งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะ ในประเทศไทย ( ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะ ในประเทศไทย ( ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะ ในประเทศไทย ( ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย )

2 ความหมายของวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ ผสมจากคำสองคำ ประวัติศาสตร์ + ศิลปะ ผสมจากคำสองคำ ประวัติศาสตร์ + ศิลปะ นัย ๑ หมายถึง การศึกษาประวัติความ เป็นมาในแง่มุมต่างๆของศิลปกรรมในอดีต และศิลปะในปัจจุบัน นัย ๑ หมายถึง การศึกษาประวัติความ เป็นมาในแง่มุมต่างๆของศิลปกรรมในอดีต และศิลปะในปัจจุบัน นัย ๒ หมายถึงการศึกษาเรื่องราวในอดีต ผ่านงานศิลปกรรม นัย ๒ หมายถึงการศึกษาเรื่องราวในอดีต ผ่านงานศิลปกรรม

3 ขอบเขตของวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ ขอบเขตเรื่องเวลา = ตั้งแต่มนุษย์จนถึง ปัจจุบัน ขอบเขตเรื่องเวลา = ตั้งแต่มนุษย์จนถึง ปัจจุบัน ขอบเขตเรื่องพื้นที่ = ทั่วทุกมุมโลก ทุก อารยธรรมทั่วโลก ขอบเขตเรื่องพื้นที่ = ทั่วทุกมุมโลก ทุก อารยธรรมทั่วโลก ขอบเขตเรื่องหลักฐาน = สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น หรือดัดแปลงทำขึ้น ทั้งตั้งใจให้เป็นงาน ศิลปะ ( ตามความหมายปัจจุบัน ) หรือไม่ก็ ตาม ขอบเขตเรื่องหลักฐาน = สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น หรือดัดแปลงทำขึ้น ทั้งตั้งใจให้เป็นงาน ศิลปะ ( ตามความหมายปัจจุบัน ) หรือไม่ก็ ตาม

4 จุดมุ่งหมายในการศึกษา เข้าใจถึงรูปแบบศิลปะในช่วงเวลาต่างๆ และผลกระทบต่างๆที่ส่งผลต่อรูปแบบ ศิลปะ เข้าใจถึงคติความเชื่อที่แฝงอยู่ในงาน ศิลปะ เข้าใจถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ผลิต งานศิลปะนั้นๆ

5

6

7

8

9 ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แง่ของระยะเวลา แง่ของการใช้หลักฐาน การท่องเที่ยว สามารถนำมาใช้ประยุกต์เพื่อการ ท่องเที่ยวได้

10 การแบ่งยุคสมัยศิลปะในประเทศ ไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะทวารวดี ( พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ ) ศิลปะทวารวดี ( พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ ) ศิลปะศรีวิชัย ( พุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๘ ) ศิลปะศรีวิชัย ( พุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๘ ) ศิลปะลพบุรีหรือขอมในประเทศไทย ( พุทธ ศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘ ) ศิลปะลพบุรีหรือขอมในประเทศไทย ( พุทธ ศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘ ) ศิลปะหริภุญชัย ( พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๙ ) ศิลปะหริภุญชัย ( พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๙ ) ศิลปะล้านนา ( พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๓ ) ศิลปะล้านนา ( พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๓ ) ศิลปะสุโขทัย ( พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ ) ศิลปะสุโขทัย ( พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ )

11 ศิลปะอู่ทอง ( พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐ ) ศิลปะอู่ทอง ( พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐ ) ศิลปะอยุธยา ( พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๓ ) ศิลปะอยุธยา ( พุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๓ ) ศิลปะรัตนโกสินทร์ ( พุทธศตวรรษที่ ๒๔ - ปัจจุบัน ) ศิลปะรัตนโกสินทร์ ( พุทธศตวรรษที่ ๒๔ - ปัจจุบัน )


ดาวน์โหลด ppt ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะ ในประเทศไทย ( ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google