งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้รูปแบบการแนะแนวสำหรับ การแก้ปัญหาผู้เรียน ให้เป็นคนดีของสังคม ดร. ญาณินท์ คุณา สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้รูปแบบการแนะแนวสำหรับ การแก้ปัญหาผู้เรียน ให้เป็นคนดีของสังคม ดร. ญาณินท์ คุณา สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้รูปแบบการแนะแนวสำหรับ การแก้ปัญหาผู้เรียน ให้เป็นคนดีของสังคม ดร. ญาณินท์ คุณา สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันวิถีชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษากำลังเผชิญกับ บริโภคนิยม ( การใช้ของแพงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ สถานภาพทางสังคม ) การเที่ยวเตร่ยามค่ำคืน ยาเสพ ติด การดำเนินวิถีชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาใน สังคมเมืองมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ภายใต้อิทธิพลของ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และ อิทธิพลของสังคมโลกตะวันตกที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการต่อสู้แข่งขันโดยไม่คำนึงถึง ความถูกต้องเหมาะสมตามหลักศีลธรรม มีพฤติกรรมย่อ หย่อนในความรับผิดชอบ และชอบใช้ความรุนแรง ( กระทรวงศึกษาธิการ.2553) ปัจจุบันวิถีชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษากำลังเผชิญกับ บริโภคนิยม ( การใช้ของแพงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ สถานภาพทางสังคม ) การเที่ยวเตร่ยามค่ำคืน ยาเสพ ติด การดำเนินวิถีชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาใน สังคมเมืองมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ภายใต้อิทธิพลของ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และ อิทธิพลของสังคมโลกตะวันตกที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการต่อสู้แข่งขันโดยไม่คำนึงถึง ความถูกต้องเหมาะสมตามหลักศีลธรรม มีพฤติกรรมย่อ หย่อนในความรับผิดชอบ และชอบใช้ความรุนแรง ( กระทรวงศึกษาธิการ.2553)

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) นักแนะแนว / ครูที่ทำหน้าที่แนะแนวที่มีความรู้ทางการ แนะแนวเชิงจิตวิทยาด้วยแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถ แก้ปัญหาให้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความสมดุลทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นักแนะแนว / ครูที่ทำหน้าที่แนะแนวที่มีความรู้ทางการ แนะแนวเชิงจิตวิทยาด้วยแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถ แก้ปัญหาให้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความสมดุลทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเป็นคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ ส่วนรวม จะได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล และเดินข้าม ผ่านช่วงเวลาวิกฤตต่างๆ เหล่านั้นไปได้ โดยใช้วิธีการ แก้ปัญหาอย่างสันติวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสิน แก้ปัญหาให้กับตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ ส่วนรวม จะได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล และเดินข้าม ผ่านช่วงเวลาวิกฤตต่างๆ เหล่านั้นไปได้ โดยใช้วิธีการ แก้ปัญหาอย่างสันติวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสิน แก้ปัญหาให้กับตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

4 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้รูปแบบการแนะแนวสำหรับการแก้ปัญหา ผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม เพื่อใช้รูปแบบการแนะแนวสำหรับการแก้ปัญหา ผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ แหล่งความ แปรปรวน SSdfMean Square FSig. ประเภทของการฝึก 97.90 332.6017. 02 0.0 0 ความคลาดเคลื่อน 22.2511619.20 ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนวัดซ้ำของพฤติกรรม รับผิดชอบ พฤติกรรมการแก้ไขปัญหา อย่างสันติวิธี ( พฤติกรรมการเป็นคนดี ) ทั้งก่อนการ ฝึกอบรม ทันทีหลังการฝึกอบรม

