งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำ ชี้แจง ๑. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ ๑. ๑. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก ๑. ๒. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำ ชี้แจง ๑. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ ๑. ๑. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก ๑. ๒. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คำ ชี้แจง ๑. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ ๑. ๑. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก ๑. ๒. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ ๑. ๓ สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำสินธุ ๑. ๔. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร ๒. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้วตอบคำถามตาม ประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

4 ข้อ 1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุพบบริเวณใดของโลก อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ พบในบริเวณภูมิประเทศเป็นที่ราบ อารยธรรมอินเดียกำเนิดในบริเวณ ที่อยู่ระหว่าง แม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา ซึ่งเรียก กันทั่วไปว่า “ อนุทวีป ” หรือเอเชียใต้ในปัจจุบัน

5 ข้อ 2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ มีความเจริญจากอดีตถึง ปัจจุบันจริงหรือ จริง เพราะ การวางผังเมือง แผนผังมีระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นที่ใช้สอย ออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะที่อยู่ ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนาแสดงถึงความรู้ ด้านวิศวกรรมการสำรวจ และเรขาคณิตอย่างดี

6 ข้อ 3. สิ่งใดที่บ่งบอกความ เจริญ ของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ 1. การปกครองและกฎหมาย ในสมัยจักรวรรดิเมารยะได้มีการเขียนตำราการ เมืองการปกครองและความมั่นคงของสังคม บ้านเมือง ชื่อ อรรถศาสตร์ 2. ด้านคณิตศาสตร์ อินเดียสมัยโบราณได้มี การพัฒนาวิทยาการทางด้าน คณิตศาสตร์มาก ชาวอินเดียเป็นชนชาติแรกที่ ประดิษฐ์เลข 0 ( ศูนย์ ) ขึ้นใช้ 3. ด้านการแพทย์ ในจารึกพระเจ้าอโศก มหาราชของอินเดีย กล่าวถึงโรงพยาบาล สำหรับผู้เจ็บป่วยและในการบันทึกของ เมกัสเธนีส

7 ข้อ 4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย เราอย่างไร ศาสนาเป็นสิ่งแรกของ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่มีอิทธิพลใน สังคมไทยและในปัจจุบันก็ยังคงมีอิทธิพล อยู่บ้าง สังเกตจากการนับศาสนาพุทธ ซึ่งศาสนา พุทธมีถิ่นกำเนิดมาจาก อินเดีย หลังจากที่ศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ ในไทยก็มีอื่นๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เรายืมมา ปติมากรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ฯลฯ อีกมากมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย


ดาวน์โหลด ppt คำ ชี้แจง ๑. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตาม ประเด็นต่อไปนี้ ๑. ๑. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของ โลก ๑. ๒. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google