งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

2 นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งรัดในปี ๒๕๕๕ การเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติดหลักประกันสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพอาหารบุคลากรรพ สตกลุ่มวัยต่างๆ

3 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๕ งบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 93.00 งบลงทุนร้อยละ 72.00 รายการโอนเปลี่ยนแปลง งบฯ ที่ต้องทำความตก ลงกับสำนักงบประมาณ ต้องเสร็จสิ้นภายใน 20 สิงหาคม 2555 เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 93.00 งบลงทุนร้อยละ 72.00 รายการโอนเปลี่ยนแปลง งบฯ ที่ต้องทำความตก ลงกับสำนักงบประมาณ ต้องเสร็จสิ้นภายใน 20 สิงหาคม 2555 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบ กลางเพื่อคุณภาพชีวิต และ โครงสร้างพื้นฐาน

4 ยาเสพติด ควบคุมยาและสารตั้งต้น ๑. มีคณะกรรมการ ๒. การคัดเลือก ๓. การจัดซื้อ / จัดหา ๔. การตรวจรับ ๕. การควบคุม / เก็บรักษา ๖. การเบิกจ่าย ๗. การใช้ ๘. ระบบรายงาน ๙. การตรวจสอบ ๑. มีคณะกรรมการ ๒. การคัดเลือก ๓. การจัดซื้อ / จัดหา ๔. การตรวจรับ ๕. การควบคุม / เก็บรักษา ๖. การเบิกจ่าย ๗. การใช้ ๘. ระบบรายงาน ๙. การตรวจสอบ

5 หลักประกันสุขภาพ ๓๐ บาท รักษา ทุกโรค “ แนวทางร่วมจ่าย ๓๐ บาท ” ลดความเหลื่อม ล้ำ ๓ กองทุน “ อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ” ลดรายจ่าย สุขภาพ “ ใช้ยาดีอย่างมี เหตุผล ”

6 สร้างเสริมสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้น ไปได้รับการคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิต สูง รณรงค์ลดหวาน มัน เค็ม รวมพลออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ เต้นฮูล่าฮูบ แอโรบิค ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้น ไปได้รับการคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิต สูง รณรงค์ลดหวาน มัน เค็ม รวมพลออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ เต้นฮูล่าฮูบ แอโรบิค

7 อาหาร อาหารปลอดภัย เมนูชูสุขภาพ อาหารฮาลาล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารและ โภชนาการ อาหารปลอดภัย เมนูชูสุขภาพ อาหารฮาลาล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารและ โภชนาการ

8 บุคลากร แผนกำลังคนสาธารณสุข ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ แก้ปัญหากำลังคนขาด แคลน เช่น แพทย์ พยาบาล กระจายกำลังคนอย่าง เหมาะสม รักษากำลังคนที่มีอยู่ ด้วย ค่าตอบแทน และ ตำแหน่งที่เหมาะสม แก้ปัญหาแพทย์เฉพาะ ทางขาดแคลน แก้ปัญหากำลังคนขาด แคลน เช่น แพทย์ พยาบาล กระจายกำลังคนอย่าง เหมาะสม รักษากำลังคนที่มีอยู่ ด้วย ค่าตอบแทน และ ตำแหน่งที่เหมาะสม แก้ปัญหาแพทย์เฉพาะ ทางขาดแคลน

9 รพ สต พัฒนา รพ. สต./ ศสม. มีระบบข้อมูลเชื่อมโยง Telemedicine เพิ่มสัดส่วน OPD บริการ P&P บริการเยี่ยมบ้าน บริการตรวจ ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ดูแล DM HT มีระบบข้อมูลเชื่อมโยง Telemedicine เพิ่มสัดส่วน OPD บริการ P&P บริการเยี่ยมบ้าน บริการตรวจ ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ดูแล DM HT

10 กลุ่มวัยต่างๆ ANC คุณภาพ พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พึ่งได้ในสถาน บริการทั่วประเทศ เสริมสร้างสุขภาพเพื่อ สตรีไทย ตรวจมะเร็งเต้า นม และมะเร็งปากมดลูก ปรับปรุงโครงสร้าง ( ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอด รถ และประชาสัมพันธ์ ) สำหรับผู้พิการทั่ว ประเทศ บริการ ๗๐ ปี ไม่มีคิว และช่องทางด่วนสำหรับ ผู้พิการ ทั่วประเทศ ANC คุณภาพ พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พึ่งได้ในสถาน บริการทั่วประเทศ เสริมสร้างสุขภาพเพื่อ สตรีไทย ตรวจมะเร็งเต้า นม และมะเร็งปากมดลูก ปรับปรุงโครงสร้าง ( ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอด รถ และประชาสัมพันธ์ ) สำหรับผู้พิการทั่ว ประเทศ บริการ ๗๐ ปี ไม่มีคิว และช่องทางด่วนสำหรับ ผู้พิการ ทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สร้างสรรค์สังคมเอื้อ อาทร “ ๗๐ ปี ไม่มีคิว ” กระทรวงสาธารณสุข สร้างสรรค์สังคมเอื้อ อาทร “ ๗๐ ปี ไม่มีคิว ”

11


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google