งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญา ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญา ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญา ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นและของชาติได้ เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นและของชาติได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เอกลักษณ์ของชาติ มวย ไทย ภาษา ไทย อาหาร ไทย ดนตรี ไทย นาฏศิ ลป์

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ลักษณะ ภาษาไทย ความสำคัญ อาหารไทย นาฏศิลป์ไทย มวยไทย เรือนไทย วิธีอนุรักษ์ ดนตรีไทย

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญากับ ความสัมพันธ์ สิ่ง ศักดิ์สิท ธิ์ ( ความ เชื่อ ) สิ่ง ศักดิ์สิท ธิ์ ( ความ เชื่อ ) สมาชิ กใน ครอบ ครัว บุคคลใน สังคม บรรพ บุรุษ ธรรม ชาติ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิ่งที่ เปลี่ยนแปลง ………1…… …. สิ่งที่ เปลี่ยนแปลง ………1…… …. ผลที่เกิดขึ้น ……2……… ผลที่เกิดขึ้น ……2……… มีการสืบ ทอด ต่อไปใน อนาคต …2.2… มีการสืบ ทอด ต่อไปใน อนาคต …2.2… วิธีประยุกต์ใช้ ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น …4… วิธีประยุกต์ใช้ ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น …4… ถ้าไม่มี การ สืบทอด ต่อไป ในอนาคต..2.1… ถ้าไม่มี การ สืบทอด ต่อไป ในอนาคต..2.1… วิธีฟื้นฟูภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น ……3… …. วิธีฟื้นฟูภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น ……3… ….

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

8

9 แนวทางการปฏิบัติสืบทอด ภูมิปัญญา แนวทางการปฏิบัติสืบทอด ภูมิปัญญา 1. การถ่ายทอด 2. เผยแพร่และแลกเปลี่ยน

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การสืบทอด ภูมิปัญญา 1. การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ( วิถีชีวิต ) 2. การศึกษาเล่าเรียน 3. การรับความรู้จากสังคม ภายนอก

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. การค้นคว้าวิจัย แนวทางในการอนุรักษ์ ศึกษา เก็บข้อมูล 2. การอนุรักษ์ รักษาความรู้ที่ดีงาม 3. การฟื้นฟู รื้อฟื้น ที่สูญหายไป

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. การพัฒนา สร้างสรรค์ตอบ สนองความต้องการ สร้างสรรค์ตอบ สนองความต้องการ 5. ประยุกต์ ปรับความรู้เก่ากับ ความรู้ใหม่ ปรับความรู้เก่ากับ ความรู้ใหม่ 6. การสร้างใหม่ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญา ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google