งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ข้อมูล ณ 30 มี.ค.57)
ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80%

3 ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (ข้อมูล ณ 30 มี.ค.57)

4 ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสตรี 30-60ปี ได้รับการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก (ข้อมูล ณ 18 มี.ค.57)

5 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนโรคหัด (ข้อมูล ณ 30 มี.ค.57)
ค่าคะแนน 1=<93% 2= % 3= % 4= % 5=>=99%

6 ค่าคะแนน 1=<80% 2= % 3= % 4= % 5=>=95% ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก (ข้อมูล ณ 28 มี.ค.57)

7 ค่าคะแนน 1=<87.00% 2= % 3= % 4= % 5=>=96.00% ตัวชี้วัดที่ 1.6 ประชาชน 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง เบาหวานและความดันโลหิตสูง (ข้อมูล ณ 30 มี.ค.57)

8 ค่าคะแนน 1=<1.01 2= 3= 4= 5=>1.70 ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ต่อการใช้บริการที่ รพ.

9 ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5 ตัวชี้วัดที่ 2.2 อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืดสิทธิ UC

10 ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5 ตัวชี้วัดที่ 2.3 อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล(Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC

11 ตัวชี้วัดที่ 2.4 อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล(Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของ HTสิทธิ UC ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5

12 ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= – 74.99% 4= % 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 2.5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา (ข้อมูล ณ 30 มี.ค.57)

13 ค่าคะแนน 1= <45% 2= % 3= – 54.99% 4= % 5=>=60% ตัวชี้วัดที่ 2.6 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุม ความดันโลหิตได้ <140/90 mmHg (ข้อมูล ณ 30 มี.ค.57)

14 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้าน (ข้อมูลจาก สปสช.)
ค่าคะแนน 1 = <60.00% 2 = –69.99% 3 = –79.99% 4 = –89.99% 5 = >=90.00%

15 ค่าคะแนน 1=<11% 2= % 3= % 4= % 5=>=17% ตัวชี้วัดที่ 3.2หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านขึ้นทะเบียนแบบไม่มีเงื่อนไข (ข้อมูลจาก สปสช.)

16 ตัวชี้วัดที่ 3. 3 มีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยง รพ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยง รพ.และหน่วยบริการปฐมภูมิ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

17 ตัวชี้วัดที่ 3.4 หน่วยบริการประจำจัดระบบสนับสนุนบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ (ระบบยาและเวชภัณฑ์,IC,LAB,ระบบข้อมูล,ระบบการให้คำปรึกษา)

18 ค่าคะแนน 1=<75% 2= % 3= % 4= % 5=>=90% ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ท74 ได้รับการสำรวจ ความพิการโดยใช้รหัส ICF (ข้อมูล 13 มี.ค.57)

19 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ
ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80% จังหวัดเลย รพ. ประเมินผ่าน 11 โรง = %

20 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ
ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80% จังหวัดเลย รพ. ประเมินผ่าน 11 โรง = 84.61%

21 ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (ข้อมูล ณ 28 มี.ค.57)
ค่าคะแนน 1=<25% 2= % 3= % 4= % 5=>=40%

22 ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้าน
ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= – 74.99% 4= % 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้าน

23 ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (ข้อมูล ณ 26 มี.ค.57)
ค่าคะแนน 1=<25% 2= % 3= % 4= % 5=>=40%

24 Thank You


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google