งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547 ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547 ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547 ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ v รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ  เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการให้ในปี 2547 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  ความเดือดร้อน ปัญหาที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับ ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2546)  ความช่วยเหลือที่ชุมชน/หมู่บ้านต้องการในปี 2547 เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการวางแผนต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูป ร้ อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชน ที่ตกเป็นตัวอย่างในการสำรวจ จำนวน 5,710 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกใน ครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครั วเรือนละ 1 คน  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2546

5 ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลในปี 2547 โดยรวม 10 อันดับแรก ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการ แก้ไขปัญหาแรงงาน ปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ปรับปรุงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค แก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภค/บริโภค ปราบปรามทุจริต/คอรัปชั่น ร้อยละ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จัดหาที่ดินทำกิน ปฏิรูปการศึกษา

6 ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด ในปี 2547 เป็นรายภาค กทม. แก้ไขปัญหาแรงงาน ปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลาง แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร ใต้ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เหนือ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ต.อ.น. แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

7 ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับโดยรวม ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2546 ) 10 อันดับแรก ความเดือดร้อน ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช/ อาหารสัตว์ราคาแพง ปัญหายาเสพติด ภัยธรรมชาติ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ปัญหาหนี้สิน ร้อยละ ไม่มีงานทำ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ไม่มีที่ดินทำกิน ขาดแคลนสาธารณูปโภค * หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ *

8 ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับมากที่สุด ใน รอบปีที่ผ่านมา (ปี 2546 ) เป็นรายภาค กทม. ปัญหาสิ่งแวดล้อม โจรผู้ร้าย ปัญหายาเสพติด กลาง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ใต้ ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ปัญหาหนี้สิน เหนือ ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ต.อ.น. ปัญหาหนี้สิน ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

9 ความช่วยเหลือที่ชุมชน/หมู่บ้านต้องการในปี 2547 โดยรวม 10 อันดับแรก เรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือ จัดหาสาธารณูปโภค จัดหาที่ดินทำกิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ หางานทำ/ส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร

10 ความช่วยเหลือที่ชุมชน/หมู่บ้านต้องการมากที่สุด ในปี 2547 เป็นรายภาค กทม. ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ กลาง หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร จัดหาสาธารณูปโภค ใต้ หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร จัดหาที่ดินทำกิน เหนือ หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สิน ต.อ.น. หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547 ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google