งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบกองเงินเดือน เป็นระบบจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ทะเบียนคุมการเบิกเงินเดือนของ ข้าราชการและลูกจ้าง ตรวจสอบหลักฐานและจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบกองเงินเดือน เป็นระบบจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ทะเบียนคุมการเบิกเงินเดือนของ ข้าราชการและลูกจ้าง ตรวจสอบหลักฐานและจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบกองเงินเดือน เป็นระบบจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ทะเบียนคุมการเบิกเงินเดือนของ ข้าราชการและลูกจ้าง ตรวจสอบหลักฐานและจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง เงินงบกลาง

3 Find.rtar f.mi.th

4 คลิกเข้าไปที่ “ ค้นหาและติดตาม การวางฎีกาขอเบิก ” ( เฉพาะระบบ ใน Intranet) คลิกเข้าไปที่ “ ค้นหาและติดตาม การวางฎีกาขอเบิก ” ( เฉพาะระบบ ใน Intranet)

5 เมื่อคลิกเข้าไปจะเจอ ให้เข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน เมื่อคลิกเข้าไปจะเจอ ให้เข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน

6 ใส่ชื่อผู้ใช้ “GOV0015” รหัสผ่าน

7 เลือก ปีงบประมาณ เลือก เดือน ขั้นตอนการทำงาน 1. เลือกปีงบประมาณ ที่ต้องการ 2. คลิกปุ่ม “ ตกลง ”

8 OK 3. ระบบแสดง Popup ยืนยันการบันทึกข้อมูล 4. คลิกปุ่ม “ ตกลง ” ระบบแสดงหน้าจอ เมนูหลักส่วนกลาง 3. ระบบแสดง Popup ยืนยันการบันทึกข้อมูล 4. คลิกปุ่ม “ ตกลง ” ระบบแสดงหน้าจอ เมนูหลักส่วนกลาง

9 หน้าเมนู หลัก 5. คลิกเลือกเมนู “ ส่วนกลาง ”

10 6. หน้าจอเมนูของส่วนกลาง ประกอบด้วยเมนูหลัก ดังต่อไปนี้ คลิก ค้นหา ข้อมูล

11 คลิกค้นหา ฎีกา

12 เลือก ปีงบประมาณ เมนูฎีกา ให้คลิก “ กงด. ” เมนูส่วนย่อย ให้ เลือก “ งบกลาง ”

13 เมนู กรม / หน่วย เมนู เลขที่ฎีกา หน่วย คลิก

14

15 วันที่จ่ายตามที่ระบบขึ้น นับไปอีก 3 ทำการค่ะ

16

17

18  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒. ๒ / ว๔๗๔ ลง ๒๗ ธ. ค. ๕๖ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์ในการบำบัดโรค  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒. ๒ / ว๔๗๔ ลง ๒๗ ธ. ค. ๕๖ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์ในการบำบัดโรค  ข้อมูลบุคลากรภาครัฐและทะเบียนประวัติ  การให้ข้อมูลการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินเบื้องต้น แก่กำลังพลในหน่วย

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ระบบกองเงินเดือน เป็นระบบจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ทะเบียนคุมการเบิกเงินเดือนของ ข้าราชการและลูกจ้าง ตรวจสอบหลักฐานและจัดทำฎีกาเบิกเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google