งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแถลงนโยบาย ผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม พลเอกเปรมติณสูลา นนท์ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ๒๗ - ๒๙ ต. ค. ๕๒ พล. ต. ธีรยุทธ ศศิประภา ผอ. รพ. ค่ายสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแถลงนโยบาย ผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม พลเอกเปรมติณสูลา นนท์ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ๒๗ - ๒๙ ต. ค. ๕๒ พล. ต. ธีรยุทธ ศศิประภา ผอ. รพ. ค่ายสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแถลงนโยบาย ผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม พลเอกเปรมติณสูลา นนท์ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ๒๗ - ๒๙ ต. ค. ๕๒ พล. ต. ธีรยุทธ ศศิประภา ผอ. รพ. ค่ายสุรนารี

2 ผู้อำนวยการ  อำนวยสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นในงานนั้น  เพื่อบรรลุภารกิจ / เป้าหมาย  รวบรวม ทรัพยากร เพื่อผลักดัน ไปถึงเป้าหมาย คน เงิน สิ่งของต่างๆ การบริหารจัดการ

3  ทรัพยากรที่สำคัญ คน สูงสุด สิงคโปร์  รวบรวมศักยภาพ ความสามารถไปสู่ เป้าหมายร่วมกัน  ทุกคน ทุกระดับ มีความสำคัญต่อ รพ.  ทีมงานเดียวกัน ไม่แยกพวก  มองปัจจุบัน อนาคต ( อดีต คือ บทเรียน ) ( อดีต คือ บทเรียน )

4

5 งานดี  มืออาชีพในงานนั้น  ขยัน รับผิดชอบ จนงานสำเร็จบรรลุเป้าหมายทันเวลา  ยึดผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง - ผู้ป่วย - ผู้ป่วย - แผนก / กองอื่นๆ ใน รพ. - แผนก / กองอื่นๆ ใน รพ.  การประสานงานที่ดี  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

6 งานดี

7 o ดี o ง่ายขึ้น o ลดขั้นตอน o จำเป็นต้องทำ o วางแผนปฏิบัติงาน ประจำ เดือนโดยเรียง ตามลำดับวันที่ o ทำแต่เนิ่นๆ ( ต้องทำ อยู่แล้ว ) o งานสำเร็จเร็ว ดีกว่า สำเร็จช้า งานดี

8 งานดี  สิ่งของที่ชำรุด ส่งซ่อม จำหน่าย  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำเป็น - จำเป็น - เหมาะสม - เหมาะสม - คุ้มค่า - คุ้มค่า

9 มีวินัย  ปฏิบัติ รักษากฎระเบียบ  รู้ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  ซื่อสัตย์ สุจริต  ตรงต่อเวลา  สามัคคี ไม่ทำให้เกิดแตกความสามัคคี

10 มีคุณธรรม  คิดดี  พูดดี  ทำดี  มีความยุติธรรม  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

11

12  มีความยุติธรรม  พระคุณ - พระเดช  สร้างความแตกต่าง - คนทำงานมาก - คนทำงานมาก - คนทำงานน้อย - คนทำงานน้อย  มาตรการต่อผู้กระทำผิด - เจตนา - เจตนา - ความรุนแรงของความผิด - ความรุนแรงของความผิด - เคยทำมากก่อนหรือไม่ - เคยทำมากก่อนหรือไม่ งานได้ผล

13 คนสุขใจ  ปิยะวาจา ให้กำลังใจ  พูดแนะนำ สอน  ดูแลทุกข์สุข  รักษาสิทธิ สนับสนุนความก้าวหน้า

14 สานสัมพันธ์  เชื่อมความสัมพันธ์, สร้างความเข้าใจที่ดี - ระดับบน – ระดับล่าง - ระดับบน – ระดับล่าง - ระดับข้างด้วยกัน - ระดับข้างด้วยกัน

15 การแก้ปัญหา  มอง  Win - Win

16 การเปลี่ยนแปลง  ค่อยเป็นค่อยไป, รวดเร็ว  คาดการณ์ผลกระทบ - ป้องกัน - ป้องกัน - เตรียมแก้ไข - เตรียมแก้ไข

17 พล. ท. วิทยา ช่อวิเชียร จก. พบ.  ความสามัคคี  ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ค่าเวร  ความยุติธรรม

18 พล. ท. วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ มทภ.2  ขวัญ กำลังใจ  อาคารเฉลิมพระ เกียรติฯ  วินัย การแสดงความ เคารพ

19 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นที่ยอมรับ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ทหาร ครอบครัวและกองทัพบก


ดาวน์โหลด ppt การแถลงนโยบาย ผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม พลเอกเปรมติณสูลา นนท์ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ๒๗ - ๒๙ ต. ค. ๕๒ พล. ต. ธีรยุทธ ศศิประภา ผอ. รพ. ค่ายสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google