งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless Sensor Network in Industrial Applications ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายใน โรงงานอุตสาหกรรม COE2007-06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless Sensor Network in Industrial Applications ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายใน โรงงานอุตสาหกรรม COE2007-06."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless Sensor Network in Industrial Applications ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายใน โรงงานอุตสาหกรรม COE2007-06

2 อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. วาธิส ลีลาภัทร นักศึกษา : น. ส. ฐิติมา แสงพระจันทร์ 473040575-8 น. ส. ดุษฎี ทวีวรรณบูลย์ 473040579-0

3 Agenda - ที่มาและวัตถุประสงค์ - Main Office - Coordinator - End Device - การทำงานของระบบ เครือข่ายไร้สาย - สรุปผลการทดลอง - ประโยชน์ที่ได้รับ

4 ที่มาและ วัตถุประสงค์ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องวัดค่าต่างๆ ซึ่งต้องการ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ซึ่ง ทำได้ยากในโรงงานที่ไม่มีการเตรีอม พร้อมในการเดินสายและติดตั้ง อุปกรณ์ ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีแนวคิดนำ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมาใช้ โดยการ ใช้อุปกรณ์ ZigBee ทำให้สะดวกใน การติดตั้งและบำรุงรักษา และสามารถ สร้างเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้

5 Main Office

6 Coordinator

7 End Device

8 การทำงานของระบบ เครือข่ายไร้สาย Main Office Coordinator End Device 3 End Device 2 End Device 1 Request DATA

9 ผลการ ทดลอง

10 สรุปผลการ ทดลอง โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบ เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ให้ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในโท โปโลยีต่างๆ ซึ่งสามารถเรียกดู ข้อมูล ณ จุดต่างๆ ที่ต้องการได้ และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ในโรงงานอุตสาหกรรม

11 ประโยชน์ ที่ได้รับ สามารถเรียกดูข้อมูล ณ จุดต่างๆ ภายในเครือข่ายไร้สายได้ พัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้ สาย ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ในโทโปโลยีต่างๆ นำระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมได้

12 Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt Wireless Sensor Network in Industrial Applications ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายใน โรงงานอุตสาหกรรม COE2007-06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google