งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญา ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นและของชาติได้

3 เอกลักษณ์ของชาติ ภาษาไทย นาฏศิลป์ อาหารไทย มวยไทย ดนตรีไทย

4 ลักษณะ ความสำคัญ วิธีอนุรักษ์ ภาษาไทย อาหารไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย
มวยไทย เรือนไทย

5 ภูมิปัญญากับความสัมพันธ์
สมาชิกในครอบครัว ธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ความเชื่อ) บุคคลในสังคม บรรพบุรุษ

6 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ………1………. ผลที่เกิดขึ้น ……2……… มีการสืบทอด ต่อไปในอนาคต…2.2… ถ้าไม่มีการ สืบทอดต่อไป ในอนาคต..2.1… วิธีประยุกต์ใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น…4… วิธีฟื้นฟูภูมิปัญญา ท้องถิ่น……3…….

7

8

9 แนวทางการปฏิบัติสืบทอด
ภูมิปัญญา 1. การถ่ายทอด 2. เผยแพร่และแลกเปลี่ยน

10 การสืบทอดภูมิปัญญา 2. การศึกษาเล่าเรียน 3. การรับความรู้จากสังคม
1.การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน (วิถีชีวิต) 2. การศึกษาเล่าเรียน 3. การรับความรู้จากสังคม ภายนอก

11 แนวทางในการอนุรักษ์ 1. การค้นคว้าวิจัย ศึกษา เก็บข้อมูล 2. การอนุรักษ์
รักษาความรู้ที่ดีงาม 3. การฟื้นฟู รื้อฟื้น ที่สูญหายไป

12 4. การพัฒนา สร้างสรรค์ตอบ สนองความต้องการ 5. ประยุกต์ ปรับความรู้เก่ากับ ความรู้ใหม่ 6. การสร้างใหม่ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google