งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานผล การดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานผล การดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานผล การดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 1

2 โจทย์ ท่านจะใช้ MRCF ขับเคลื่อน งาน ส่งเสริมการเกษตรได้อย่างไร ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 2

3 การใช้ระบบ MRCF ในงานส่งเสริม การเกษตร พื้นที่ต้นแบบ ตำบลหนองปลา ไหล กรณี ตัวอย่าง ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 3

4 ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลอื่นๆ ของ ชุมชน พื้น ที่ คน สิน ค้า ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 4

5 ทิศเหนือ ติดต่อกับ................. ทิศตะวันออก ติดต่อกับ...................... ทิศใต้ ติดต่อ..................... ทิศตะวันตก ติดต่อกับ........................... ทิศเหนือ ติดต่อกับ................. ทิศตะวันออก ติดต่อกับ...................... ทิศใต้ ติดต่อ..................... ทิศตะวันตก ติดต่อกับ........................... พื้นที่ เขตการปกครอง หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมอ ระบัง หมู่ที่ 2 บ้านหนอง ปลาไหล หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำ เชี่ยว หมู่ที่ 5 บ้าน ท่าเรือ ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 5

6 พื้นที่ ทั้งหมด........... ไร่ ป่าไม้............. ไร่ การเกษตร.............. ไร่ ทำนา.................. ไร่ ทำไร่................. ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น................. ไร่ พืชผัก................. ไร่ อื่นๆ................. ไร่ ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 6

7 ปลูกข้าว........... ไร่ สินค้าเกษตร ที่สำคัญ ปลูกมะพร้าว.......... ไร่ บ่อกุ้ง บ่อปลา......... ไร่ ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 7

8 ทำนา.......... ครัวเรือน เกษตรกร ทำไร่.......... ครัวเรือน ไม้ผลไม้ยืนต้น....... ครัวเรือน ปลูกผัก......... ครัวเรือน ไม้ดอกไม้ประดับ......... ครัวเรือน ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์...... ครัวเรือน ประมง......... ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร ทั้ง หมด.......... ครัวเรือน ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 8

9 วิสาหกิจ ชุมชน.... แห่ง แม่บ้าน เกษตรกร.... กลุ่ม ยุวเกษตรกร.... กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว ฯ....... กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพ..... กลุ่ม ศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน..... ศูนย์ ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 9

10 แนวทางการดำเนินงาน ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 10

11 การศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทางการพัฒนา ระบุถึง - การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงให้เป็น ข้อมูลแผนที่ หรือข้อมูลภาพ - วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลแผนที่ เพื่อ สังเคราะห์กำหนดเป็นแนวทางใน การ พัฒนา ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 11

12 เขตการปกครอง หมู่ที่ 1 บ้านเขา สมอระบัง หมู่ที่ 2 บ้าน หนองปลาไหล หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านคลอง น้ำเชี่ยว หมู่ที่ 5 บ้าน ท่าเรือ ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 12

13 ทำนา...... ครัวเรือน ทำไร่..... ครัวเรือน ไม้ผลไม้ยืนต้น..... ครัวเรือน ปลูกผัก..... ครัวเรือน ไม้ดอกไม้ประดับ.... ครัวเรือน ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์... ครัวเรือน ประมง.... ครัวเรือน ทำนา...... ครัวเรือน ทำไร่..... ครัวเรือน ไม้ผลไม้ยืนต้น..... ครัวเรือน ปลูกผัก..... ครัวเรือน ไม้ดอกไม้ประดับ.... ครัวเรือน ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์... ครัวเรือน ประมง.... ครัวเรือน ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 13

14 วิสาหกิจชุมชน........ แห่ง แม่บ้านเกษตรกร........ กลุ่ม ยุวเกษตรกร........ กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพ........ กลุ่ม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน......... ศูนย์ กลุ่มแม่บ้าน โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว ฯ.......... กลุ่ม ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 14

15 สัญลักษณ์คำอธิบายแผนที่ เนื้อที่ ไร่ร้อยละ S1 ชั้นความเหมาะสมสูง 11,91653.40 S2 ชั้นความเหมาะสมปานกลาง -- S3 ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อย -- N ไม่เหมาะสม 10,39946.60 รวม 22,314100 ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 15

16 พื้นที่ปลูกข้าว ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 16

17 สัญลักษณ์คำอธิบายแผนที่ เนื้อที่ ไร่ ร้อย ละ S1 ชั้นความเหมาะสมสูง 9,26 1 100.0 0 S2 ชั้นความเหมาะสมปานกลาง -- S3 ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อย -- N ไม่เหมาะสม -- รวม 9,26 1 100 ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 17

18 พื้นที่เหมาะสม (S1 + S2) (........ ไร่ ) ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนา คุณภาพ พื้นที่ไม่เหมาะสม (S3+N) (........ ไร่ ) เปลี่ยนพื้นที่ปลูก ทางเลือกอื่นๆ เช่น พืชอื่น ปศุสัตว์ เศรษฐกิจพอเพียง ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 18

19 ผลผลิตเฉลี่ย 650 กก. / ไร่ ต้นทุนการผลิต 6,600 บาท / ไร่ (10.1 บาท / กก.) ผลผลิตเฉลี่ย 650 กก. / ไร่ ต้นทุนการผลิต 6,600 บาท / ไร่ (10.1 บาท / กก.) ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 19

20 ใช้การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความ คิดเห็น ร่วมกับเกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบบมีส่วนร่วม ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 20

21 3 ลด 1 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ ลดต้นทุนการผลิต (8 บาท ต่อ กก.) เพิ่มผลผลิต (700 กก. ต่อไร่ ) ลดต้นทุนการผลิต (5,800 บาท ต่อไร่ ) ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 21

22 ผลที่เกิดขึ้น ระบุถึง ผลจากการนำ MRCF ไปใช้ในการ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ผลเป็นอย่างไร เกิดการเรียนรู้และองค์ความรู้ อะไรบ้าง เป็นต้น ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 22

23 ปัจจัยที่ทำให้ประสบ ความสำเร็จ ระบุถึง ระบุถึงปัจจัยที่ทำให้การใช้ MRCF ประสบความสำเร็จ หรือไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจาก อะไร จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไร ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 23

24 ขอบคุณ & สวัสดี ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 24


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานผล การดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ๕มิถุนายน๒๕๕๗ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google