งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานผล การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานผล การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานผล การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ๕มิถุนายน๒๕๕๗ การเขียนรายงานผล การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรประจำเขตด้านR2RandMapping๒-๕มิถุนายน๒๕๕๗

2 โจทย์ ท่านจะใช้ MRCF ขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมการเกษตรได้อย่างไร
๕มิถุนายน๒๕๕๗

3 การใช้ระบบ MRCF ในงานส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ต้นแบบตำบลหนองปลาไหล
กรณีตัวอย่าง เขาย้อย สระพัง ทับคาง หนองปรง หนองปลาไหล ห้วยท่าช้าง บางเค็ม ห้วยโรง หนองชุมพล หนองชุมพลเหนือ การใช้ระบบ MRCF ในงานส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ต้นแบบตำบลหนองปลาไหล ๕มิถุนายน๒๕๕๗

4 ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลอื่นๆ ของชุมชน
พื้นที่ คน สินค้า ๕มิถุนายน๒๕๕๗

5 พื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ.................
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทิศใต้ ติดต่อ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่ เขตการปกครอง หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมอระบัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ ๕มิถุนายน๒๕๕๗

6 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๕มิถุนายน๒๕๕๗ พื้นที่ทั้งหมด ไร่ ป่าไม้ ไร่ การเกษตร ไร่ ทำนา ไร่ ทำไร่ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไร่ พืชผัก อื่นๆ พื้นที่ทั้งหมด 191,030 ไร่ ป่าไม้ 31,046 ไร่ พื้นที่การเกษตร 75,615 ไร่ ทำนา 63,709 ไร่ ทำไร่ 1,114 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 6,424 ไร่ พืชผัก 346 ไร่ อื่นๆ 4,022 ไร่ พื้นที่รับน้ำชลประทาน 52,096 ไร่ ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรประจำเขตด้านR2RandMapping๒-๕มิถุนายน๒๕๕๗

7 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๕มิถุนายน๒๕๕๗ สินค้าเกษตรที่สำคัญ ข้าว 1 รวง แทน พื้นที่จำนวน 1,000 ไร่ มะพร้าว 1 ผล แทน พื้นที่จำนวน 100 ไร่ ประมง 1บ่อ แทน พื้นที่จำนวน 100 ไร่ ปลูกมะพร้าว ไร่ บ่อกุ้ง บ่อปลา ไร่ ปลูกข้าว ไร่ ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรประจำเขตด้านR2RandMapping๒-๕มิถุนายน๒๕๕๗

8 เกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกรของตำบลหนองปลาไหล จำแนกตามรูปแบบการเกษตร
ครัวเรือนเกษตรกร ทั้งหมด ครัวเรือน ทำนา ครัวเรือน ทำไร่ ครัวเรือน ไม้ผลไม้ยืนต้น ครัวเรือน ปลูกผัก ครัวเรือน ไม้ดอกไม้ประดับ ครัวเรือน ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ครัวเรือน ประมง ครัวเรือน ๕มิถุนายน๒๕๕๗

9 ด้านการเกษตรของชุมชน
กลุ่ม/องค์กร ด้านการเกษตรของชุมชน กลุ่มแม่บ้าน โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว ฯ กลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม ยุวเกษตรกร .... กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน .... แห่ง กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์ ๕มิถุนายน๒๕๕๗

10 แนวทางการดำเนินงาน ๕มิถุนายน๒๕๕๗

11 การศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทางการพัฒนา
การศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทางการพัฒนา ระบุถึง - การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงให้เป็นข้อมูลแผนที่ หรือข้อมูลภาพ - วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลแผนที่ เพื่อสังเคราะห์กำหนดเป็นแนวทางใน การพัฒนา ๕มิถุนายน๒๕๕๗

12 เขตการปกครอง หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมอระบัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล
หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ ๕มิถุนายน๒๕๕๗

13 ไม้ผลไม้ยืนต้น ..... ครัวเรือน ปลูกผัก ..... ครัวเรือน
ทำนา ครัวเรือน ทำไร่ ครัวเรือน ไม้ผลไม้ยืนต้น ครัวเรือน ปลูกผัก ครัวเรือน ไม้ดอกไม้ประดับ ครัวเรือน ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ครัวเรือน ประมง ครัวเรือน ๕มิถุนายน๒๕๕๗

