งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ร้อยละหรือระดับ ความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานโครงการปี 2553 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ร้อยละหรือระดับ ความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานโครงการปี 2553 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ร้อยละหรือระดับ ความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานโครงการปี 2553 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามงาน ที่ได้รับมอบหมาย 2. ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ บทบาท หน้าที ของกอง / สำนัก / เขต การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์กรม ส่งเสริมการเกษตร มิติด้าน ประสิทธิผล Strategy Map สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 2.1 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองสำนัก เขต 2.2 จำนวนเรื่องในการศึกษาวิจัยหรือ ผลงานวิชาการหรือเอกสารคู่มือคำแนะนำ หรือแนวทางการพัฒนาที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ 2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2.4 จำนวนหรือร้อยละของการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ คำปรึกษาประสานงานและผลักดัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ตามภารกิจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 2.5 ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน / งาน ประจำ 3.1.7 ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ จำนวน 5 ครั้ง 3. ร้อยละหรือระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานที่ได้รับ มอบหมาย 2.5.1 ระดับความสำเร็จของจัดทำแผน บริหารจัดการผลไม้ ปี 52/53 1) การปลูกพริกส่งโรงงาน อุสาหกรรมแปรรูป 2) การดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ หลัก 3 ชนิด ( ข้าว ข้าวโพด และ มันสำปะหลัง ) ของเกษตรกร ปี 2552/53 3) การประเมินผลการนำร่องซื้อ ขายผลไม้ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกรมส่งเสริมการเกษตร 4) การวิจัยการใช้ข้อมูลสินค้า เกษตรในการปรับปรุงการประกอบ อาชีพของเกษตรกร 5) การศึกษาความสำเร็จของตลาด ชุมชนสินค้าเกษตร ฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์สำนัก 3.2.1 การดำเนินงานขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด 3.1.8 ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการรักษา มาตรฐานระยะเวลาการให้ บริการ 3.2 ร้อยละหรือระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมายอื่นๆ 1.1 ระดับ ความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตามเป้าหมาย ผลผลิตของกรม 1) โครงการ บริหารจัดการ ศัตรูพืชและการเขต กรรมเพื่อลดความ เสี่ยงให้กับเกษตรกร 2) โครงการปรับ ระบบการผลิตสินค้า เกษตร 2.5.2 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.5.3 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการเพื่อลดผลกระทบ จากการเปิดเสรีทางการค้า 2.5.4 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ปี 2553 2.5.6 ระดับความสำเร็จของการจัดงาน ส่งเสริมสินค้าเกษตรในต่างประเทศ 2.5.5 ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานโครงการนำร่องการซื้อขาย ผลไม้ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ กรมราชทัณฑ์ 2.5.7 ระดับความสำเร็จของผลการ ดำเนินงานโครงการจัดระบบพิเศษ เฉพาะพื้นที่ปลูก มันสำปะหลัง ปี 2552/53 2.5.8 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ ผลไม้ 2.5.9 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 2.5.10 ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานโครงการจัดแสดงนวัตกรรม กล้วยไม้นานาชาติ ปี 2553 3.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการของ กรมส่งเสริมการเกษตร 3.2.4 ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการ ดำเนินงานโครงการบ้าน สวนปทุม 3.2.3 ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการจัด ประกวดและแสดง นิทรรศการกล้วยไม้ใน งานราชพฤกษ์ ปี 2552 3.2.2 ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงานความ ร่วมมือระหว่างประเทศ 3.2.5 ระดับความสำเร็จ ในการเตรียมการเข้า ร่วมงาน Floriade 2012 กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2553

2 มิติด้าน ประสิทธิภาพ มิติด้านการ พัฒนา องค์กร มิติด้าน คุณภาพ การ ให้บริการ Strategy Map สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ( ต่อ ) 5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของ กอง / สำนัก / เขต 4. ร้อยละของระดับความ พึงพอใจ ของกับผู้รับบริการ การปฏิบัติงานและการ ให้บริการที่ดี 6. ระดับความสำเร็จของการประเมิน ความผาสุกและความพึงพอใจของ บุคลากรในกอง / สำนัก / เขต การมีขีดความสามารถและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานในระดับสูง 7. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 8. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการประหยัดพลังงาน 9. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการระบบควบคุมภายใน 10. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการ จัดการความรู้ 12. ระดับความสำเร็จของการ สื่อสาร ทำความเข้าใจในหน่วยงาน 11. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 13. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ โครงการ / กิจกรรมภายใต้นโยบายการ กำกับดูแลองค์กรที่ดี การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 14.3 LD3 14.25 PM1/PM2 14.26 PM3/PM6 14.13 CS1/CS2 14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt 1. ร้อยละหรือระดับ ความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานโครงการปี 2553 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google