งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมตรวจรับ ขั้นตอนการดำเนินการ 1. การติดตั้งวงจร 2. การทดสอบระบบและการตรวจ รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมตรวจรับ ขั้นตอนการดำเนินการ 1. การติดตั้งวงจร 2. การทดสอบระบบและการตรวจ รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมตรวจรับ ขั้นตอนการดำเนินการ 1. การติดตั้งวงจร 2. การทดสอบระบบและการตรวจ รับ

2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ VPN กำหนดนิยามและ สรุปความต้องการ กำหนดนิยามและ สรุปความต้องการ การออกแบบระบบ ในรายละเอียด การออกแบบระบบ ในรายละเอียด ดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ และ ระบบ ดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ และ ระบบ การทดสอบระบบ และการตรวจรับ การทดสอบระบบ และการตรวจรับ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ตรวจเช็คและ ทดสอบอุปกรณ์ ตรวจเช็คและ ทดสอบอุปกรณ์ สำรวจสถานที่ และ จุดติดตั้ง สำรวจสถานที่ และ จุดติดตั้ง

3 การติดตั้ง อุปกรณ์ และ ระบบ VPN การติดตั้ง อุปกรณ์ และ ระบบ VPN ขั้นตอน ดำเนินการติดตั้ง ขั้นตอน ดำเนินการติดตั้ง ตรวจสอบคุณภาพ การดำเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ การดำเนินงาน การสำรวจ จุดติดตั้งอุปกรณ์ การสำรวจ จุดติดตั้งอุปกรณ์ Installation & Commissioning Remote Site Installation & Commissioning Remote Site Integration Remote Site การติดตั้งวงจรต้นทาง ส่วนกลาง การติดตั้งวงจรต้นทาง ส่วนกลาง Installation Remote Site การติดตั้ง อุปกรณ์ และ ระบบ VPN Integration & Test System การติดตั้งวงจรปลายทาง ส่วนภูมิภาค การติดตั้งวงจรปลายทาง ส่วนภูมิภาค

4 การติดตั้งวงจรปลายทาง ส่วนภูมภาค การติดตั้งวงจรปลายทาง ส่วนภูมภาค การติดตั้งวงจรต้นทาง ส่วนกลาง การติดตั้งวงจรต้นทาง ส่วนกลาง ขั้นตอนดำเนินการติดตั้ง ติดตั้งข่ายสาย Fiber main's root ติดตั้ง Firewall และ L3-Switch การต่อระบบ Internet Integration & Test System การสำรวจจุด ติดตั้งอุปกรณ์ การสำรวจจุด ติดตั้งอุปกรณ์ Installation Remote Site ประกอบและ Test อุปกรณ์ ขนส่งอุปกรณ์ Survey On-Site Installation & Commissioning Remote Site Installation & Commissioning Remote Site Integration Remote Site ติดตั้งสาย Copper wire ภายนอก และภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ Modem ติดตั้งอุปกรณ์ Router และ Switch Integration Remote Site & Network ทดสอบการเชื่อมของ Lan Switch กับ network

5 Implementation Plan M1 ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค ติดตั้งระบบ ส่วนภูมิภาค ติดตั้งระบบ ส่วนกลาง สำรวจ ทดสอบและส่งมอบ M2M4M3 Phase 1 Phase 2 สำรวจ ติดตั้งระบบ ส่วนภูมิภาค สำรวจ

6 ติดตั้งสายภายใน วาง Modem ทดสอบระบบพร้อมการเชื่อมต่อ Router& Switch พร้อมตรวจรับ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 1-2 วัน 1 วัน จำนวนครั้ง ในการเข้า สถานที่ การดำเนินงาน ในสถานที่ จำนวนวัน การดำเนินงาน การดำเนินงานในสถานที่ ปลายทาง ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสถานที่ติดตั้ง 1 วัน

7 การเตรียม สถานที่ ติดตั้ง  จุดติดตั้ง ที่เหมาะสม อยู่ในห้องปรับอากาศหรือ อากาศถ่ายเท มีโต๊ะหรือจุดวางเหนือพื้น  จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า ( บาร์ปลั๊ก )

8 ทดสอบการทำงานพร้อมการตรวจรับ อุปกรณ์ ทำการทดสอบการ Ping Router ให้สามารถ ติดต่อกับ เครือข่ายต้นทางได้

9

10 การเชื่อมต่อ Internet

11 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งและทดสอบระบบ พร้อมตรวจรับ ขั้นตอนการดำเนินการ 1. การติดตั้งวงจร 2. การทดสอบระบบและการตรวจ รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google