งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจข้อมูลรายได้ เกษตรกรที่ยากจน ในชุมชนยากจนปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจข้อมูลรายได้ เกษตรกรที่ยากจน ในชุมชนยากจนปี 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจข้อมูลรายได้ เกษตรกรที่ยากจน ในชุมชนยากจนปี 2549

2 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ เป็นหน่วยงานในการรายงาน ผลตามตัวชี้วัดระดับกลุ่ม ภารกิจกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ “ ร้อยละที่ลดลงของเกษตรกร ที่ยากจนหลังจาก มีขบวนการในการเรียนรู้และ ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ”

3 เป้าหมาย 1. พื้นที่ดำเนินการ 75 จังหวัด 846 อำเภอ 1,692 หมู่บ้าน ( อำเภอละ 2 หมู่บ้าน ) 2. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน คนจนจน จำนวนหมู่บ้านละ 10 ราย

4 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน กรม จังห วัด อำเภ อ สุ่มตัวอย่าง ( รายได้ 1) ชี้แจงจังหวัด ชี้แจง อำเภอ สัมภาษณ์ เกษตรกร ( รายได้ 2) ประมวล ภาพรวม ของประเทศ ประมวลผล ( ร ายได้ 4) ประมวลผล ( ร ายได้ 3 )

5 แผนปฏิบัติการ เวลาดำเนินการ 1. กรมฯ ชี้แจงจังหวัด 29-30 พ. ค.49 2. จังหวัดชี้แจงอำเภอ พ. ค.- มิ. ย.49 3. สัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง มิ. ย.49 4. อำเภอส่ง แบบรายได้ 3 ให้จังหวัด 20 ก. ค. 49 5. จังหวัดส่ง แบบรายได้ 4 ให้กรมฯ 1 ส. ค. 49 6. กรมฯ / จัดทำรายงานผล 10 ก. ย. 49

6 เครื่องมือที่ใช้ 1. บัญชีรายชื่อเกษตรกรยากจนที่ อาศัยอยู่ในชุมชนยากจน ( แบบรายได้ 1 ) กรมฯ เป็นผู้จัดทำ และส่งให้จังหวัด 2. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลรายได้ของ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจน ( แบบรายได้ 2) 3. แบบประมวลผลข้อมูลระดับ ครัวเรือนในพื้นที่ ( แบบรายได้ 3 ) 4. แบบประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด ( แบบรายได้ 4 )

7 ที่ บัตร ประจำตัว ประชาช น ชื่อ - สกุล เลข ที่ หมู่ ชื่อ บ้าน ตำบล อาชี พ การศึ กษา รายไ ด้ รายชื่อผู้จดทะเบียนคนจน บ้าน.......... ตำบล............. อำเภอ............... จังหวัด...... รายไ ด้ 1

8 หมายเลข ตัวอย่าง ….............................. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่ขึ้น ทะเบียนคนจน ชื่อ.. นายสมชาย... นามสกุล..... ยอดยิ่ง....... หมายเลขตัวอย่าง............. หมายเลขประจำตัวประชาชน      ที่อยู่ บ้านเลขที่...21.... หมู่ที่....2.... ตำบล... คลองใหญ่.. อำเภอ... องครักษ์.. จังหวัด... นครนายก 1. ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชน ( ตำบล ) ของท่านเคยมีการจัดทำเวที ชุมชน / ประชาคม / ประชุมเพื่อ ร่วมกันจัดทำ แผนพัฒนาชุมชน / แผนที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาท้องถิ่นหรือไม่  1. มี  2. ไม่มี  3. ไม่ทราบ / ไม่ ตอบ 2. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านเคยเข้าร่วมประชุม / อบรมฯลฯ เพื่อการ เรียนรู้และร่วมกันตัดสินใจ แก้ไขปัญหาหรือไม่  1. เคย  2. ไม่เคย  3. ไม่ ทราบ / ไม่ตอบ 3. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมในโครงการ / กิจกรรมของ หน่วยงานใดบ้าง  1. กรมส่งเสริมการเกษตร  2. กรมอื่นๆในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  3. หน่วยงานอื่นๆ นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  4. ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 4. จำนวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน ( อายุ 15 – 60 ปี )............3..................... คน ( รวมผู้ตอบ ) รายไ ด้ 2

