งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายผู้เสียหายทาง การแพทย์ 30 เมษายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายผู้เสียหายทาง การแพทย์ 30 เมษายน 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายผู้เสียหายทาง การแพทย์ 30 เมษายน 2549

2 จุดเริ่มต้น 26 กันยายน 2545 26 กันยายน 2545 “ รวมพลคนเดือดร้อนจากบริการสุขภาพ ” ที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ( มอส. ) จัดโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

3 โครงสร้างปัจจุบัน ประกอบด้วย ประกอบด้วย - ที่ปรึกษา แพทย์ / นักกฎหมาย / นักวิชาการ - คณะทำงาน แกนนำของสมาชิกฯ - สมาชิก ผู้เสียหายทางการแพทย์ เท่านั้น

4 สมาชิก สมาชิก - สมาชิกปัจจุบัน มีจำนวนมากกว่า 300 คน และมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา - ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด

5 จำแนกกลุ่มสมาชิก ยุติแล้ว ( ในชั้นเจรจา และคดีจบ ) ยุติแล้ว ( ในชั้นเจรจา และคดีจบ ) คดีอยู่ในศาล คดีอยู่ในศาล ยังขอเวชระเบียนไม่ได้ ยังขอเวชระเบียนไม่ได้ ยังไม่กล้าดำเนินการ – กังวลเรื่องชื่อเสียง ยังไม่กล้าดำเนินการ – กังวลเรื่องชื่อเสียง ขอยุติเรื่อง – ท้อ / กลัวถูกฟ้องกลับ ขอยุติเรื่อง – ท้อ / กลัวถูกฟ้องกลับ

6 กลไกการทำงาน เป็นระบบอาสาสมัคร เป็นระบบอาสาสมัคร ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน

7 บทบาท ภารกิจ รับเรื่องร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา ให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ - ทั้งในทางคดี และในการดำเนินชีวิต - ทั้งในทางคดี และในการดำเนินชีวิต

8 ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน รับเรื่องร้องทุกข์ รับเรื่องร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง / ดูเรื่องอายุความ ตรวจสอบข้อเท็จจริง / ดูเรื่องอายุความ รวบรวมเอกสาร – เวชระเบียนสำคัญที่สุด แต่ ได้มายากที่สุด ( แจ้งความ / พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ) ( แจ้งความ / พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ) - ส่งเอกสารให้คณะที่ปรึกษาพิจารณา ( รอตาม คิว ) - ส่งเอกสารให้คณะที่ปรึกษาพิจารณา ( รอตาม คิว )

9 ขั้นตอนฯ ( ต่อ ) หากมีมูล แนะนำให้เจรจากันเองก่อน เครื่อข่ายจะไม่เกี่ยวข้อง หากสำเร็จ เรื่อง ยุติ หากมีมูล แนะนำให้เจรจากันเองก่อน เครื่อข่ายจะไม่เกี่ยวข้อง หากสำเร็จ เรื่อง ยุติ หากเจรจาไม่สำเร็จ แนะนำให้ร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเจรจาไม่สำเร็จ แนะนำให้ร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฟ้องต่อสาะรณชน เตือนภัย กระตุ้นให้หน่วยงาน / กลไกปกติ ปรับปรุงการทำงาน และเป็น บทเรียน เพื่อหยุดปัญหาที่จะเกิดใหม่ ฟ้องศาล เป็นทางเลือกสุดท้าย หากการ ร้องเรียนไม่เป็นผล ฟ้องศาล เป็นทางเลือกสุดท้าย หากการ ร้องเรียนไม่เป็นผล

10 กิจกรรมอื่นๆ นำเสนอบทเรียน ประสบการณ์ ในงานวิจัยทาง วิชาการต่างๆ นำเสนอบทเรียน ประสบการณ์ ในงานวิจัยทาง วิชาการต่างๆ ร่วมเคลื่อนไหว ผลักดัน ในประเด็น สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเคลื่อนไหว ผลักดัน ในประเด็น สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่างๆ ร่วมผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่วมผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย

11 ผลจากการดำเนินงาน แพทย์มีความระมัดระวังในการดูแลรักษามาก ขึ้น แพทย์มีความระมัดระวังในการดูแลรักษามาก ขึ้น เวชระเบียนละเอียด และอ่านง่ายขึ้น เวชระเบียนละเอียด และอ่านง่ายขึ้น วงการแพทย์ได้ให้ความสำคัญกับปัยหามากขึ้น เช่น วงการแพทย์ได้ให้ความสำคัญกับปัยหามากขึ้น เช่น - เกิดเวทีสมานฉันท์ - เกิดเวทีสมานฉันท์ - เกิดแนวคิดเรื่องกองทุนชดเชยความเสียหายฯ - เกิดแนวคิดเรื่องกองทุนชดเชยความเสียหายฯ

12 ผลกระทบ ถูกมองเป็นศัตรู ถูกมองเป็นศัตรู ถูกข่มขู่ คุกคาม ( เผาบ้าน ) / ที่ปรึกษาถูกทำ ร้ายร่างกาย / เสียสุขภาพจิต ถูกข่มขู่ คุกคาม ( เผาบ้าน ) / ที่ปรึกษาถูกทำ ร้ายร่างกาย / เสียสุขภาพจิต ถูกฟ้องกลับ ถูกฟ้องกลับ ถูกปฏิเสธการรักษา ถูกปฏิเสธการรักษา ได้รับการรักษาแบบ Over treatment ได้รับการรักษาแบบ Over treatment

13 ปัญหาและอุสรรค ถูกมองว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ถูกมองว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ถูกนำไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ ถูกนำไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์

14 ข้อเสนอเชิงนโยบาย แก้กฎหมายให้ผู้ป่วยขอสำเนาเวชระเบียนได้ ทันที แก้กฎหมายให้ผู้ป่วยขอสำเนาเวชระเบียนได้ ทันที ให้มีองค์กรกลาง ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย ที่เชื่อถือได้ ให้มีองค์กรกลาง ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย ที่เชื่อถือได้ - เป็นอนุญาโตตุลาการ - เป็นอนุญาโตตุลาการ - พิสูจน์ ถูก – ผิด - พิสูจน์ ถูก – ผิด

15 ข้อเสนอ ( ต่อ ) ให้มีกองทุนชดเชยความเสียหาย จากการ พิสูจน์ถูก - ผิด ให้มีกองทุนชดเชยความเสียหาย จากการ พิสูจน์ถูก - ผิด นำความผิดพลาดเป็นบทเรียนสอน แพทย์ – ผู้ป่วย นำความผิดพลาดเป็นบทเรียนสอน แพทย์ – ผู้ป่วย ต้องดำเนินโครงการ Patient for patient’s safety ตามที่ WHO มีนโยบาย ต้องดำเนินโครงการ Patient for patient’s safety ตามที่ WHO มีนโยบาย กำหนดคุณสมบัติของกรรมการแพทยสภา กำหนดคุณสมบัติของกรรมการแพทยสภา - ต้องไม่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชน หรือ ดำเนินธุกิจด้านบริการสุขภาพ - ต้องไม่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชน หรือ ดำเนินธุกิจด้านบริการสุขภาพ รัฐบาลต้องสนับสนุน ดูแล สร้างขวัญและ กำลังใจ ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ของรัฐ รัฐบาลต้องสนับสนุน ดูแล สร้างขวัญและ กำลังใจ ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ของรัฐ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายผู้เสียหายทาง การแพทย์ 30 เมษายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google