งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุขบัณฑิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุขบัณฑิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุขบัณฑิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
วิจัย เรื่อง ศึกษาเจตคติที่ทีต่อวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา   นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุขบัณฑิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน ด้านความขยันอดทนทางการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

3 ขอบเขตการวิจัย ประชากร นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชฟ. 2/1 สาขาวิชาไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จำนวน 29 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชฟ. 2/1 สาขาวิชาไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วงจรไฟฟ้า 2 จำนวน 29 คน

4 กรอบแนวคิดวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม เจตคติที่มี่ต่อวินัยในตนเอง
วินัยในตนเองด้านวินัยใน ห้องเรียน ด้านความขยันอดทนทางการเรียน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง

5 นิยามศัพท์เฉพาะ ความมีวินัยในตนเอง ความอดทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะทำให้ทราบถึง เจตคติ ที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชฟ. 2/1 สาขาวิชาไฟฟ้า

7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฉันทนา ภาคบงกชและคณะ.(2539). การสำรวจคุณลักษณะทางวินัยที่พึงประสงค์ในสังคมไทย. สุรพงษ์ ชูเดช. (2542). ผลของการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. สถิดาพร คาสด. (2546). การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สมพิศ แซ่เฮง. (2546) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนสาขาช่างอุตสาหกรรม. โรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

8 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า/การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถาม เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทน และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยใช้สถิติค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิจัย ( ด้านเจตคติ )
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน พบว่า ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดี ถึง ดีมาก เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทางเจตคติที่ดี เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อความพยายามทางการเรียน นักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีความพยายามทางการเรียนอย่างเต็มที่

10 นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุขบัณฑิตย์ chittinatsbd@hotmail.com
จบการนำเสนอ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และท่านที่สนใจทุกท่าน นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุขบัณฑิตย์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุขบัณฑิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google