งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Map สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Map สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy Map สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
1.ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานโครงการปี 2553 2.ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที ของกอง /สำนัก /เขต 3. ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองสำนักเขต 2.5 ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน/งานประจำ 3.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของกรม 1) โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร 2) โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์สำนัก 2.5.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 52/53 3.1.7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2.2 จำนวนเรื่องในการศึกษาวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือเอกสารคู่มือคำแนะนำหรือแนวทางการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.5.2 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) การปลูกพริกส่งโรงงานอุสาหกรรมแปรรูป 2) การดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ) ของเกษตรกร ปี 2552/53 3) การประเมินผลการนำร่องซื้อขายผลไม้ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกรมส่งเสริมการเกษตร 4) การวิจัยการใช้ข้อมูลสินค้าเกษตรในการปรับปรุงการประกอบอาชีพของเกษตรกร 5) การศึกษาความสำเร็จของตลาดชุมชนสินค้าเกษตร 3.1.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้ บริการ 2.5.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 3.2 ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ 2.5.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2553 3.2.1 การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด 2.5.5 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการนำร่องการซื้อขายผลไม้ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับ กรมราชทัณฑ์ มิติด้านประสิทธิผล 3.2.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2.5.6 ระดับความสำเร็จของการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรในต่างประเทศ ฐานข้อมูล 3.2.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดประกวดและแสดงนิทรรศการกล้วยไม้ในงานราชพฤกษ์ ปี 2552 2.4 จำนวนหรือร้อยละของการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษาประสานงานและผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามภารกิจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 2.5.7 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานโครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ปลูก มันสำปะหลัง ปี 2552/53 2.5.8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ จำนวน 5 ครั้ง 3.2.4 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการดำเนินงานโครงการบ้านสวนปทุม 2.5.9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 3.2.5 ระดับความสำเร็จในการเตรียมการเข้าร่วมงาน Floriade 2012 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการจัดแสดงนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ ปี 2553 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามงาน ที่ได้รับมอบหมาย การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2553

2 การปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี
Strategy Map สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ (ต่อ) 5.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของกอง/สำนัก/เขต 4.ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของกับผู้รับบริการ การปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี 6.ระดับความสำเร็จของการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในกอง/สำนัก/เขต มิติด้านคุณภาพการให้บริการ การมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง 7.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 8.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประหยัดพลังงาน 9.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการระบบควบคุมภายใน 10.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ จัดการความรู้ 12.ระดับความสำเร็จของการสื่อสาร ทำความเข้าใจในหน่วยงาน 11.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มิติด้านประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 14.3 LD3 14.25 PM1/PM2 14.26 PM3/PM6 14.13 CS1/CS2 14.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มิติด้านการพัฒนาองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt Strategy Map สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google