งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจข้อมูลรายได้เกษตรกรที่ยากจน ในชุมชนยากจนปี 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจข้อมูลรายได้เกษตรกรที่ยากจน ในชุมชนยากจนปี 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจข้อมูลรายได้เกษตรกรที่ยากจน ในชุมชนยากจนปี 2549

2 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานในการรายงานผลตามตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ร้อยละที่ลดลงของเกษตรกรที่ยากจนหลังจาก มีขบวนการในการเรียนรู้และให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา”

3 เป้าหมาย 1. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัด 846 อำเภอ 1,692 หมู่บ้าน (อำเภอละ 2 หมู่บ้าน) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจนจน จำนวนหมู่บ้านละ 10 ราย

4 ประมวลภาพรวม ของประเทศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน กรม สุ่มตัวอย่าง(รายได้ 1) ชี้แจงจังหวัด ประมวลภาพรวม ของประเทศ จังหวัด ชี้แจงอำเภอ ประมวลผล(รายได้ 4) สัมภาษณ์เกษตรกร (รายได้ 2) ประมวลผล(รายได้ 3) อำเภอ

5 แผนปฏิบัติการ เวลาดำเนินการ
1. กรมฯ ชี้แจงจังหวัด พ.ค.49 2. จังหวัดชี้แจงอำเภอ พ.ค.- มิ.ย.49 3. สัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง มิ.ย.49 4. อำเภอส่ง แบบรายได้ 3 ให้จังหวัด ก.ค. 49 5. จังหวัดส่ง แบบรายได้ 4 ให้กรมฯ ส.ค. 49 6. กรมฯ / จัดทำรายงานผล ก.ย. 49

6 เครื่องมือที่ใช้ 1. บัญชีรายชื่อเกษตรกรยากจนที่อาศัยอยู่ในชุมชนยากจน (แบบรายได้1 ) กรมฯ เป็นผู้จัดทำ และส่งให้จังหวัด 2. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจน (แบบรายได้ 2) 3. แบบประมวลผลข้อมูลระดับครัวเรือนในพื้นที่ (แบบรายได้ 3 ) 4. แบบประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (แบบรายได้ 4 )

7 รายได้ 1 รายชื่อผู้จดทะเบียนคนจน บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด...... ที่ บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ - สกุล เลขที่ หมู่ ชื่อบ้าน ตำบล อาชีพ การศึกษา รายได้

8 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจน
หมายเลขตัวอย่าง… แบบสัมภาษณ์ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจน ชื่อ.. นายสมชาย... นามสกุล.....ยอดยิ่ง หมายเลขตัวอย่าง หมายเลขประจำตัวประชาชน      ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล...คลองใหญ่..อำเภอ...องครักษ์..จังหวัด...นครนายก 1. ในรอบปีที่ผ่านมาชุมชน(ตำบล)ของท่านเคยมีการจัดทำเวทีชุมชน/ประชาคม/ประชุมเพื่อ ร่วมกันจัดทำ แผนพัฒนาชุมชน/แผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ 1. มี 2. ไม่มี 3.ไม่ทราบ / ไม่ตอบ 2. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านเคยเข้าร่วมประชุม/อบรมฯลฯ เพื่อการเรียนรู้และร่วมกันตัดสินใจ แก้ไขปัญหาหรือไม่ 1. เคย 2. ไม่เคย 3.ไม่ทราบ / ไม่ตอบ 3. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานใดบ้าง 1. กรมส่งเสริมการเกษตร  2. กรมอื่นๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 3. หน่วยงานอื่นๆ นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 4. จำนวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน (อายุ15 – 60 ปี) คน (รวมผู้ตอบ) รายได้ 2

9 จำนวนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด (กก.)
5. รายได้ในครัวเรือนของท่าน รายได้ในการเกษตร ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือน ของท่านมีรายได้จาก การทำกิจกรรมการเกษตร (ปลูกพืช/ เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผลิตภัณฑ์เกษตร) ใดบ้าง กิจกรรมเกษตร (ระบุชื่อ) (1) จำนวนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด (กก.) (2) ราคาของผลผลิตเฉลี่ย (บาท/กก.) (3) มูลค่าผลผลิต (บาท) (3) = (1) x (2) 1 ข้าวโพดหวาน 2,000 20 40,000 2 คะน้า 15 300 3 เห็ดนางฟ้า 60 50 3,000 รวม 43,300 5.2 รายได้นอกภาคเกษตร ในรอบปีที่ผ่านมาท่านมีรายได้นอกภาคเกษตรจาก - การรับจ้างทั่วไป , บาท / ปี - การค้าขาย บาท / ปี - อื่น ๆ (ระบุ) บาท / ปี รวม , บาท / ปี

10 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เทียบรายได้จากทะเบียน
รายได้ 3 ตารางประมวลผลระดับครัวเรือนในพื้นที่ หมู่ที่ ตำบล......คลองใหญ่......อำเภอ....องครักษ์...จังหวัด....นครนายก..... (1) หมาย เลขตัว อย่าง (2) มีเวทีชุมชน (3) เข้าร่วมประชุม/ อบรมฯ (4) เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (5) จำนวน แรงงาน (คน) (6) รายได้ในการเกษตร (บาท/ปี) (7) เฉลี่ย (บาท/คน/ปี) (8) รายได้นอกการ เกษตร (9) รายได้รวม (10) เทียบ 14,760 บาท (11) รายได้ จากทะเบียน (12) เทียบรายได้จากทะเบียน สูง/ เท่ากัน ต่ำ สูง ต่ำ/ มี ไม่ ไม่ทราบ เข้า 1 2 3 4 01 43,300 14,433 1,500 15,933 - 02 20,000 10,000 2,000 13,000 12,000 03 24,000 6,000 รวม ช่อง 11 นำข้อมูลจากแบบรายได้ 1 ช่องรายได้คูณด้วย 12 มากรอก เฉพาะรายที่มีรายได้ต่ำกว่า 14,760 บาท

11 ตารางประมวลผลระดับจังหวัด..นครนายก........................
รายได้ 4 อำเภอ ตำบล หมู่ที่ (4) ชุมชนมีเวที (5) เข้าร่วมประชุม (6) เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (7) เทียบ 14,760 บาท (8) เทียบรายได้กับทะเบียน มี ไม่ ไม่ทราบ เข้า 1 2 3 4 สูง/ เท่ากัน ต่ำ ต่ำ/ องครักษ์ คลองใหญ่ - บ้านนา 8 รวม 5

12 การจัดส่งข้อมูล จังหวัดส่ง แบบรายได้ 4 ให้กรมฯ 1 ส.ค. 49
จังหวัดส่ง แบบรายได้ 4 ให้กรมฯ ส.ค. 49 ทาง e- mail address: agritech doae.go.th

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจข้อมูลรายได้เกษตรกรที่ยากจน ในชุมชนยากจนปี 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google