14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ......... ศูนย์
วิสาหกิจชุมชน แห่ง แม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม ยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์ กลุ่มแม่บ้าน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ กลุ่ม ๕มิถุนายน๒๕๕๗

15 ชั้นความเหมาะสมปานกลาง ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อย
พื้นที่ Zoning ข้าว สัญลักษณ์ คำอธิบายแผนที่ เนื้อที่ ไร่ ร้อยละ S1 ชั้นความเหมาะสมสูง 11,916 53.40 S2 ชั้นความเหมาะสมปานกลาง - S3 ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อย N ไม่เหมาะสม 10,399 46.60 รวม 22,314 100 ๕มิถุนายน๒๕๕๗

16 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๕มิถุนายน๒๕๕๗ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกข้าว 4160 ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรประจำเขตด้านR2RandMapping๒-๕มิถุนายน๒๕๕๗

17 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๕มิถุนายน๒๕๕๗ Overlay Map Zoning – Land used Rice สัญลักษณ์ คำอธิบายแผนที่ เนื้อที่ ไร่ ร้อยละ S1 ชั้นความเหมาะสมสูง 9,261 100.00 S2 ชั้นความเหมาะสมปานกลาง - S3 ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อย N ไม่เหมาะสม รวม 100 4160 ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรประจำเขตด้านR2RandMapping๒-๕มิถุนายน๒๕๕๗

18 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวทางในการพัฒนา ๕มิถุนายน๒๕๕๗ พื้นที่เหมาะสม (S1 + S2) ( ไร่) ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ พื้นที่ไม่เหมาะสม (S3+N) ( ไร่) เปลี่ยนพื้นที่ปลูก ทางเลือกอื่นๆ เช่น พืชอื่น ปศุสัตว์ เศรษฐกิจพอเพียง โอกาสเป็นไปได้ใน n ของอำเภอน่าจะเป็นอะไร โซนตำบลเหล่านั้น ทำการบ้านมา คำถาม ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรประจำเขตด้านR2RandMapping๒-๕มิถุนายน๒๕๕๗

19 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๕มิถุนายน๒๕๕๗ ผลผลิตเฉลี่ย กก. / ไร่ ต้นทุนการผลิต 6,600 บาท / ไร่ (10.1 บาท/ กก.) เป้าหมาย คื่อ หาเทคโน เพื่อปรับให้ต้นทุนลดลง และผลผลิตเพิ่มขี้น จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรประจำเขตด้านR2RandMapping๒-๕มิถุนายน๒๕๕๗

20 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ใช้การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น ร่วมกับเกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบบมีส่วนร่วม กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สิ่งที่เราทำในพื้นที่ เพื่อ วิเคราห์สถานการ์ ทราบปัญหา ประสานภาคี คัดเลือกเกษตรกร หน่วยงานที่เข้าบูรณาการ งบประมาณที่ได้รับ ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรประจำเขตด้านR2RandMapping๒-๕มิถุนายน๒๕๕๗

21 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๕มิถุนายน๒๕๕๗ เป้าหมายในการพัฒนา ลดต้นทุนการผลิต (8 บาท ต่อ กก.) เพิ่มผลผลิต (700 กก. ต่อไร่) ลดต้นทุนการผลิต (5,800 บาท ต่อไร่) แนวทางการเพิ่มผลผลิต โอกาส คือ การเปลี่ยนพันธุ์ ต้องคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ด้านบนที่น้ำไม่หลาก ส่วนพื้นที่น้ำหลากด้านล่าง ก็ลดต้นทุน หลัก ศก พอเพียง เราผลิตปัจจัยที่ต้องนำเข้า เช่น ทำปุ๋ยใช้เอง 3 ลด 1 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ ๕มิถุนายน๒๕๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรประจำเขตด้านR2RandMapping๒-๕มิถุนายน๒๕๕๗

22 ผลที่เกิดขึ้น ระบุถึง ผลจากการนำ MRCF ไปใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ผลเป็นอย่างไร เกิดการเรียนรู้และองค์ความรู้อะไรบ้าง เป็นต้น ๕มิถุนายน๒๕๕๗

23 ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ระบุถึง ระบุถึงปัจจัยที่ทำให้การใช้ MRCF ประสบความสำเร็จ หรือไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากอะไร จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และมีข้อเสนอแนะอย่างไร ๕มิถุนายน๒๕๕๗

24 ขอบคุณ & สวัสดี ๕มิถุนายน๒๕๕๗


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานผล การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google