งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ ปี 2556 ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล 21 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ ปี 2556 ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล 21 กันยายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ ปี 2556 ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล 21 กันยายน 2555

2 1. เพิ่มความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบและการจัดบริการทันตกรรมระหว่าง หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญกับบทบาทของมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 2. มีแผนยุทธศาสตร์ ด้านทันตสาธารณสุขระดับประเทศ แผนพัฒนาระบบ และการจัดบริการทันตกรรม (Service Plan) ระดับจังหวัดและแผนให้บริการ ทันตสาธารณสุขที่จำเป็น ของแต่ละ คปสอ.ใหม่โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 3. ทุกจังหวัดมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบและการบริการทันต กรรม (Service Plan) และมีระบบข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารระบบ 4. การสนับสนุนการผลิต พัฒนาศักยภาพและการกระจายทันตบุคลากร สู่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะ รพ.สต.อย่างจริงจัง 5. การดำเนินงานทันตสาธารณสุขผสมผสานกับงานอนามัยอื่นๆ ในศูนย์ เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมศึกษาอย่างเข้มข้น และ นักเรียนได้รับบริการทันตกรรม Comprehensive care อย่างทั่วถึง กรอบแนวคิดการบริหารกองทุนทันตกรรม

3 1. เพื่อควบคุมสภาวะสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา โดยบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพช่อง ปากป้องกันโรค และรักษาทางทันตกรรม 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแล สุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิง ตั้งครรภ์ 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทัน ตกรรมประดิษฐ์ ( ฟันเทียม ) ได้อย่าง ทั่วถึง อันจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์

4 ตัวชี้วัด 1) เด็กชั้น ป.1ในพื้นที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (เกณฑ์ประเมิน) ร้อยละ..70 2) เด็กชั้น ป.1ได้รับการบริการทันตกรรมผสมผสาน (comprehensive care) ตามแผนการรักษา (เกณฑ์ประเมิน)ร้อยละ..20. 3) จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียม 45,000 ราย

5 แนวทางการบริหาร 1) การบริหารจัดการ 1.1 ระดับเขต มีคณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ เขตเป็นกลไกลในการบริหารจัดการ 1.2 ระดับจังหวัด มีคณะทำงานทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด เป็นกลไกลในการบริหารจัดการ และ ปรับเกลี่ยงบประมาณ 1.3 ระดับ CUP บริหารโดยการมีส่วนร่วมของ คป สอ. แบบใหม่ 2) ส่งเสริม Public-Private Mix เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ทันตกรรม ประดิษฐ์และทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในเด็กนักเรียน ได้อย่างครอบคลุม 3 ) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดย บูรณาการงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทัน ตกรรมส่งเสริมป้องกันร่วมกับกองทุนย่อยอื่นที่จะลงสู่ พื้นที่

6 (1) NPP & Central procurement (25.72 บ./คน) (2) PPE (124.96 บ./คน) (3) PPA (57.40 บ./คน) (4) สนับสนุนและ ส่งเสริม (7.68 บ./คน) (5) ทันตกรรม ส่งเสริม (16.60 บ./ คน) CUP/ สถานพยาบาล P&P Capitation ( 232.36 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.404 ล้านคน) คำนวณจาก 313.70 บาท/ปชก.UC 48.445 ล้านคน หักเงินเดือน แผนผังการจัดสรรค่าบริการ P&P ปี 2556 กรณี สปสช.เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) ให้สามารถบูรณการการบริหารงบ PPE และ PPA เพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่ กำหนด เนื่องจากไม่มีสาขาจังหวัดและบริบทพื้นที่แตกต่าง กองทุนฯท้องถิ่น (40.00 บ./คน) จังหวัด/เขต (17.40 บ./คน+ส่วนที่ เหลือจากการจัดสรร กองทุนฯท้องถิ่น) Capitation+ Workload (99.96 บ./คน) Quality Performance (25.00 บ./คน)

