งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย

2 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65- 69.99% 3=70- 74.99% 4=75- 79.99% 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของหญิง ตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ( ข้อมูล ณ 30 มี. ค.57)

3 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของหญิง ตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ( ข้อมูล ณ 30 มี. ค.57)

4 ค่า คะแนน 1=<65 % 2=65- 69.99% 3=70- 74.99% 4=75- 79.99% 5=>=8 0% ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสตรี 30- 60 ปี ได้รับการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ( ข้อมูล ณ 18 มี. ค.57)

5 ค่าคะแนน 1=<93% 2=93-94.99% 3=95-96.99% 4=97-98.99% 5=>=99% ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนโรคหัด ( ข้อมูล ณ 30 มี. ค.57)

6 ค่าคะแนน 1=<80% 2= 80 - 84.99% 3= 85 - 89.99% 4= 90- 94.99% 5=>=95% ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ( ข้อมูล ณ 28 มี. ค.57)

7 ค่าคะแนน 1=<87.00% 2= 87.00- 89.99% 3= 90.00 - 92.99% 4= 93.00- 95.99% 5=>=96.00% ตัวชี้วัดที่ 1.6 ประชาชน 15 ปีขึ้น ไปได้รับการคัดกรอง เบาหวานและความดันโลหิต สูง ( ข้อมูล ณ 30 มี. ค.57)

8 ค่าคะแนน 1 =<1.01 2=1.01-1.35 3=1.36-1.50 4=1.51-1.70 5=>1.70 ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนการใช้บริการ ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ต่อการใช้บริการที่ รพ.

9 ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5 ตัวชี้วัดที่ 2.2 อัตราส่วนการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรค หืดสิทธิ UC

10 ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5 ตัวชี้วัดที่ 2.3 อัตราส่วนการรับไว้รักษา ในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วย โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC

11 ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5 ตัวชี้วัดที่ 2.4 อัตราส่วนการรับไว้รักษาใน โรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรค ความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของ HT สิทธิ UC

12 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65.00- 69.99% 3= 70.00 – 74.99% 4= 75.00- 79.99% 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 2.5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ ได้รับการตรวจจอประสาทตา ( ข้อมูล ณ 30 มี. ค.57)

13 ค่าคะแนน 1= <45% 2= 45.00- 49.99% 3= 50.00 – 54.99% 4= 55.00- 59.99% 5=>=60 % ตัวชี้วัดที่ 2.6 อัตราผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูงที่สามารถควบคุม ความดันโลหิตได้ <140/90 mmHg ( ข้อมูล ณ 30 มี. ค.57)

14 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ ประชาชนมีหมอใกล้บ้าน ( ข้อมูลจาก สปสช.) ค่าคะแนน 1 = <60.00% 2 = 60.00 –69.99% 3 = 70.00 –79.99% 4 = 80.00 –89.99% 5 = >=90.00% ค่าคะแนน 1 = <60.00% 2 = 60.00 –69.99% 3 = 70.00 –79.99% 4 = 80.00 –89.99% 5 = >=90.00%

15 ค่าคะแนน 1=<11% 2=11-12.99% 3=13-14.99% 4=15-16.99% 5=>=17% ตัวชี้วัดที่ 3.2 หน่วยบริการปฐมภูมิที่ ผ่านขึ้นทะเบียนแบบไม่มีเงื่อนไข ( ข้อมูลจาก สปสช.)

16 ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยง รพ. และหน่วยบริการปฐมภูมิ และนำข้อมูลไป ใช้ประโยชน์

17 ตัวชี้วัดที่ 3.4 หน่วยบริการประจำจัดระบบ สนับสนุนบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ( ระบบยาและ เวชภัณฑ์,IC,LAB, ระบบข้อมูล, ระบบการให้คำปรึกษา )

18 ค่าคะแนน 1=<75 % 2=75- 79.99% 3=80- 84.99% 4=85- 89.99% 5=>=90 % ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละคนพิการที่ขึ้น ทะเบียน ท 74 ได้รับการสำรวจ ความพิการโดยใช้รหัส ICF ( ข้อมูล 13 มี. ค.57)

19 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ จังหวัดเลย รพ. ประเมินผ่าน 11 โรง = 84.61 %

20 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ จังหวัดเลย รพ. ประเมินผ่าน 11 โรง = 84.61%

21 ค่าคะแนน 1=<25% 2=25-29.99% 3=30-34.99% 4=35-39.99% 5=>=40% ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ( ข้อมูล ณ 28 มี. ค.57)

22 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65.00- 69.99% 3= 70.00 – 74.99% 4= 75.00- 79.99% 5=>=80% ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละผู้ป่วยโรค เรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้าน

23 ค่าคะแนน 1=<25% 2=25-29.99% 3=30.00-34.99% 4=35.00-39.99% 5=>=40% ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละผู้ป่วย โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ( ข้อมูล ณ 26 มี. ค.57)

24 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google