งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา 01999032 Thai Studies ทบทวน ก่อนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา 01999032 Thai Studies ทบทวน ก่อนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา 01999032 Thai Studies ทบทวน ก่อนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

2 คำ เตือน “ต่อยอดขยายผล” ๑๕ คะแนน (รายงานตัวกับ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ออกศึกษานอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้ที่จับฉลากได้ – กำหนดหัวข้อรายงาน – ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง – ปรึกษาอาจารย์ – นำเสนอรายงานตามกำหนด – ไม่ต้องทำรายงานเล่ม – ส่ง แบบรายงานผลการทำงาน) โครงการ “สัปดาห์ไทยศึกษา” ๒๕ คะแนน (เตรียม หัวข้อ – เสนอหัวข้อต่อ อ.วรรณา ภายในสัปดาห์แรกหลัง สอบกลางภาค – พบอาจารย์ที่ปรึกษา – เก็บข้อมูล – ประมวลข้อมูล – พบอาจารย์ – นำเสนอรายงานในชั้นเรียน / จัดบอร์ดหรือเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาคมด้วยวิธีอื่น ในสัปดาห์ รองสุดท้ายของภาค – ส่งรายงานเล่ม – ส่งแบบรายงานผล การทำงาน) โปรดตรวจสอบการทำงานกิจกรรมกลุ่ม ของตนเอง ๒ ๑ กลุ่มของเราดำเนินการไปถึงไหนแล้ว? หา(หัวข้อ)เรื่องได้ทันทีที่จบต่อยอดฯ

3 กำหนดประเมินการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ๒๙ ก.ย.-๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ โปรดเข้าประเมินทุกรายวิชา

4 หัวข้อที่กำหนดนำเนื้อหามาสอบกลางภาค การค้นพบทางโบราณคดีกับไทยศึกษา ประวัติศาสตร์สยาม-ไทย ก่อนอยุธยา- อยุธยา-ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ สยาม-ไทยสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน ภูมิหลังทางศาสนา-ความเชื่อในสังคม-วัฒนธรรมไทย: พุทธ พราหมณ์-ฮินดู คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ขงจื้อ เต๋า ฯลฯ เข้าใจ ภาษาไทย ภาพรวมจากสุวรรณภูมิ -สยามประเทศไทย วรรณคดีกับ สังคมไทย

5 การค้นพบทางโบราณคดีกับไทยศึกษา ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ ความแตกต่างระหว่าง “สมัยก่อนประวัติศาสตร์ prehistoric” กับ “สมัยประวัติศาสตร์ historic” นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ วัตถุ, สิ่งของ ที่ขุดค้น/ค้นพบ เอกสาร / วัตถุที่ร่วม สมัยกับเอกสาร ความรู้ที่ได้จาก สิ่งที่ขุดค้นพบ มีมนุษย์ดึกดำบรรพ์ อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้ หลายสมัย มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์บนแผ่นดินนี้มีวิวัฒนาการ ตั้งแต่เร่ร่อนเก็บหาของป่าล่าสัตว์จนถึงตั้งชุมชน เกษตรกรรมแล้วพัฒนาเป็นชุมชนเมือง โบราณคดี สมัยประวัติศาสตร์ โบราณคดี ก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งตาม - เทคโนโลยี / วัสดุในการผลิต - ตามแบบแผนการดำรงชีพ - ตามแนวธรณีวิทยา ผลการขุดค้นทางโบราณคดี บนแผ่นดินที่ปัจจุบัน เป็นประเทศไทย พบร่องรอยมนุษย์ดึกดำบรรพ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ - นัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลง แบบแผนการดำรงชีพ - ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่ ค้นพบกับพัฒนาการทาง เทคโนโลยี / ความเชื่อ / สภาพแวดล้อม / สังคม

6 ตัวอย่างวัตถุ, สิ่งของที่ขุดค้น/ค้นพบด้วย วิธีการทางโบราณคดี สิ่งที่พบในหลุมฝังศพ ภาพเขียนบนผนังถ้ำ/เพิงผา โครงกระดูก ภาชนะ/ เครื่องปั้นดินเผา อาวุธ เครื่องมือ ล่าสัตว์ เมล็ดข้าว ลูกปัด กำไล แวดินเผา

7 แหล่งโบราณคดีบนแผ่นดินประเทศไทยปัจจุบัน ที่พบร่องรอยวิถีชีวิตสมัยล่าสัตว์-เก็บหาของป่า และ สมัยเกษตรกรรม Archaeological sites in the present-day Thailand where evidences have been found to prove human ways of life in the hunting-gathering culture and the farming/agricultural culture.