7 บริการทันตกรรมส่งเสริม ป้องกัน 16.60 บ./ ปชก. ทุกสิทธิ บริการทันตกรรมส่งเสริม ป้องกัน 16.60 บ./ ปชก. ทุกสิทธิ งบบริการทันต สุขภาพ ≥95% 15.80 บ / ปชก. ทุกสิทธิ งบบริการทันต สุขภาพ ≥95% 15.80 บ / ปชก. ทุกสิทธิ งบสนับสนุนและ ส่งเสริม การจัดบริการ ≤5% 0.80 บ / ปชก. ทุกสิทธิ งบสนับสนุนและ ส่งเสริม การจัดบริการ ≤5% 0.80 บ / ปชก. ทุกสิทธิ บริการสร้างเสริม สุขภาพช่องปากระดับ จังหวัด 11% 1.72 บ / ปชก. ทุกสิทธิ บริการสร้างเสริม สุขภาพช่องปากระดับ จังหวัด 11% 1.72 บ / ปชก. ทุกสิทธิ บริการสร้างเสริม สุขภาพช่องปากระดับ CUP 89% 14.08 บ./ ปชก. ทุกสิทธิ บริการสร้างเสริม สุขภาพช่องปากระดับ CUP 89% 14.08 บ./ ปชก. ทุกสิทธิ แผนผังการจัดสรรค่าใช้จ่ายทันตกรรม ส่งเสริมป้องกัน 2556 ปชก. ทุกสิทธิ 65.404 ล้านคน

8 การบริการทันตกรรมประดิษฐ์(ฟันเทียม) สปสช.บริหารรวมกับรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการ บำบัดโรค(Instruments) ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกัน บริหารโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมประดิษฐ์ได้อย่าง ทั่วถึง

9 การบริหารค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 1บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากจัดบริการระดับจังหวัด 1.72 บ/ปชก.ทุกสิทธิ กรอบเงิน เป็นค่าบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันสำหรับรายบุคคลและครอบครัวที่ บริหารจัดการโดยระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริม ป้องกัน กรอบ กิจกรรม 1.จัดกิจกรรมบริการตามนโยบายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการ จัดบริการ ระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 2.จัดบริการรวมระดับจังหวัดซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถจัดบริการได้ด้วย ตนเองหรืออาจจัดบริการไม่ได้ผลดี 3.จัดบริการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนบริการหรือ ยังเข้าถึงไม่บริการ 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการภาคเอกชน ชุมชนและ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการ 5.จัดบริการเสริมเพิ่มเติมในกลุ่มเป้าหมายอื่น ได้แก่ กลุ่มเยาวชน (มัธยมศึกษาขึ้นไป) วัยทำงาน และกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นต้น 6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่หน่วยบริการที่สามารถดำเนินการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากได้ผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด กำหนด การบริหารจัดการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

10 ปรับแผน สปสช. สาขาจังหวัดส่งแผนงาน / โครงการให้ คณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ สปสช. เขต พิจารณา ( ประมาณ ธันวาคม 2555) สปสช สาขาจังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการ โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับ จังหวัดทั้งนี้ควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ และองค์กรอื่น (ประมาณพฤศจิกายน-ธันวาคม 2555) สปสช. เขต แจ้งแผนงาน / โครงการ และยืนยันวงเงินที่จะจัดสรร ของแต่ละจังหวัดให้ สปสช. โดยกองทุนทันตกรรมเพื่อโอน งบประมาณ ( ประมาณ ธันวาคม 2555 ) สปสช. โดยกองทุนทันตกรรม โอนงบประมาณ ตรงไป ที่ สปสช.สาขาจังหวัด (ประมาณ มกราคม 2556) สปสช. โดยกองทุนทันตกรรมแจ้งจัดสรรวงเงินตามรายหัว ประชากรทุกสิทธิ ( ระดับจังหวัด ) แก่ สปสช สาขาจังหวัด ผ่าน สปสช. เขต (ประมาณ ตุลาคม 2555) บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากจัดบริการระดับจังหวัด แนวทางการบริหารงบ

11 การบริหารค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 2. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันระดับหน่วยบริการ ประจำ 14.08 บ/ปชก.ทุกสิทธิ กรอบเงิน เป็นค่าบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก บริหาร จัดการโดยระดับหน่วยบริการประจำเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม ส่งเสริมป้องกัน กรอบ กิจกรรม 1.การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันในเด็ก ประถมศึกษาตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยเน้นการจัดบริการทันตกรรมแบบ ผสมผสานในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ไปพร้อมกับงานอนามัยโรงเรียน 2.การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกันในหญิง ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ตามชุดสิทธิประโยชน์ 3.ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)/สอ./องค์กรอื่นๆ เสนอแผนงาน/โครงการ สร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่จะดำเนินการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการ แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และบริบทของพื้นที่ 4.ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันที่หน่วยบริการ ประจำได้รับเข้าเป็นเงินบำรุง การใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบเงินบำรุง กระทรวงสาธารณสุข การบริหารจัดการ บริหารโดย CUP /คปสอ.

