งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ศึกษาเจตคติที่ทีต่อวินัยใน ตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา ศึกษาเจตคติที่ทีต่อวินัยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ศึกษาเจตคติที่ทีต่อวินัยใน ตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา ศึกษาเจตคติที่ทีต่อวินัยใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ศึกษาเจตคติที่ทีต่อวินัยใน ตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา ศึกษาเจตคติที่ทีต่อวินัยใน ตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุข บัณฑิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การอยุธยา วิจัย เรื่อง

2 ปัญหาการวิจัย / วัตถุประสงค์ การวิจัย ปัญหาการ วิจัย  เจตคติที่มีต่อ วินัยในตนเอง ของนักเรียน เป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ การวิจัย เพื่อศึกษาเจตคติที่มี ต่อวินัยในตนเอง  ด้านวินัยใน ห้องเรียน  ด้านความขยัน อดทนทางการ เรียน  ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการ เรียน

3 ขอบเขตการวิจัย ประชากร  นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชฟ. 2/1 สาขาวิชาไฟฟ้าของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จำนวน 29 คน กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชฟ. 2/1 สาขาวิชาไฟฟ้าของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่ ลงทะเบียนเรียนวิชา วงจรไฟฟ้า 2 จำนวน 29 คน

4 กรอบแนวคิดวิจัย ตัวแปรอิสระ เจตคติที่มี่ต่อวินัยใน ตนเอง  วินัยในตนเองด้าน วินัยใน ห้องเรียน  ด้านความขยัน อดทนทางการเรียน  ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการ เรียน ตัวแปรตาม  พฤติกรรมด้าน ความมีวินัยใน ตนเอง

5 นิยามศัพท์เฉพาะ  ความมีวินัยในตนเอง  ความอดทน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะทำให้ทราบ ถึง เจตคติ ที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน วินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชฟ. 2/1 สาขาวิชาไฟฟ้า

7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ฉันทนา ภาคบงกชและคณะ. (2539). การสำรวจ คุณลักษณะทางวินัยที่พึงประสงค์ในสังคมไทย.  สุรพงษ์ ชูเดช. (2542). ผลของการฝึกอบรมตาม แนวทางไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาวินัยในตนเอง ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.  สถิดาพร คาสด. (2546). การศึกษาพฤติกรรมความ มีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  สมพิศ แซ่เฮง. (2546) การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยบางประการกับความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนสาขาช่างอุตสาหกรรม. โรงเรียน อาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

8 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า / การ วิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาค้นคว้า  แบบสอบถาม เจต คติที่มีต่อวินัยใน ตนเองด้านวินัยใน ห้องเรียน ความ ขยันอดทน และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้สถิติค่า ร้อยละในการ วิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิจัย ( ด้านเจตคติ )  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน วินัยในห้องเรียน พบว่า ส่วนใหญ่มี เจตคติที่ดี ถึง ดีมาก  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน ความขยันอดทนทางการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทางเจต คติที่ดี  เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อความ พยายามทางการเรียน นักเรียนมี แนวโน้มที่จะมีความพยายาม ทางการเรียนอย่างเต็มที่

10 LOGO นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุข บัณฑิตย์ chittinatsbd@hotmail.com ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ และท่านที่สนใจทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt LOGO ศึกษาเจตคติที่ทีต่อวินัยใน ตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา ศึกษาเจตคติที่ทีต่อวินัยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google