งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๓ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๓ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๓ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
๑ อารยธรรมาณ ๑ อารยธรรมโบราณ ๒ อารยธรรมโลกตะวันออก ๓ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

2 จัดทำโดย น.ส.สุกัญญา มลูตรีภักดี ม.5/1 เลขที่30

3 คำชี้แจง ๑.นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้  ๑.๑. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก ๑.๒. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ    ๑.๓ สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ  ๑.๔. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร ๒.ให้นักเรียนศึกษา  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ  หรือเว็บไซต์อื่นๆ  แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่   power point หรือ ทำเป็นคลิปVDO  ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม  2556

4 ข้อ 1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก
พบในบริเวณภูมิประเทศเป็นที่ราบ อารยธรรมอินเดียกำเนิดในบริเวณที่อยู่ระหว่าง แม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “อนุทวีป” หรือเอเชียใต้ในปัจจุบัน

5 ข้อ 2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ
จริง เพราะ การวางผังเมือง แผนผังมีระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนาแสดงถึงความรู้ด้านวิศวกรรมการสำรวจ และเรขาคณิตอย่างดี

6 ข้อ 3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญ ของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
1.การปกครองและกฎหมาย ในสมัยจักรวรรดิเมารยะได้มีการเขียนตำราการ เมืองการปกครองและความมั่นคงของสังคมบ้านเมือง ชื่อ อรรถศาสตร์ 2.ด้านคณิตศาสตร์ อินเดียสมัยโบราณได้มีการพัฒนาวิทยาการทางด้าน คณิตศาสตร์มาก ชาวอินเดียเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์เลข 0 (ศูนย์) ขึ้นใช้ 3.ด้านการแพทย์ ในจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดีย กล่าวถึงโรงพยาบาล สำหรับผู้เจ็บป่วยและในการบันทึกของเมกัสเธนีส

7 ข้อ 4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร
ศาสนาเป็นสิ่งแรกของ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่มีอิทธิพลใน สังคมไทยและในปัจจุบันก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่บ้าง สังเกตจากการนับศาสนาพุทธ ซึ่งศาสนาพุทธมีถิ่นกำเนิดมาจาก อินเดีย หลังจากที่ศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ในไทยก็มีอื่นๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เรายืมมา ปติมากรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ฯลฯ อีกมากมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย


ดาวน์โหลด ppt ๓ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google