8 สยาม-ไทย ก่อนอยุธยา-ก่อนเปลี่ยนแปลงการ ปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ อ. สิทธารถ ศรีโคตร และ อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ กำเนิดรัฐในสุวรรณภูมิ และการรับอารยธรรมอินเดีย ศาสนา/ ระบบการปกครอง / ขนบธรรมเนียมในราชสำนัก วัฒนธรรมในสุวรรณภูมิสมัยแรกๆ ทวารวดี/ ฟูนัน /ศรี วิชัย ฯลฯ รัฐสมัยหลังและการรวมตัวเป็นรัฐสยาม สุโขทัย ละโว้สุพรรณภูมิ อยุธยาธนบุรี รัตนโกสินทร์/ กรุงเทพฯ ภาวะแห่งการเป็นสังคมหลากชาติพันธุ์ หลายความเชื่อ ผลกระทบต่อวัฒนธรรม สังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ อันเกิดจากวัฒนธรรม/ภัยคุกคามจากภายนอก การรับวัฒนธรรมต่างแดน และปรับเป็นวัฒนธรรม ของตนเอง ปัจจัยกำหนดสถานะชุมชน/ เมือง / แคว้น

9 แนวคิดในระบบการปกครองเดิม (อยุธยา -รัตนโกสินทร์) สยาม - ไทย สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ. ศ. ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ / เทวราชา + ศักดินา การเปลี่ยนแปลงสมัยกรุงเทพฯ หลังพ.ศ.๒๔๗๕ ประชาธิปไตย / ปฏิวัติ / รัฐประหาร / ฉีก รัฐธรรมนูญ / เลือกตั้ง / ร่าง-แก้ไขรัฐธรรมนูญ SIAM การเปลี่ยนแบบธงชาติ และตราแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๕๘ สมัยรัชกาลที่ ๖ การเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ สยาม – ไทย พ.ศ.๒๔๘๒

10 ศาสนาและความเชื่อในวัฒนธรรมไทย อ.ชัชวาลย์ ชิงชัย / รศ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล /อ.ธีรนันท์ ช่วงพิชิต จากอินเดีย: ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู ศาสนาซิกข์ พัฒนาการจากความเชื่อว่า animism สู่ความเชื่อ/ศาสนาจากต่างแดน จากตะวันออกกลาง: อิสลาม, บาไฮ จากจีน: ขงจื๊อ เต๋า จากยุโรป(ต้นกำเนิดคือตะวันออกกลาง): คริสต์ ทบทวนหลัก-แนวปฏิบัติสำคัญ ของแต่ละศาสนา / การรับเข้ามา สู่สังคมสุวรรณภูมิ-สยาม/ประเทศไทย การปรับเข้ากับสังคม และวัฒนธรรมสยาม-ไทย / บุคคลสำคัญทางศาสนาที่มีบทบาท ต่อสังคมไทย

11 ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ตอนต้น พุทธเถร วาท / มหายาน ขงจื๊อ คริสต์ อิสลาม พุทธ พราหม ณ์ - ฮินดู พุทธ ซิกข์ พุท ธ ขงจื้ อ คริส ต์ อิสล าม ในเมืองหลวง ชุมชนหลายแห่ง มีประชากร ที่มีเชื้อชาติ และนับถือศาสนา ต่างกัน อาศัยอยู่ร่วมกัน หรือใกล้ชิดกัน โดยปราศจาก ความขัดแย้ง

