งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคการสอนระหว่างแบบ Mind Map กับเทคเทคการสอนนำเสนอหน้าชั้น เรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคการสอนระหว่างแบบ Mind Map กับเทคเทคการสอนนำเสนอหน้าชั้น เรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคการสอนระหว่างแบบ Mind Map กับเทคเทคการสอนนำเสนอหน้าชั้น เรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ปวช.2/3 ว่าที่เรือตรีไชยา วิเชียนล้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาของการวิจัย 1.1 การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ผู้เรียนได้เรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนทั้งด้าน ทฤษฏีและปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีทักษะในการ ปฏิบัติงาน ผู้สอนได้จัดทำเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนอยู่ที่ระดับต่ำเนื่องมาจากหลายสาเหตุ สิ่งที่ผู้สอนได้สังเกตและสอบถามนักเรียนคือ การ ขาดทักษะ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มอง ภาพรวมเนื้อหาไม่ได้ และนักเรียนจะเรียน ตามลำดับก่อนหลังของวิชา จึงทำให้เรียนไม่ สามารถจดจำบทแรกและบทต้นๆได้ เนื่องจาก จำนวนเนื้อหามีมากเกินไป

3 1.3 วัตถุประสงค์ 1.3.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Mind map วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบ Mind map

4 แบบแผนการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยมีแบบแผนการวิจัย Control Group Pretest-Posttest Design (Tuckman 1999:162) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนการทดลอง T 1 แทนการทดสอบก่อนทำการทดลองสอน (Pretest) T 2 แทนการทดสอบหลังทำการทดลองสอน (Posttest) X แทนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Mind Map ก่อนเรียนทดลองหลังเรียน T1XT2

5 ค่าเปรียบเทียบเฉลี่ยและค่าร้อย ละ ก่อนและหลังการใช้ผัง ความคิด Mind map การใช้ผัง ความคิด Mind Map คะแนนเต็ม XSD ร้อยละ ของคะแนน เต็ม t-test คำนวน ก่อนเรียน 30 12.272.7340.89 16.69 หลังเรียน 30 24.272.84 81.22 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05, (df= 30) = 1.69

6 จากตารางค่าเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าคะแนนของนักศึกษาก่อนการใช้ผัง ความคิด Mind map ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.27 หรือ ร้อยละ 40.89 หลังการใช้ผังความคิด Mind map ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.27 หรือ ร้อยละ 81.22 เมื่อพิจารณาผลการประเมินผังความคิด Mind map ในภาพรวมพบว่า ผังความคิด Mind map ได้ค่า t-test คำนวน 24.27

7 1.5 สรุปผลอภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ 1.5.1 สรุปผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินการ นำเสนอหน้าชั้นเรียน ก่อนและหลังการใช้ผัง ความคิด Mind map ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ พบว่าก่อนการใช้ผัง ความคิด Mind map ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.27 หรือ ร้อยละ 40.89 และหลังการใช้ผังความคิด Mind map ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.27 หรือร้อยละ 81.22 จึง สรุปได้ว่าผลการพัฒนาทักษะการนำเสนอหน้าชั้น เรียน ใช้ผังความคิด Mind map ของระดับชั้น ปวช. 2/3 อยู่ในเกณฑ์ดี

8 1.5 สรุปผลอภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) 1.5.2 อภิปรายผล ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการนำเสนอหน้า ชั้นเรียนสูงขึ้น ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละหลังจาก การใช้ ผังความคิด (Mind Map) ดีกว่าก่อนการ ใช้ ผังความคิด (Mind Map ) ทั้งนี้อาจเป็น เพราะผู้เรียนมีการแตกองค์ความรู้โดยการเขียน ผังความคิดก่อนที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้น เรียนทำให้การนำเสนอเนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่ายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนา ทักษะการฟังและพูดมากขึ้น

9 ข้อเสนอแนะ 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควร พิจารณาความเหมาะสมด้านเวลา เพื่อให้ผู้เรียน และครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ เพราะการเรียนระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องให้ผู้เรียนมีเวลาทำ กิจกรรมเพิ่มเติม 2. ควรใช้ ผังความคิด ควบคู่ไปกับการเรียนการ สอนโดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับ ระดับของผู้เรียน 3. ควรศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนในหลายๆ ด้าน

10 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคการสอนระหว่างแบบ Mind Map กับเทคเทคการสอนนำเสนอหน้าชั้น เรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google