งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการจัดการกับ อารมณ์และความเครียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการจัดการกับ อารมณ์และความเครียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการจัดการกับ อารมณ์และความเครียด

2 คือ 1. มาลองวัดความเครียดกันเถอะ
กิจกรรม คือ 1. มาลองวัดความเครียดกันเถอะ

3 คือ 32-64 อย่างดี 65 – 95 สมเหตุสมผล 95 – 128 เครียดสูง
กิจกรรม คือ อย่างดี 65 – 95 สมเหตุสมผล 95 – 128 เครียดสูง

4 กิจกรรม คือ 2. วิธีการจัดการกับความเครียด (เอามา 4 อย่างจาก 18 อย่าง)

5 ความเครียดและวิธีการกับความเครียด
ความเครียด (Stress) ความกดดันที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่สบายใจและเป็นสภาวะ ทางด้านจิตใจที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

6 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด ได้แก่
1 . ปัจจัยภายในของบุคคล ได้แก่ 1.1 สาเหตุทางร่างกายเป็นสภาวะบางอย่างของร่างกายที่ก่อให้เกิดความเครียด 1.2 สาเหตุทางจิตเป็นสภาวะทางจิตใจบางอย่างของบุคคลที่ก่อให้เกิดความเครียด

7 2.ปัจจัยภายนอกของบุคคล เช่น
การสูญเสียสิ่งที่รัก การเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือสภาวะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น

8 ลักษณะของบุคคลที่มีการรู้คุณค่าฯต่ำ
คือ บุคคลที่มีการใช้กลไกในการป้องกันตนเอง รับรู้ว่าตนเองด้อยค่าหรือมีคุณค่าเกินความเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้บุคคลเหล่านี้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย วิตกกังวล เก็บตัวไม่ชอบแสดงตน จะมีความรู้สึกหวาดกลัว ท้อแท้ ไม่มั่นใจในตนเองมักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น มีความยุ่งยากใจในการแก้ไขปัญหา

9 อาการที่มีผลจากความเครียดอาจแบ่ง
ได้ดังนี้ คือ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านการรับรู้ 3. ด้านอารมณ์ 4. ด้านพฤติกรรม 5. ด้านจิตวิทยา

10 การจัดการกับความเครียด
อาจทำได้โดยใช้หลัก 3 R คือ Recover หาวิธีพักผ่อนหย่อนใจ Refocus คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและถามความรู้สึกตัวเอง Regenerate พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็นต้น

11 สิ่งที่ช่วยให้เกิดการรู้คุณค่าของตนเอง
2. ด้านครอบครัว ความเอาใจใส่ ต้องการความอบอุ่นและการดูแลอย่างใกล้ชิด คอยเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ต่าง ๆ เช่นการคบเพื่อน การป้องกันสารเสพติดให้โทษ ให้ความอบอุ่นและการดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิด

12 สิ่งที่ช่วยให้เกิดการรู้คุณค่าของตนเอง
3. ด้านสังคม การให้สังคมยอมรับ ให้อภัย ให้โอกาสและกำลังใจ โดยเฉพาะจากสถาบันครอบครัวเป็นสำคัญ ญาติพี่น้อง เพื่อนอันดับรองลงไป

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการจัดการกับ อารมณ์และความเครียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google