งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อ ประสม. 1. ข้อใดคือชื่อเรียก มัลติมีเดีย ก. สื่อ 3 D ข. สื่อผสม ค. สื่อประสม ง. สื่อเคลื่อนไหว พร้อมเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อ ประสม. 1. ข้อใดคือชื่อเรียก มัลติมีเดีย ก. สื่อ 3 D ข. สื่อผสม ค. สื่อประสม ง. สื่อเคลื่อนไหว พร้อมเสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อ ประสม

2 1. ข้อใดคือชื่อเรียก มัลติมีเดีย ก. สื่อ 3 D ข. สื่อผสม ค. สื่อประสม ง. สื่อเคลื่อนไหว พร้อมเสียง

3 2. ข้อใดกล่าวถึงสื่อประสมได้ถูกต้อง ก. ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิดโดยผ่านสื่อ ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ประกอบด้วยข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวีดิทัศน์หรือวีดิโอ ข. การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการ ผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพศิลป์ (graphic art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (animation) และวีดิทัศน์ ค. โปรแกรมประยุกต์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการ นำเสนอซึ่งเป็น การนำเสนอข้อความ สีสัน ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร์วีดิทัศน์ ง. การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ โดยผ่านกระบวนการ ทางระบบคอมพิวเตอร์

4 3. ข้อใดไม่ใช่ ข้อดีของสื่อประสม ก.สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ ข.ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้ดี ค.ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ ง.ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่หลากหลาย

5 4. สื่อประเภทใดที่ไม่สามารถ นำเสนอได้ด้วย มัลติมีเดีย ก.นิตยสารไอที ข.โทรศัพท์มือถือ ค.โทรทัศน์วงจรปิด ง.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6 5.E-Card คือมัลติมีเดียที่นำเสนอ ผ่านสื่อใด ก. E-Mail ข. E-Book ค. E-Learning ง. E-Commerce

7 6. ข้อใดคือองค์ประกอบรูปภาพ ของสื่อประสม ก.ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ข.ภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ ค.ภาพการ์ตูนและภาพเหมือน ง.ภาพแกน X และภาพแกน Y

8 7. ผู้ใดใช้ประโยชน์จากมัลติมีเดียได้ถูกต้อง ก.ปิตินำเสนอผลกำไรของบริษัทบน แผ่นกระดาษแข็ง ข.มานะดูรายชื่อเพลงที่ติดอันดับ ขายดี 10 อันดับแรกผ่านทาง เว็บไซต์ ค.ดวงใจศึกษาแบบจำลองเครื่อง เสียงพร้อมฟังตัวอย่างเสียงทาง แผ่นซีดีที่ผู้ผลิตนำเสนอ ง.ชูใจสั่งซื้อกระดาษขนาด A4 ทาง ธุรกิจประเภท E-Commerce

9 8. CAI หมายถึงอะไร ก.เทคนิควิธีการสอนโดยใช้มัลติมีเดีย ข.การสร้างมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน ค.การนำมัลติมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอน ง.กระบวนการที่นำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการเรียนการสอน

10 9. โปรแกรมใดไม่ใช่ โปรแกรม สำหรับสร้างมัลติมีเดีย ก. ACDSee ข. Winamp ค. ImageReady ง. illastator

11 10. โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ แตกต่างจากโปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติ อย่างไร ก.โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติจะมีเสียงประกอบ ข.โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติมีการคำนวณแกน Z เพิ่มขึ้น ค.โปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติไม่มีการคำนวณ แกน X และแกน Y ง.โปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติสามารถหมุนภาพให้เห็น ด้านกว้างและด้านยาวได


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อ ประสม. 1. ข้อใดคือชื่อเรียก มัลติมีเดีย ก. สื่อ 3 D ข. สื่อผสม ค. สื่อประสม ง. สื่อเคลื่อนไหว พร้อมเสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google