งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม
Wireless Sensor Network in Industrial Applications ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม COE

2 อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว
อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ. วาธิส ลีลาภัทร นักศึกษา : น.ส.ฐิติมา แสงพระจันทร์ น.ส.ดุษฎี ทวีวรรณบูลย์

3 Agenda - ที่มาและวัตถุประสงค์ - Main Office - Coordinator - End Device - การทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย - สรุปผลการทดลอง - ประโยชน์ที่ได้รับ

4 ที่มาและวัตถุประสงค์
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องวัดค่าต่างๆ ซึ่งต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำได้ยากในโรงงานที่ไม่มีการเตรีอมพร้อมในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีแนวคิดนำอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมาใช้ โดยการใช้อุปกรณ์ ZigBee ทำให้สะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา และสามารถสร้างเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้

5 Main Office

6 Coordinator

7 End Device

8 การทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย
Request End Device 1 Main Office Coordinator DATA End Device 2 End Device 3

9 ผลการทดลอง

10 สรุปผลการทดลอง โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในโทโปโลยีต่างๆ ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูล ณ จุดต่างๆ ที่ต้องการได้ และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม

11 ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถเรียกดูข้อมูล ณ จุดต่างๆ ภายในเครือข่ายไร้สายได้ พัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในโทโปโลยีต่างๆ นำระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้

12 Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google