งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

2 นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งรัดในปี ๒๕๕๕
การเบิกจ่ายงบประมาณ ยาเสพติด หลักประกันสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ อาหาร บุคลากร รพ สต กลุ่มวัยต่างๆ

3 การเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ งบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 93.00 งบลงทุนร้อยละ 72.00 รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบฯ ที่ต้อง ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ต้องเสร็จสิ้นภายใน 20 สิงหาคม 2555 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลางเพื่อ คุณภาพชีวิต และ โครงสร้างพื้นฐาน

4 ยาเสพติด ควบคุมยาและสารตั้งต้น มีคณะกรรมการ การคัดเลือก
การจัดซื้อ/จัดหา การตรวจรับ การควบคุม/เก็บรักษา การเบิกจ่าย การใช้ ระบบรายงาน การตรวจสอบ

5 หลักประกันสุขภาพ “แนวทางร่วมจ่าย ๓๐ บาท” ๓๐ บาท รักษาทุกโรค
ลดความเหลื่อมล้ำ ๓ กองทุน “อุบัติเหตุฉุกเฉิน” “ใช้ยาดีอย่างมีเหตุผล” ลดรายจ่ายสุขภาพ

6 สร้างเสริมสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปได้รับการ คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รณรงค์ลดหวาน มัน เค็ม รวมพลออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เต้นฮูล่าฮูบ แอโรบิค

7 อาหาร อาหารปลอดภัย เมนูชูสุขภาพ อาหารฮาลาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้าน อาหารและโภชนาการ

8 แผนกำลังคนสาธารณสุข ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐
บุคลากร แผนกำลังคนสาธารณสุข ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ แก้ปัญหากำลังคนขาดแคลน เช่น แพทย์ พยาบาล กระจายกำลังคนอย่างเหมาะสม รักษากำลังคนที่มีอยู่ ด้วย ค่าตอบแทน และ ตำแหน่งที่ เหมาะสม แก้ปัญหาแพทย์เฉพาะทางขาดแคลน

9 รพ สต มีระบบข้อมูลเชื่อมโยง Telemedicine เพิ่มสัดส่วน OPD บริการ P&P
พัฒนา รพ. สต./ ศสม. มีระบบข้อมูลเชื่อมโยง Telemedicine เพิ่มสัดส่วน OPD บริการ P&P บริการเยี่ยมบ้าน บริการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ดูแล DM HT

10 กระทรวงสาธารณสุข สร้างสรรค์สังคมเอื้ออาทร
กลุ่มวัยต่างๆ ANC คุณภาพ พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พึ่งได้ในสถานบริการทั่วประเทศ เสริมสร้างสุขภาพเพื่อสตรีไทย ตรวจ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ปรับปรุงโครงสร้าง (ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ และประชาสัมพันธ์) สำหรับผู้พิการทั่วประเทศ บริการ ๗๐ ปี ไม่มีคิว และช่องทาง ด่วนสำหรับผู้พิการ ทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สร้างสรรค์สังคมเอื้ออาทร “๗๐ ปี ไม่มีคิว”

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google