12 เข้าใจภาษาไทย อ.ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ และ อ.ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน ลักษณะภาษา: ภาษาไทยอยู่ในตระกูลภาษาไท เป็นภาษาคำโดด ตัวอักษรไทยปรับจากแบบตัวอักษรโบราณ มีรูปวรรณยุกต์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ภาษาในสังคมไทย : ภาษาถิ่น ( ตามภูมิลำเนา / ตามกลุ่มสังคม / อาชีพ / เพศ ฯลฯ ) ทั้งตัวอักษรไทย และภาษาไทยมีวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง มาโดยตลอด มีการสร้างคำใหม่ ปัจจัยสำคัญคือ วัฒนธรรม/เทคโนโลยีที่รับจาก ต่างชาติ เกิดการปน/ยืม/สลับภาษา ต้องพัฒนาไปพร้อมกับอนุรักษ์ ตำรา สอนภาษาไทย เล่มแรก แต่งสมัยอยุธยา    การปฏิรูปตัวเขียน ฯลฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ต้องเริ่มมีหน่วยงาน เฝ้าระวัง พัฒนา และทำให้ ภาษาไทยเป็นมาตรฐาน

13 รัชกาลที่ ๖ ทรงบัญญัติศัพท์ ‘วรรณคดี’ และ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกาตั้ง “วรรณคดีสโมสร" เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ วรรณคดีกับสังคมไทย อ.พรรณราย ชาญหิรัญ อ.รัตนพล ชื่นค้า อ. ฟาริส โยธาสมุทร วรรณคดีไทย: ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง/สะท้อนสังคม ทุกยุคสมัย รางวัลวรรณกรรม สร้างสรรค์แห่ง เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗???

14 ภาพรวมจากสุวรรณภูมิ-สยาม ประเทศไทย อ.วรรณา นาวิกมูล อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย สังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สังคมสุวรรณภูมิ ก่อนสยาม - กำเนิดและการขยายตัวของ ชุมชนเป็นรัฐ เป็นอาณาจักร - การรับอิทธิพลจากต่างแดน โดยเฉพาะอินเดีย สังคมสยาม-ไทย - (ละโว้ สุโขทัย ฯลฯ) อยุธยา - ธนบุรี - รัตนโกสินทร์/กรุงเทพฯ - การรับอิทธิพลจากต่างแดน โดยเฉพาะฝรั่ง - การดำรงอยู่ท่ามกลางความ หลากหลายของชาติพันธุ์ ศาสนา/ ความเชื่อ

15 นี่คือกรอบความรู้ ที่นิสิตได้เรียนมา ในครึ่งแรกของภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

16 จงเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสอบกลางภาค องค์ประกอบของข้อสอบ คะแนนเต็ม ๒๕ ปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ข้อ ๒๐ คะแนน + อัตนัย เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง ทั้งความหมายและการสะกดคำ ๑๐ ข้อ ๕ คะแนน เนื้อหา : การค้นพบทางโบราณคดีกับความ เข้าใจเรื่องไทยศึกษา สังคม การเมือง การปกครองของรัฐ สยาม - ไทย ก่อน และ หลัง พ. ศ. ๒๔๗๕ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และศาสนา อื่นๆ กับสังคมและวัฒนธรรมไทย ความเข้าใจภาษาไทย เนื้อหาจาก บทนำ ไทยศึกษา+ จากหัวข้ออื่นๆ

17 จงเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสอบกลางภาค วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. หมู่ ๑ ศศ., ศษ, สค.,วศ. ศร.๑-๓๓๒ หมู่ ๑ อื่นๆ + หมู่ ๒ ศษ ศร.๑-๒๑๓ หมู่ ๒ อื่นๆ ศร.๑-๓๓๓ สถานที่ หมู่ ๑๒๐ ศร.๑-๒๒๕ รหัส ๕๗๑๐๗๕๐๐๑๘-๕๗๑๐๗๕๑๙๒๘ หมู่ ๑๒๐ ศร.๑-๒๒๖ รหัส ๕๗๑๐๗๕๑๙๓๖-๕๗๑๐๗๕๒๙๒๔ วัน / เวลา

18 อย่าลืม บัตรประจำตัวนิสิต ตรงต่อเวลา และสถานที่ แต่งกาย ไม่ถูกระเบียบ ไม่ได้เข้าสอบ แน่นอน ดูรายละเอียด เพิ่มเติม จากเว็บไซต์ ของฝ่ายวิชา บูรณาการ หมวดวิชาศึกษา ทั่วไป

19

20

21 ขอให้ นิสิตทุกคน โชคดี !!! ท้ายที่สุด …


ดาวน์โหลด ppt ๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา 01999032 Thai Studies ทบทวน ก่อนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google