9 5. รายได้ในครัวเรือนของท่าน 5.1 รายได้ในการเกษตร ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือน ของท่านมีรายได้จาก การทำกิจกรรมการเกษตร ( ปลูกพืช / เลี้ยงสัตว์ / ประมง / ผลิตภัณฑ์เกษตร ) ใดบ้างกิจกรรมเกษตร ( ระบุชื่อ ) (1) จำนวนผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด ( กก.) (2) ราคาของผลผลิต เฉลี่ย ( บาท / กก.) (3) มูลค่าผลผลิต ( บาท ) (3) = (1) x (2) 1 ข้าวโพดหวาน 2,0002040,000 2 คะน้า 2015 300 300 3 เห็ดนางฟ้า 6050 3,000 3,000 รวม43,300 5.2 รายได้นอกภาคเกษตร ในรอบปีที่ผ่านมาท่านมีรายได้ นอกภาคเกษตรจาก - การรับจ้างทั่วไป......1,500.... บาท / ปี - การค้าขาย.............-.... บาท / ปี - อื่น ๆ ( ระบุ ).................................. บาท / ปี รวม 1,500 บาท / ปี

10 ตารางประมวลผลระดับครัวเรือนในพื้นที่ หมู่ที่...2... ตำบล...... คลองใหญ่...... อำเภอ.... องครักษ์... จังหวัด.... นครนายก..... รายได้ 3(1) หมา ย เลข ตัว อย่า ง (2) มีเวที ชุมชน (3) เข้าร่วม ประชุม / อบรมฯ(4) เข้าร่วม โครงการ / กิจกรรม (5) จำน วน แรงง าน ( คน ) (6) รายได้ ใน การเก ษตร ( บาท / ปี ) (7) รายได้ ใน การเกษ ตร เฉลี่ย ( บาท / คน / ปี ) (8) รายไ ด้ นอก การ เกษต ร ( บาท / คน / ปี ) (9) รายไ ด้รวม ( บาท / คน / ปี ) (10)เทียบ 14,760 บาท (11) รายไ ด้ จาก ทะเบี ยน (12) เทียบ รายได้ จาก ทะเบียน สูง / เท่ากั น ต่ำสูง ต่ำ / เท่า กัน มีไม่มี ไม่ ทร าบ เข้ า ไม่ ไม่ ทร าบ 1234 011 1113 43,30 0 14,433 1,50 0 15,9 33 1-- 021112 20,00 0 10,000 2,00 0 13,0 00 1 12,0 00 1 031114 24,00 0 6,000 6,00 0 12,0 00 1 1 รว ม 21-12-21-11211 ช่อง 11 นำข้อมูลจากแบบรายได้ 1 ช่องรายได้คูณด้วย 12 มากรอก เฉพาะรายที่มีรายได้ต่ำกว่า 14,760 บาท

11 ตารางประมวลผลระดับจังหวัด.. นครนายก........................อำเภอตำบลหมู่ที่(4) ชุมชนมี เวที (5) เข้าร่วม ประชุม (6) เข้าร่วม โครงการ / กิจกรรม (7) เทียบ 14,760 บาท(8) เทียบ รายได้กับ ทะเบียน มีไม่มี ไม่ ทร าบ เข้าไม่เข้า 1234 สูง / เท่า กัน ต่ำ สูง / ต่ำ / เท่ากั น องครัก ษ์ คลอง ใหญ่221-12-21-11211 บ้านนาบ้านนา832123111133321 รวม53135132144532 รายได้ 4

12 การจัดส่งข้อมูล จังหวัดส่ง แบบรายได้ 4 ให้ กรมฯ 1 ส. ค. 49 ทาง e- mail address: agritech 81@ doae.go.th

13


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจข้อมูลรายได้ เกษตรกรที่ยากจน ในชุมชนยากจนปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google