งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดย ใช้สถานการณ์จำลอง วิชาการขาย 2 เรื่องกระบวนการขายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดย ใช้สถานการณ์จำลอง วิชาการขาย 2 เรื่องกระบวนการขายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดย ใช้สถานการณ์จำลอง วิชาการขาย 2 เรื่องกระบวนการขายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย : สุภาพร อภิพันธุ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการ วิจัย จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยค้นคว้าได้พบ จากการสอนในรายวิชาการขาย ( เรื่อง กระบวนการขาย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อเกิดทักษะวิชาชีพและ สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือสามารถศึกษา ต่อระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเรื่อง กระบวนการขาย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ด้วยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ซึ่งพยายามทำให้สถานการณ์เหมือนจริงที่สุด มี การกำหนดกติกาหรือเงื่อนไข มีการแบ่งผู้เรียน เป็นกลุ่มเพื่อเข้าไปร่วมเล่นในสถานการณ์ จำลองนั้น ๆ

3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง เรียนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่องกระบวนการขาย วิชาการขาย 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 2

4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง กรอบแนวคิด ของการวิจัย การจัดการ เรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์ จำลอง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ โดยใช้ สถานการณ์ จำลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ( Quasi experimental research) ซึ่งดำเนินการทดลองโดยใช้ แผนการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบหลัง (One group pretest posttest design) ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 60) และ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำมาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ ตัวแปรต้น ตัวแปร ตาม

5 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์จำลอง ได้ใช้แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี. ( 2545 : 370) ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอตาม หัวข้อต่อไปนี่หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) แนวคิด ทฤษฎีที่ เกียวข้อง

6 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่อง กระบวนการขาย 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการขาย 2 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ได้ผลดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องกระบวน การขาย ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการขาย 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่อง กระบวนการขาย 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการขาย 2 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ได้ผลดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องกระบวน การขาย ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการขาย 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 จากตารางที่ 1 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการขาย 2 เรื่อง กระบวนการ ขายโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 สรุป ผลการวิจั ย ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ จำลอง เรื่องกระบวนการขายหลังเรียนสูง กว่า ก่อนเรียน วิชาการขาย 2 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่า คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05

8 ข้อเสนอแนะ 1. ควรทดลองใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความสามารถ ทางด้านอื่น ๆ ของนักเรียนเช่น การกล้าแสดงออกความสามารถใน การแก้ปัญหาความซื่อสัตย์ เป็นต้น 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนวิชาการขาย 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จำลอง กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เพราะวิธีการสอนแบบนี้เป็น นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 3.. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองใน เนื้อหาอื่นและระดับชั้นอื่นๆ 1. ควรทดลองใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความสามารถ ทางด้านอื่น ๆ ของนักเรียนเช่น การกล้าแสดงออกความสามารถใน การแก้ปัญหาความซื่อสัตย์ เป็นต้น 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนวิชาการขาย 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จำลอง กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เพราะวิธีการสอนแบบนี้เป็น นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 3.. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองใน เนื้อหาอื่นและระดับชั้นอื่นๆ

9


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดย ใช้สถานการณ์จำลอง วิชาการขาย 2 เรื่องกระบวนการขายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google