งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตร Zoning จังหวัด..จัดการ..อย่างไร ข้าว (S3,N)อ้อย รง.(S1,S2) พื้นที่ 800,000 ไร่. ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน พืชอื่น (S3,N)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตร Zoning จังหวัด..จัดการ..อย่างไร ข้าว (S3,N)อ้อย รง.(S1,S2) พื้นที่ 800,000 ไร่. ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน พืชอื่น (S3,N)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตร Zoning จังหวัด..จัดการ..อย่างไร ข้าว (S3,N)อ้อย รง.(S1,S2) พื้นที่ 800,000 ไร่. ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน พืชอื่น (S3,N)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 เกษตร Zoning จังหวัด..จัดการ..อย่างไร ข้าว (S3,N)อ้อย รง.(S1,S2) พื้นที่ 800,000 ไร่. ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน พืชอื่น (S3,N)

11 จังหวัด..จัดการ..อย่างไร อนุ กก.บริหารส่วนท้องถิ่น 27 เขต (ผวจ.เป็นประธาน /ป.อก.ลงนาม) กลไก หนึ่ง อนุ กก.อ้อยระดับท้องถิ่น 27 เขต (กจ.เป็นประธาน/ อ.กสก.ลงนาม) กลไก สอง กก.ขับเคลื่อนเกษตร Zoningของทุกจังหวัด ผวจ. : ประธาน /ป.กษ.ลงนาม กลไก กำกับ ข้าว/อื่น (S3,N) อ้อย รง.(S1,S2) เป้า หมาย

12 จังหวัด..จัดการ..อย่างไร จ.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาล 27 เขต (สอน.) เครื่องมือ หนึ่ง จ.ฝ่ายไร่และฝ่ายส่งเสริมของโรงงาน (เอกชน.) สมาคม/สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยในพื้นที่ อ้อย รง.(S1,S2) เป้า หมาย เครื่องมือ สอง เครื่องมือ สาม ข้าว/อื่น (S3,N)

13 จังหวัด..จัดการ..อย่างไร อ้อย รง.(S1,S2) เป้า หมาย ข้าว/อื่น (S3,N) กลไก การ ทำงาน เครื่อง มือการ ทำงาน เจ้าภาพบูรณาการ กษ.,กจ., พด.,จ.สอน. โรงงาน, ชาวไร่อ้อย กษ.,กจ., พด.,จ.สอน. โรงงาน, ชาวไร่อ้อย

14 เกษตร Zoning หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ จังหวัด..จัดการ..อย่างไร

15 เกษตร Zoning ตลาดนำการผลิต การผลิต ลดต้นทุนฐานความรู้ ผลผลิต คุณภาพปลอดภัย ทรัพยากร มิตรสิ่งแวดล้อมพื้นที่เหมาะสม เสถียรราคาสินค้าเกษตร..ยุคเปลี่ยนแปลง 1. 2. 3.

16 เกษตร Zoning จังหวัด..จัดการ..อย่างไร หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ

17 เกษตร Zoning Area Commodity Static (วิชาการ) Dynamic (ตลาด)

18 เกษตร Zoning Area Commodity Human Resource Balance Demand Supply Physical “Crop Requirement” “ Soil Suitability”

19 เกษตร Zoning Area Commodity Physical “Crop Requirement” “ Soil Suitability” Balance Demand Supply Human Resource Smart Farmer:ผลิตบนฐานความรู้ ตลาดนำการผลิต

20 เกษตร Zoning Area Commodity Physical “Crop Requirement” “ Soil Suitability” Balance Demand Supply Human Resource Facility ต่อเนื่อง : ระบบน้ำ ระบบขนส่ง ระบบแปรรูป ระบบโลจิสติกส์ Smart Farmer:ผลิตบนฐานความรู้

21 เกษตร Zoning หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ จังหวัด..จัดการ..อย่างไร

22 เกษตร Zoning พื้นที่จังหวัด = Farm model จัดการ สินค้าเกษตร เหมาะสม กับพื้นที่ สอดคล้อง กับตลาด 1. 2.

23 เกษตร Zoning คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านเกษตรกรรมของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด : ประธาน วิเคราะห์ และ สื่อสาร การ ปฏิบัติ การ

24 เกษตร Zoning วิเคราะห์ ข้อมูล สินค้า เกษตร วิเคราะห์ ข้อมูล พื้นที่ เกษตร สื่อสาร สู่ภาค ส่วนที่ เกี่ยวข้อง จัดทำ เกษตร โซนนิ่ง จังหวัด การขับ เคลื่อน เกษตร โซนนิ่ง พัฒนา และ ส่งเสริม การตลาด คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านเกษตรกรรมของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด : ประธาน วิเคราะห์ และ สื่อสาร การ ปฏิบัติ การ 1. 2.3. 4. 5.6.

25 1.วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตร ปริมาณ ผลผลิต ชนิดสินค้า เกษตรสำคัญ การจัดการ ในจังหวัด “Supply” แหล่งซื้อ แหล่งขาย ปริมาณ ใช้/เหลือ ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว ปริมาณ การผลิต “Demand” ช่วงภัยพิบัติ ในจังหวัด พื้นที่ใน จังหวัด

26 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตร ข้อมูลแผนที่ สารสนเทศ ชนิดสินค้า เกษตรสำคัญ การตรวจ สอบพื้นที่จริง “ไม่เหมาะสม” “S1” พื้นที่/ เกษตรกร “เหมาะสม” พื้นที่ ในจังหวัด “S2” พื้นที่/ เกษตรกร “S3” พื้นที่/ เกษตรกร “N” พื้นที่/ เกษตรกร

