งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547 ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547 ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547 ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ v รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ  เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการให้ในปี 2547 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  ความเดือดร้อน ปัญหาที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับ ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2546)  ความช่วยเหลือที่ชุมชน/หมู่บ้านต้องการในปี 2547 เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการวางแผนต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูป ร้ อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชน ที่ตกเป็นตัวอย่างในการสำรวจ จำนวน 5,710 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกใน ครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครั วเรือนละ 1 คน  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2546

5 ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลในปี 2547 โดยรวม 10 อันดับแรก ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการ 4.0 4.3 5.1 5.2 5.3 7.3 8.9 13.2 15.3 17.1 05101520 แก้ไขปัญหาแรงงาน ปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ปรับปรุงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค แก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภค/บริโภค ปราบปรามทุจริต/คอรัปชั่น ร้อยละ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จัดหาที่ดินทำกิน ปฏิรูปการศึกษา

6 ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด ในปี 2547 เป็นรายภาค กทม. แก้ไขปัญหาแรงงาน ปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลาง แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร ใต้ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เหนือ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ต.อ.น. แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 16.6 15.6 13.5 ร้อยละ 21.7 15.9 13.2 ร้อยละ 16.5 13.8 12.7 ร้อยละ 23.0 19.7 13.2 ร้อยละ 17.8 16.8 12.3 ร้อยละ

7 ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับโดยรวม ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2546 ) 10 อันดับแรก ความเดือดร้อน 13.0 13.2 15.5 16.2 18.2 23.7 24.3 25.4 27.5 29.0 0102030 ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช/ อาหารสัตว์ราคาแพง ปัญหายาเสพติด ภัยธรรมชาติ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ปัญหาหนี้สิน ร้อยละ ไม่มีงานทำ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ไม่มีที่ดินทำกิน ขาดแคลนสาธารณูปโภค * หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ *

8 ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับมากที่สุด ใน รอบปีที่ผ่านมา (ปี 2546 ) เป็นรายภาค กทม. ปัญหาสิ่งแวดล้อม โจรผู้ร้าย ปัญหายาเสพติด กลาง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ใต้ ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ปัญหาหนี้สิน 28.6 27.4 27.2 เหนือ ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ต.อ.น. ปัญหาหนี้สิน ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ 51.5 28.4 27.5 ร้อยละ 31.8 38.3 25.4 ร้อยละ 35.7 27.4 23.3 ร้อยละ 42.8 33.5 30.3 ร้อยละ

9 ความช่วยเหลือที่ชุมชน/หมู่บ้านต้องการในปี 2547 โดยรวม 10 อันดับแรก เรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือ 3.4 4.6 4.7 4.9 6.5 6.6 7.7 8.9 9.8 20.0 0510152025 จัดหาสาธารณูปโภค จัดหาที่ดินทำกิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ หางานทำ/ส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร

10 ความช่วยเหลือที่ชุมชน/หมู่บ้านต้องการมากที่สุด ในปี 2547 เป็นรายภาค กทม. ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ กลาง หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร จัดหาสาธารณูปโภค ใต้ หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร จัดหาที่ดินทำกิน เหนือ หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สิน ต.อ.น. หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 16.0 14.9 13.4 ร้อยละ 20.4 14.3 12.0 ร้อยละ 21.0 10.3 7.8 ร้อยละ 22.8 15.2 11.6 ร้อยละ 22.5 12.8 10.1 ร้อยละ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547 ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google