งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการ จัดการกับ อารมณ์และ ความเครียด. กิจกรรม คือ 1. มาลอง วัดความเครียด กันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการ จัดการกับ อารมณ์และ ความเครียด. กิจกรรม คือ 1. มาลอง วัดความเครียด กันเถอะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการ จัดการกับ อารมณ์และ ความเครียด

2 กิจกรรม คือ 1. มาลอง วัดความเครียด กันเถอะ

3 กิจกรรม คือ 32-64 อย่างดี 65 – 95 สมเหตุสมผล 95 – 128 เครียดสูง

4 กิจกรรม คือ 2. วิธีการจัดการกับ ความเครียด ( เอามา 4 อย่างจาก 18 อย่าง )

5 ความเครียดและวิธีการ กับความเครียด ความเครียด (Stress) ความกดดันที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่สบายใจและเป็นสภาวะ ทางด้านจิตใจที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

6 ปัจจัยที่ทำให้เกิด ความเครียด ได้แก่ 1. ปัจจัยภายในของบุคคล ได้แก่ 1.1 สาเหตุทางร่างกายเป็น สภาวะบางอย่างของร่างกายที่ ก่อให้เกิดความเครียด 1.2 สาเหตุทางจิตเป็นสภาวะทาง จิตใจบางอย่างของบุคคลที่ ก่อให้เกิดความเครียด

7 2. ปัจจัยภายนอกของ บุคคล เช่น การสูญเสียสิ่งที่รัก การ เปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือสภาวะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น

8 ลักษณะของบุคคลที่มี การรู้คุณค่าฯต่ำ คือ บุคคลที่มีการใช้กลไกในการ ป้องกันตนเอง รับรู้ว่าตนเองด้อย ค่าหรือมีคุณค่าเกินความเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้บุคคลเหล่านี้เกิด ความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย วิตก กังวล เก็บตัวไม่ชอบแสดงตน จะ มีความรู้สึกหวาดกลัว ท้อแท้ ไม่ มั่นใจในตนเองมักตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของบุคคลอื่น มีความ ยุ่งยากใจในการแก้ไขปัญหา

9 อาการที่มีผลจาก ความเครียดอาจแบ่ง ได้ดังนี้ คือ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้าน การรับรู้ 3. ด้าน อารมณ์ 4. ด้าน พฤติกรรม 5. ด้านจิตวิทยา

10 การจัดการกับ ความเครียด อาจทำได้โดยใช้หลัก 3 R คือ  Recover หาวิธีพักผ่อนหย่อนใจ  Refocus คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและ ถามความรู้สึกตัวเอง  Regenerate พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็น ต้น

11 สิ่งที่ช่วยให้เกิดการรู้ คุณค่าของตนเอง 2. ด้านครอบครัว ความเอา ใจใส่ ต้องการความอบอุ่นและ การดูแลอย่างใกล้ชิด คอยเป็นที่ ปรึกษาให้ความรู้ต่าง ๆ เช่นการ คบเพื่อน การป้องกันสารเสพติด ให้โทษ ให้ความอบอุ่นและการ ดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิด

12 สิ่งที่ช่วยให้เกิดการรู้ คุณค่าของตนเอง 3. ด้านสังคม การให้สังคม ยอมรับ ให้อภัย ให้โอกาสและ กำลังใจ โดยเฉพาะจากสถาบัน ครอบครัวเป็นสำคัญ ญาติพี่น้อง เพื่อนอันดับรองลงไป

13


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการ จัดการกับ อารมณ์และ ความเครียด. กิจกรรม คือ 1. มาลอง วัดความเครียด กันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google