งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารในระบบ เครือข่าย เครือข่ายแลน ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารในระบบ เครือข่าย เครือข่ายแลน ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารในระบบ เครือข่าย เครือข่ายแลน ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดย ผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็น ตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่ง และผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

3

4  เครือข่าย คอมพิวเตอร์ การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและ ความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความ ต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้น ถึงกับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบให้ สูงขึ้น เพิ่มการใช้งานด้านต่าง ๆ และลด ต้นทุนระบบโดยรวมลง มีการแบ่งใช้งาน อุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ ทำงานร่วมกันได้

5

6 อุปกรณ์สื่อสารใน ระบบเครือข่าย 1. โมเด็ม (Modem) 2. การ์ดเครือข่าย (Network Adapter) หรือ การ์ด LAN 3. เกตเวย์ (Gateway) 4. เราเตอร์ (Router )

7 5. บริดจ์ (Bridge) 6. รีพีตเตอร์ (Repeater) 7. สายสัญญาณ 8. ฮับ (HUB)

8 เครือข่ายแลน

9

10

11 ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์หนึ่งเครือข่ายจะมี การทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม ที่ เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup) แต่เมื่อเชื่อมโยง หลายๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกัน ก็ จะเป็นเครือข่ายขององค์กร และถ้าเชื่อมโยงระหว่างองค์กร ผ่านเครือข่ายแวน ก็จะได้ เครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น

12 การประยุกต์ใช้งานเครือข่าย คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่าง กว้างขวางและสามารถใช้ ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้เพราะ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำ ให้เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารข้อมูล ระหว่างกันได้ ประโยชน์ของระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

13 การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน (Sharing of peripheral devices) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้ สามารถใช้อุปกรณ์ รอบข้างที่ ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเครื่องพิมพ์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม สแกนเนอร์ โมเด็ม เป็น ต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ ต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง เชื่อมต่อพ่วงให้กับคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่อง

14 - ข้อมูลเพิ่มเติม - ค้นหาข้อมูล www.google.com - เว็บไซต์โรงเรียน www.trang2.go.th/wangwiset - ติดต่อผู้จัดทำ

15 วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย เด็กหญิง การะเกด แสงรักษ์ เลขที่ 9 ม. 2/1 เสนอ คุณครู สุนีย์ ชูชมชื่น โรงเรียนวังวิเศษ


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารในระบบ เครือข่าย เครือข่ายแลน ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google