งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารการจัดสรร และชดเชยค่าบริการ สวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารการจัดสรร และชดเชยค่าบริการ สวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารการจัดสรร และชดเชยค่าบริการ สวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

2 ระบบสวัสดิการในประเทศไทย สิทธิท้องถิ่น สิทธิ กรมบัญชีกลาง (02 127 7000) สิทธิ รัฐวิสาหกิจ สิทธิองค์กร อิสระ สิทธิ หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ (1330)

3 ค่าตรวจสุขภาพประจำปีตาม พระราชกฤษฎีกาเดิม ) เฉพาะผู้มี สิทธิ อายุต่ำกว่า 35 ปี อายุมากกว่า 35 ปี ปีละ 1 ครั้ง

4 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ( อายุ ต่ำกว่า 35 ปี ) ลำดั บ รายการ ราคา บาท ) ราคา ( บาท ) 1Film Chest (41001)170 2Mass Chest (41301)50 3Urine Examination/Analysis (31001)50 4 Stool Examination – Routine direct smear (31201) ร่วมกับ Occult blood (31203) 70 5 Complete Blood Count: CBC แบบ Automation (30101) 90 6 ตรวจภายใน (55620) 100 7Pap Smear (38302)100

5 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ( อายุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ) ลำดั บ รายการ ราคา บาท ) ราคา ( บาท ) 1 รายการตรวจอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ทุก รายการ 2 Glucose (32203)40 3Cholesterol (32501)60 4Triglyceride (32502)60 5Blood Urea Nitrogen: BUN (32201)50 6Creatinine (32202)50 7SGOT (AST) (32310)50 8SGPT (ALT) (32311)50 9Alkaline Phosphatase (32309)50 10Uric Acid (32205)60

6 Chest X-Ray Film Mass Digital การตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ว. ๓๖๒

7 แนวคิดหลัก ( ด้านการ รักษาพยาบาล )

8

9 รายการและอัตรา ค่า อุปก รณ์ อวัย วะ เทีย ม ค่าบริ การ ตรวจ วิเครา ะห์ โรค ค่า ห้อง และ อาห าร ค่า เสริม สร้าง สุขภา พ ป้องกั นโรค ค่า ฟื้นฟู สมรร ถ ภาพ ค่าใช้จ่าย อื่น ค่า ยา เช่น ค่ารถ Refer เช่น ค่ากายภาพ

10 ค่ายา หลักเกณฑ์ ค่า ยา ข้อยกเว้น

11 ยาสมุนไพร ยาแผนไทย 4 ประเภท 1. ตามบัญชียาหลัก แห่งชาติ ( ไม่รวม น้ำมันไพล เจลพ ริก ) 2. ยาสามัญประจำ บ้านแผนโบราณ ตามประกาศ สธ. 3. เภสัชตำรับ รพ. ( รพ. ผลิตเอง ) 4. ยาที่ปรุงสำหรับ ผู้ป่วยเฉพาะราย ค่า ยา

12 ขึ้นทะเบียน เป็นยากับ สำนักงาน อย. มีคุณสมบัติใน การ บำบัดรักษา โรค บัญชียาหลัก แห่งชาติ วิตามินและแร่ธาตุ ว. ๗๒

13 ค่าบริการฝังเข็ม และค่านวด

14 เงื่อนไขการเบิกยาข้อเข่าเสื่อม ๑. เฉพาะข้อเข่าเสื่อม จากความชรา ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๕๖ ปีขึ้น ไป ๒. ไม่สามารถเบิกใน ระบบเบิกจ่ายตรงได้ ผู้ป่วยต้องนำใบเสร็จไป เบิกต้นสังกัด พร้อม หนังสือรับรองการใช้ยา ๓. ผู้สั่ง : แพทย์เฉพาะ ทางสาขาอายุรแพทย์ โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู หรือสาขาออร์โธปิ ดิกส์เท่านั้น ๔. ผู้ป่วยต้องมีพยาธิ สภาพข้อเข่าเสื่อมระยะ ปานกลาง ๕. ผู้ป่วยต้องผ่านการ รักษาอย่างอนุรักษ์นิยม อย่างเต็มที่ตามแนวเวช ปฏิบัติของราชวิทยาลัย ออร์โธปิดิกส์ ๖. สั่งได้ครั้งละไม่เกิน ๖ สัปดาห์

15 อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัด โรค หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 1 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 1 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556

16 ค่าบริการ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค

17 หมวด 11 : หัตถการใน ห้องผ่าตัด หมวด 14 : กายภาพ เวชกรรมฟื้นฟู ยก เว้น เบิกตามอัตราที่กำหนด

18 เงื่อนไขการเบิก เบิกจ่าย ตรงเท่านั้น เหมาจ่าย ๕๐๐ + ๔ บาท / กิโลเมตร ( ไป - กลับ ) หากเกิด ใบเสร็จ ต้องขอตก ลงเท่านั้น ว. ๗๖

19 ตัวอย่างการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบ

20 กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อ ประกอบการเบิกจ่าย

21

22

23

24 1Help Desk สปสช. สาขาเขตที่ใกล้ หรือ 2Help Desk สปสช. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 02 142 3100 ถึง 02 142 3114 (15 คู่สาย ) 3 ผู้ประสานงานสปสช. ส่วนกลาง : คุณอรวรรณ หงษ์ทอง โทร 02 141 4156 หรือ 090 197 5119 Email : orawan.h@nhso.go.thorawan.h@nhso.go.th คุณอัจฉรา อินทพล โทร 092 281 2606 Email : autchara.i@nhso.go.thautchara.i@nhso.go.th การติดต่อกับสปสช.

25

26 Thank you For your attention


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารการจัดสรร และชดเชยค่าบริการ สวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google