม ง. สื่อเคลื่อนไหวพร้อมเสียง

3 2.ข้อใดกล่าวถึงสื่อประสมได้ถูกต้อง
ก. ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิดโดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ประกอบด้วยข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวีดิทัศน์หรือวีดิโอ ข. การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพศิลป์ (graphic art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (animation) และวีดิทัศน์ ค. โปรแกรมประยุกต์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำเสนอซึ่งเป็น การนำเสนอข้อความ สีสัน ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร์วีดิทัศน์ ง. การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ โดยผ่าน กระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์

4 3.ข้อใดไม่ใช่ ข้อดีของสื่อประสม
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้ดี ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่หลากหลาย

5 4. สื่อประเภทใดที่ไม่สามารถ นำเสนอได้ด้วย
มัลติมีเดีย นิตยสารไอที โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6 5.E-Card คือมัลติมีเดียที่นำเสนอผ่านสื่อใด
E-Book E-Learning E-Commerce

7 6. ข้อใดคือองค์ประกอบรูปภาพของสื่อประสม
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ ภาพการ์ตูนและภาพเหมือน ภาพแกน X และภาพแกน Y

8 7.ผู้ใดใช้ประโยชน์จากมัลติมีเดียได้ถูกต้อง
ปิตินำเสนอผลกำไรของบริษัทบนแผ่นกระดาษแข็ง มานะดูรายชื่อเพลงที่ติดอันดับขายดี 10 อันดับแรกผ่านทางเว็บไซต์ ดวงใจศึกษาแบบจำลองเครื่องเสียงพร้อมฟังตัวอย่างเสียงทางแผ่นซีดีที่ผู้ผลิตนำเสนอ ชูใจสั่งซื้อกระดาษขนาด A4 ทางธุรกิจประเภท E-Commerce

9 8. CAI หมายถึงอะไร เทคนิควิธีการสอนโดยใช้มัลติมีเดีย การสร้างมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน การนำมัลติมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอน กระบวนการที่นำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการเรียนการสอน

10 9.โปรแกรมใดไม่ใช่ โปรแกรมสำหรับสร้างมัลติมีเดีย
ACDSee Winamp ImageReady illastator

11 10.โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ แตกต่างจากโปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติ อย่างไร
โปรแกรมสร้างภาพ 3มิติจะมีเสียงประกอบ โปรแกรมสร้างภาพ 3มิติมีการคำนวณแกน Zเพิ่มขึ้น โปรแกรมสร้างภาพ 2มิติไม่มีการคำนวณ แกน Xและแกน Y โปรแกรมสร้างภาพ 2มิติสามารถหมุนภาพให้เห็น ด้านกว้างและด้านยาวได


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google