งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มปลาดาว. สมาชิกกลุ่ม • รพ.กุฉินารายณ์ • รพ.กระนวน • รพ.ขอนแก่น-ราม • รพ.ชัยภูมิ • รพ.ภูผาม่าน • รพ.บ้านเขว้า • รพ.สว่างแดนดิน • รพ.อุดรธานี • สอ.นาคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มปลาดาว. สมาชิกกลุ่ม • รพ.กุฉินารายณ์ • รพ.กระนวน • รพ.ขอนแก่น-ราม • รพ.ชัยภูมิ • รพ.ภูผาม่าน • รพ.บ้านเขว้า • รพ.สว่างแดนดิน • รพ.อุดรธานี • สอ.นาคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มปลาดาว

2 สมาชิกกลุ่ม • รพ.กุฉินารายณ์ • รพ.กระนวน • รพ.ขอนแก่น-ราม • รพ.ชัยภูมิ • รพ.ภูผาม่าน • รพ.บ้านเขว้า • รพ.สว่างแดนดิน • รพ.อุดรธานี • สอ.นาคำ

3 • ประธานนพ.สิริชัย • รองประธานคุณจีรวรรณ • เลขาคุณรัตนาภรณ์ • ผู้บันทึกข้อมูลคุณปภาวี • ผู้รักษาเวลาคุณภาคภูมิ • ผู้นำเสนอนพ.สิริชัย

4 สิ่งที่ต้องการของกลุ่ม • เทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เป็นเบาหวาน • การสร้างทีมภายใน รพ. • การเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) • เทคนิคการสร้างเครือข่ายนอก รพ. • การทำค่าย

5 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน • แสดงความจริงใจให้เห็น อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ ต้องทำ • สร้างแรงจูงใจ (เช่น รางวัล การเห็นคุณค่าของ ตนเอง) ให้กำลังใจ ให้โอกาสผู้ป่วยปรึกษาได้ ตลอด

6 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน • สร้างเครือข่ายโดยผู้ป่วยถึงผู้ป่วย หรือ คน ใกล้ชิด คนเกรงใจ กรณีผู้ป่วยมีปัญหาต่อต้าน ไม่ดูแลตนเอง • เริ่มต้นจากการทำให้ผู้ป่วยตระหนักก่อน ผู้ป่วย จึงจะยอมเปลี่ยนพฤติกรรม • เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ ( เช่น สอนใช้ penfill ให้คนหนึ่ง อีกคนอยากใช้บ้าง)

7 การเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในกลุ่มส่วนใหญ่ยังเห็นว่ายังเป็นปัญหา เช่น • ข้อมูลในเวชระเบียนไม่เป็นปัจจุบัน • แพทย์ไม่บันทึกข้อมูลลงในเวชระเบียน เช่น โรคแทรกซ้อน ทำให้พยาบาลไม่กล้าลงข้อมูล แก้ปัญหาให้ผู้ป่วยไม่ทัน

8 การเก็บข้อมูลและสารสนเทศ (IT) • โปรแกรมเก็บข้อมูลมีหลายโปรแกรม ทำให้ ทำงานมากขึ้น • ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานอยากให้เก็บไม่ เหมือนกัน เช่น ข้อมูลของ สปสช. สสจ. อยาก ได้ไม่เหมือนกัน

9 ทางกลุ่มจึงสรุปปัญหาและแนว ทางการแก้ไข ดังนี้ (บางอย่างอาจต้องให้คนอื่นอย่าง เช่น ส่วนกลางช่วยแก้ด้วย)

10 ปัญหา • การสื่อสารระหว่าง ทีมงาน – แพทย์ไม่ทึกข้อมูลลง OPD Card – ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน • การรวบรวมข้อมูล • การส่งรายงานข้อมูล การแก้ไข • ทำสมุดประจำตัวผู้ป่วย -ข้อจำกัด: ค่าใช้จ่ายมาก ทำงานซ้ำซ้อน • เขียนโปรแกรม

11 ปัญหา • แต่ละ รพ. เก็บข้อมูล ไม่เหมือนกัน • ผู้บริหารไม่เล่นด้วย การแก้ไข • โปรแกรมมาตรฐานจาก ส่วนกลาง • ??????

12 การสร้างทีมภายใน รพ. • มีทั้งที่ยังเป็นทีม กับ กำลังเริ่ม ๆ • รพ. ที่ success เล่าถึงประสบการณ์และแนะนำ

13 การสร้างทีมภายใน รพ. หมอไม่เล่นด้วย อาจเพราะภาระงานมาก ทำไงดี??? • ส่งผู้ป่วยออก สอ.ลดการแออัด • ผู้บริหาร ต้องมีนโยบายผลักดันในการช่วยวัน ทำงาน

14 การสร้างทีมภายใน รพ. ทำอย่างไรที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เมื่อมี ปัญหา • เวลาคุยกันไม่ควรเป็นทางการมาก • สังเกตผู้ร่วมงานว่าไม่ชอบอะไร • ทำค่าย เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ สนุกสนาน • สอนกันและกันระหว่างวิชาชีพในเรื่องที่ต่างคน ยังไม่รู้ของกันและกัน เพื่อตอบคนไข้ได้ตรงกัน

15 การสร้างทีมภายใน รพ. • ควรมีการทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ร่วมกัน ระหว่างสหวิชาชีพบ้าง เช่น กินข้าวเย็น • การสร้างทีมในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน เช่น พยาบาล อย่าคาดหวังมาก ให้ค่อยเป็นค่อยไป

16 จบแล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มปลาดาว. สมาชิกกลุ่ม • รพ.กุฉินารายณ์ • รพ.กระนวน • รพ.ขอนแก่น-ราม • รพ.ชัยภูมิ • รพ.ภูผาม่าน • รพ.บ้านเขว้า • รพ.สว่างแดนดิน • รพ.อุดรธานี • สอ.นาคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google