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ( ต่อ ) ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของการฝึก วัด 1 เดือน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน 4 กลุ่ม การทดลอง ใน 4 กลุ่ม การทดลอง ประเภทของกลุ่มจำนวน ( คน ) ก่อนการ ฝึกฯ ทันที หลังฝึกฯ 1 เดือน หลังฝึกฯ SD กลุ่ม 100% 3040. 15 2.3 7 44. 73 2.3 8 47.5 2 2.32 กลุ่ม 50%( แบบ 1) 3041. 92 2.3 9 41. 94 2.3 9 39.9 1 2.31 กลุ่ม 50%( แบบ 2) 3042. 57 2.4 4 42. 74 1.4 5 40.2 2 2.36 กลุ่มควบคุม 3040. 71 1.5 2 40. 72 2.5 2 40.3 3 1.42

7 รูปแบบการแนะแนวสำหรับการ แก้ปัญหาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม

8 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย พฤติกรรมความรับผิดชอบ พฤติกรรมการแก้ไขปัญหา อย่างสันติวิธี และพฤติกรรมรับผิดชอบและแก้ปัญหา ในครอบครัวอย่างสันติวิธี พบว่า กลุ่มนักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มฝึกจิตลักษณะและทักษะ (100% สี แดง ) 2) กลุ่มฝึกจิตลักษณะ (50%P สีเหลือง ) และ 3) กลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกทั้งสองแบบ ( กลุ่ม ควบคุม สีส้ม ) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยวัดทันทีหลัง ฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนการวัดก่อนการฝึกอบรม พฤติกรรมความรับผิดชอบ พฤติกรรมการแก้ไขปัญหา อย่างสันติวิธี และพฤติกรรมรับผิดชอบและแก้ปัญหา ในครอบครัวอย่างสันติวิธี พบว่า กลุ่มนักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มฝึกจิตลักษณะและทักษะ (100% สี แดง ) 2) กลุ่มฝึกจิตลักษณะ (50%P สีเหลือง ) และ 3) กลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกทั้งสองแบบ ( กลุ่ม ควบคุม สีส้ม ) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยวัดทันทีหลัง ฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนการวัดก่อนการฝึกอบรม

9 การวัด 1 เดือนหลังการฝึกอบรม พบว่า คะแนน สูงกว่าคะแนนการวัดก่อนฝึกอบรมในเช่นนี้ ปรากฏใน 3 กลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง คะแนนวัดทันทีหลังฝึกอบรมและวัด 1 เดือน หลังการฝึกอบรม ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยใน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มฝึกจิตลักษณะ และทักษะ (100% สีแดง ) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น และกลุ่มฝึกจิต ลักษณะ (50%M สีฟ้า ) มีคะแนนเฉลี่ยลดลง เพียงแต่ไม่มีนัยสำคัญ และกลุ่มฝึกทักษะ (50%P สีเหลือง ) มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ( แต่เป็น ที่น่าแปลกใจว่า กลุ่มควบคุมกลับมีแนวโน้มของ คะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างมากนักจากก่อนการ ฝึก ) การวัด 1 เดือนหลังการฝึกอบรม พบว่า คะแนน สูงกว่าคะแนนการวัดก่อนฝึกอบรมในเช่นนี้ ปรากฏใน 3 กลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง คะแนนวัดทันทีหลังฝึกอบรมและวัด 1 เดือน หลังการฝึกอบรม ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยใน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มฝึกจิตลักษณะ และทักษะ (100% สีแดง ) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น และกลุ่มฝึกจิต ลักษณะ (50%M สีฟ้า ) มีคะแนนเฉลี่ยลดลง เพียงแต่ไม่มีนัยสำคัญ และกลุ่มฝึกทักษะ (50%P สีเหลือง ) มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ( แต่เป็น ที่น่าแปลกใจว่า กลุ่มควบคุมกลับมีแนวโน้มของ คะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างมากนักจากก่อนการ ฝึก ) สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) สรุปผลการวิจัย ( ต่อ )

10 Thank & Question


ดาวน์โหลด ppt การใช้รูปแบบการแนะแนวสำหรับ การแก้ปัญหาผู้เรียน ให้เป็นคนดีของสังคม ดร. ญาณินท์ คุณา สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google