12 บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากทันตกรรมป้องกันระดับหน่วยบริการประจำ สปสช. สาขาจังหวัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ช่องปากระดับจังหวัดกำหนดเป้าหมายและวงเงินค่าใช้จ่าย. ให้ CUP เพื่อจัดทำแผนงาน ( ประมาณ พฤศจิกายน 2555) คปสอ. จัดทำแผนงานทันตสาธารณสุขใน พื้นที่โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทน ท้องถิ่น / ทันตบุคลากร และภาคประชาชน ( ประมาณ พฤศจิกายน 2555) สปสช. โอนค่าใช้จ่ายไปพร้อมกับงบบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตามที่ สปสช. สาขา จังหวัด แจ้งยืนยันวงเงิน ผ่าน สปสช. เขต. ตรงไปที่ CUP (ประมาณ มกราคม 2556) คปสอ. จัดส่งแผนให้ สปสช. สาขาจังหวัด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติ ( ประมาณ ธันวาคม 2555) สปสช. สาขาจังหวัด กำกับติดตาม ประเมินผล / สรุปผลการดำเนินงานตาม แผนงาน / โครงการ รวบรวมและแจ้งให้ สปสช. ทราบ ผ่าน สปสช. เขต ( ประมาณ สิงหาคม 2556) ปรับ แผน สปสช. โดยกองทุนทันตกรรมแจ้งจัดสรรวงเงินตามรายหัว ประชากรทุกสิทธิ ( ระดับ CUP) แก่ สปสช สาขาจังหวัด ผ่าน สปสช. เขต ( ประมาณ ตุลาคม 2555) สปสช. สาขาจังหวัดแจ้งวงเงิน ที่จะจัดสรรให้แต่ ละ CUP ผ่าน สปสช.เขต ให้ สปสช. (ประมาณ ธันวาคม 2555) แนวทางการบริหารงบ

13 การบริหารค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 3.งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 0.80 บ/ปชก.ทุกสิทธิ กรอบเงิน เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการจะจัดสรรให้แก่ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ ดำเนินงานของสปสช. / สปสช.เขต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไกการ บริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและบุคลากร การพัฒนา สารสนเทศการสื่อสารความเสี่ยงและให้การศึกษา การพัฒนานวตกรรม การ กำกับติดตามและประเมินผล กรอบ กิจกรรม 1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ(ระดับประเทศ เขต จังหวัด) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม เพื่อให้เกิดแนวทาง/ นวัตกรรมในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการนำร่องในการจัดบริการทันตกรรม โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ/ การผลิต /กระจายทันตบุคลากร เช่น การกระจายทันตาภิบาลเข้าสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรอื่นๆ ให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากใน กลุ่มเป้าหมาย 4. สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข

14 แนวทางบริหารค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน(ต่อ) 3.งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 0.80 บ/ปชก.ทุกสิทธิ กรอบ กิจกรรม 5. สนับสนุนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ระดับ เขต และระดับประเทศ 6. สนับสนุนสำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานใน พื้นที่ 7. สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 8. พัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพช่องปากเน้น รพ.สต. 9. การศึกษา/สำรวจสถานการณ์สุขภาพช่องปากของจังหวัด การบริหารจัดการ บริหารโดย สปสช.ส่วนกลาง และสปสช.เขต เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน ภาครัฐ สถาบันวิชาการ และหน่วยงานอื่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริม ป้องกันแก่สปสช.สาขาจังหวัดให้บูรณาการไปพร้อมกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และบริการการแพทย์แผนไทย บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดบูรณาการทำแผนงานโครงการในระดับจังหวัด การจัดสรร สปสช.จัดสรรเงินผ่าน สปสช.เขตเพื่อบูรณาการ จัดสรรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงาน อื่นๆ

15 สิ่งที่ต่างจาก ปี 2555 กรอบค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 1)กำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรม ส่งเสริมป้องกัน และไม่เกินร้อยละ 5 เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 2)ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากจัดบริการระดับจังหวัด สามารถ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่หน่วยบริการที่สามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปากได้ผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพช่องปากระดับจังหวัด กำหนด 3)งบค่าใช้จ่ายบริการทันตกรรมประดิษฐ์บริหารรวมกับรายการอุปกรณ์และ อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) ไม่ได้แยกงบค่าใช้จ่ายไว้เป็นการ เฉพาะ

16 http://nakhonsawan.nhso.go.th/den ture/denture1.php

17

18

19

20 http://nakhonsawan.nhso.go.th/den ture/denture1.php

21 สวัสดี Santi.s@nhso.go.th


ดาวน์โหลด ppt กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ ปี 2556 ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล 21 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google