งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎี แรงจูงใจ วิจัยโดย นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎี แรงจูงใจ วิจัยโดย นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎี แรงจูงใจ วิจัยโดย นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาในการวิจัย ด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพโดยกำหนดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ บุคลิกภาพ สุขอนามัย เศรษฐกิจพอเพียง พบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพที่ดีและไม่ให้ความร่วมมือหรือ ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ ทางวิทยาลัยฯ ทำให้นักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพ มาเรียน ไม่ตรงเวลา พูดจาไม่สุภาพ ไม่ส่งงาน ไม่เข้าร่วม กิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของ บุคคลจะกระทำได้นั้น เราต้องทราบเสียก่อนว่าบุคคลนั้นจะ มีบุคลิกภาพอย่างไร อันนำมาซึ่งการค้นหาสิ่งที่ดีเพื่อการ ส่งเสริมสนับสนุน หรือค้นหาส่วนบกพร่องเพื่อการปรับปรุง แก้ไขต่อไป ทั้งนี้เพราะบุคลิกภาพของบุคคลสามารถ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มา ตลอดชีวิต บุคลิกภาพของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปตามวัย และการเจริญเติบโตได้เหมือนร่างกาย ส่วนใดที่บกพร่องก็ สามารถปรุงแต่งให้ดีขึ้น

3 กลุ่มตัวอย่างและวัตถุประสงค์ ของการวิจัย ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศและ สาขางานการท่องเที่ยว จำนวน 215 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยเปิดตารางของ Krejciec and Morgan โดยวิธีการสุ่มแบบ เจาะจงกับนักศึกษา และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายกับนักศึกษา ได้ จำนวน 136 คน วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสำรวจก่อนและหลังของการพัฒนา บุคลิกภาพโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ

4 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป จำนวน ( n=136) ร้อย ละ เพศ ชาย หญิง สาขาของนักเรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี ภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยว 52 84 46 54 20 16 38 62 33.8 39.8 14.7 11.7

5 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจของนักศึกษากับการพัฒนา บุคลิกภาพโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ จำนวน ( N) XS.D.t(P) ก่อนพัฒนา บุคลิกภาพ 1364.2 4 0.33 15.323.000 หลังพัฒนา บุคลิกภาพ 1364.5 2 0.33

6 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษากับการพัฒนา บุคลิกภาพโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ ที่รายการ ระดับความ คิดเห็น ของนักเรียน ( N 136) ผล การ ประเมิ น เกณฑ์ การ ตัดสิน XS.D. 1 นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ของวิทยาลัยฯ 4.650.54 ดีมาก ผ่าน เกณฑ์ 2 นักศึกษามาเรียนตรงเวลา 4.520.70 ดีมาก ผ่าน เกณฑ์ 3 นักศึกษามีมารยาทที่แสดงออกทาง กายอย่างเหมาะสม 4.460.65 ดี ผ่าน เกณฑ์ 4 นักศึกษามีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.610.50 ดีมาก ผ่าน เกณฑ์

7 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษากับการพัฒนา บุคลิกภาพโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ ที่รายการ ระดับความ คิดเห็น ของ นักเรียน ( N 136) ผล การ ประเ มิน เกณฑ์ การ ตัดสิน XS.D. 5 นักศึกษาใช้คำพูดที่สุภาพ สร้างสรรค์ต่อตนเองและผู้อื่น 4.530.57 ดีมาก ผ่าน เกณฑ์ 6 มีวิจารณญาณในการตัดสินใจดี 4.470.62 ดี ผ่าน เกณฑ์ 7 มีความคิดสร้างสรรค์และความจำดี 4.410.59 ดี ผ่าน เกณฑ์ 8 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรง เวลาที่กำหนด 4.490.61 ดี ผ่าน เกณฑ์

8 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษากับการพัฒนา บุคลิกภาพโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ ที่รายการ ระดับความ คิดเห็น ของนักเรียน ( N 136) ผล การ ประเมิ น เกณฑ์ การ ตัดสิน XS.D. 9 นักศึกษาทำผิดระเบียบจะพยายามแก้ไข โดยไม่ย่อท้อ 4.520.62 ดีมาก ผ่าน เกณฑ์ 10 เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่ดี 4.450.65 ดี ผ่าน เกณฑ์ 11 เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ขาดเรียน ไม่หนี เรียน 4.630.56 ดีมาก ผ่าน เกณฑ์ 12 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ สม่ำเสมอ 4.540.64 ดีมาก ผ่าน เกณฑ์ รวม 4. 520.61 ดีมาก ผ่าน เกณฑ์

9 สรุปผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการเป็นการสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนา บุคลิกภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ พบว่าโดยภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ 4.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สอดคล้องกับนักศึกษา แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ มีค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ขาดเรียน ไม่หนีเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.63 และน้อยที่สุดคือ มี ความคิดสร้างสรรค์และความจำดี

10 สรุปผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ทฤษฎี แรงจูงใจ วิจัยโดย นางสาวไอลดา วัฒนสิทธิ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google