27 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตร ข้อมูลแผนที่ สารสนเทศ ชนิดสินค้า เกษตรสำคัญ การตรวจ สอบพื้นที่จริง “ไม่เหมาะสม” เพิ่ม ประสิทธิ ภาพ “เหมาะสม” พื้นที่ ในจังหวัด ปรับ เปลี่ยน การผลิต เพิ่ม ประสิทธิ ภาพ ปรับ เปลี่ยน การผลิต

28 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตร ข้อมูลแผนที่ สารสนเทศ ชนิดสินค้า เกษตรสำคัญ การตรวจ สอบพื้นที่จริง เพิ่ม ประสิทธิ ภาพ “เหมาะสม” พื้นที่ ในจังหวัด เพิ่ม ประสิทธิ ภาพ ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกำหนดเขตเหมาะสม สำหรับสินค้าเกษตร พืช 13, ปศุสัตว์ 5, ประมง 2

29 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตร

30 พื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การผลิต (S3+N) มีเนื้อที่ 284,484 ไร่ (S3= 23,817 ไร่ N = 260,667 ไร่ ) พื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การผลิต (S3+N) มีเนื้อที่ 284,484 ไร่ (S3= 23,817 ไร่ N = 260,667 ไร่ ) พื้นที่มีศักยภาพในการ ปลูกอ้อยโรงงาน (S1+S2) มีเนื้อที่ 1,312,991 ไร่ แผนที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อสร้างรายได้ใหม่ จังหวัดเลย พื้นที่เป้าหมายในการ ปรับเปลี่ยนในการปลูกข้าว นาปีเป็นอ้อยโรงงาน ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงาน น้ำตาล 119,861 ไร่ โรงงานอ้อยและ โรงงานผลิตเอทานอล รัศมี 50 กิโลเมตรจาก โรงงานน้ำตาล

31 3. สื่อสารสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล การสื่อสาร กลุ่ม เป้าหมาย วิธีการ สื่อสาร ภาคส่วน เกษตรกร ธุรกิจ ผู้บริหาร องค์กร หน่วยงาน

32 3. สื่อสารสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล การสื่อสาร กลุ่ม เป้าหมาย วิธีการ สื่อสาร สื่อ เข้าใจ หลักการ ประโยชน์ สาระ ยอมรับ สนับสนุน บรรลุเป้าหมาย

33 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด พื้นที่เหมาะสม (S1,S2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1.แผนปฏิบัติปี 57 2.คำของบประมาณปี 58 ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ พัฒนาปัจจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด

34 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด พื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 1.แผนปฏิบัติปี 57 2.คำของบประมาณปี 58 ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ศก.พอเพียง ความพอใจและสมัครใจของเกษตรกร 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด

35 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด 1.แผนปฏิบัติปี 57 2.คำของบประมาณปี 58 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด แบบฟอร์มที่ 1-4 (3.1ข้าวเป็นอ้อย) แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มที่ 6-7 พร้อมคำอธิบายแบบฟอร์มที่ 1-7

36 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด 1.แผนปฏิบัติปี 57 2.คำของบประมาณปี 58 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด ก่อน 15 พฤศจิกายน 2556 ส่ง Excel Files Hard Copy

37 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด 1.แผนปฏิบัติปี 57 2.คำของบประมาณปี 58 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด Model:นำร่องการปฏิบัติในพื้นที่ การผลิต Smart Farmer Smart Officer การตลาด

38 5. การขับเคลื่อนเกษตรโซนนิ่ง เปรียบเทียบรายได้ เดิม ปรับเปลี่ยน พื้นที่เหมาะสม+ตลาด มาตรการ จูงใจ (Incentive) มาตรการ หลัก

39 5. การขับเคลื่อนเกษตรโซนนิ่ง เปรียบเทียบรายได้ เดิม ปรับเปลี่ยน พื้นที่เหมาะสม+ตลาด กระบวนงานบริการ วิชาการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศ มาตรการ หลัก Smart FarmerSmart Officer

40 5. การขับเคลื่อนเกษตรโซนนิ่ง มาตรการ หลัก มาตรการ จูงใจ (Incentive) รอกระทรวงการคลัง อัตราดอกเบี้ย เกษตรพันธะ สัญญา Facility ต่อเนื่อง

41 6. พัฒนาและส่งเสริมการตลาด ภาคธุรกิจ /เอกชน ภาครัฐ ภาคองค์กร เกษตรกร การ แปรรูป สินค้า เกษตร “ข้อตกลงร่วม (MOU)” พื้นที่ นอกจังหวัด พื้นที่ ในจังหวัด แหล่ง รับซื้อ สินค้า เกษตร การ รับรอง คุณภาพ เกษตร กร ผู้ผลิต

42 เกษตร Zoning ความสำเร็จการทำงาน วิธีการทำ 2. วิธีการคิด 1. สำคัญอันดับ วิเคราะห์เป็นแก้ปัญหาเป็น คิดเป็น ข้าราชการ กษ..to be.. Smart Officer

43 การแข่งขันภาคเกษตรของไทยยุคการเปลี่ยนแปลง ผลิตฐานความรู้ ตลาดนำการผลิต ข้อมูลสารสนเทศ ทำต่อเนื่อง สิ่ง... ที่ต้องทำ สิ่ง... ที่ควรทำ สิ่ง... ที่น่าทำ “เกษตรและอาหารไทย” “ยิ่งใหญ่ของโลก” Change Forward Global Thailand Goal


ดาวน์โหลด ppt เกษตร Zoning จังหวัด..จัดการ..อย่างไร ข้าว (S3,N)อ้อย รง.(S1,S2) พื้นที่ 800,000 ไร่. ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน พืชอื่น (S3,N)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google