งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะการละคร กับ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน พนิดา ฐปนางกูร โปรแกรมศิลปะเพื่อการศึกษา สถาบัน คลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะการละคร กับ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน พนิดา ฐปนางกูร โปรแกรมศิลปะเพื่อการศึกษา สถาบัน คลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะการละคร กับ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน พนิดา ฐปนางกูร โปรแกรมศิลปะเพื่อการศึกษา สถาบัน คลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 1

2 เทคโนโลยีจากต่างประเทศ Theatre in Education (TIE) กลุ่ม / คณะละคร นำการแสดงที่มีประเด็นเนื้อหาที่เป็น บทเรียน ทางสังคม บทเรียนทางวิชาการ เข้าไปจัดแสดงในโรงเรียน อาจ มีกิจกรรมเตรียมผู้ชมก่อนนำเข้าสู่การแสดง และกิจกรรมหลัง การแสดงที่เป็นไปเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม Drama in Education (DIE) ในวิชาหนึ่งๆหรือหลายวิชา ครูและผู้เรียนจะสวมบทบาทเป็นตัว ละครที่อยู่ในบทเรียน และดำเนินเรื่องราวชีวิตของตัว ละครที่โยงบทเรียนเข้ามาสู่การดำเนินชีวิต ดังนั้น การสวมบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นกิจกรรมหนึ่งใน DIE Creative Drama เป็นกระบวนการที่เรียงร้อยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การละลาย พฤติกรรม การฝึกฝนทักษะการใช้ร่างกาย การเคลื่อนไหว สมาธิ ทักษะการสังเกต จินตนาการ การคิดวิเคราะห์ การลำดับความคิด การสร้างบทละคร การนำเสนอ กิจกรรมเหล่านี้จะมีการลำดับความสำคัญตามบริบทการนำไปใช้ และมักจะมีผู้นำไป บูรณาการกับ TIE และ DIE 2

3 การศึกษาผ่านทางศิลปะ Arts Education ครู และ ศิลปิน ออกแบบหลักสูตรร่วมกัน สอนร่วมกัน เชื่อมโยงไปสู่องค์กรหรือ หน่วยงานอื่นๆในท้องถิ่น อาทิ ศูนย์วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์, วัด, สถานี ดับเพลิง, สถานีตำรวจ, อนามัยหรือสาธารณสุข, อปท., เทศบาล, มหาวิทยาลัย, สถานสงเคราะห์, โรงงาน ฯลฯ, Arts in Education ครูสอนวิชาทั่วไป / ครู ศิลปะ ออกแบบการเรียนการ สอนโดยใช้ศิลปะเป็น ช่องทาง 3

4 ศิลปะ กับ ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ เป็นตัวแทนของการสั่งสมทางวัฒนธรรมที่ โอบล้อมด้วยภาษา ศาสนา ขนบประเพณี กีฬา ดนตรี ละคร นาฏศิลป์ วรรณกรรม งานช่าง งานประดิษฐ์ พฤติกรรม อุปนิสัย และวิถีชีวิตของคนในสังคม ศิลปะ เป็นหนทางของการส่งทอดมรดกทาง วัฒนธรรม จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ศิลปะเป็นช่องทางของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ บูรณาการภูมิปัญญากับงานสร้างสรรค์ เพื่อ สื่อสารสู่สาธารณะ ศิลปะเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนามนุษย์ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา สร้างการเรียนรู้ที่นำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่า ศิลปะ เป็นเครื่องมือสำคัญของการเรียนรู้เพื่อการ เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และ นำไปสู่การบ่มเพาะ จิตตปัญญา ศิลปะเป็นฐานสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นหัวใจ สำคัญของการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) 4

5 www.theatreforyoungpeople.com 5


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะการละคร กับ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน พนิดา ฐปนางกูร โปรแกรมศิลปะเพื่อการศึกษา สถาบัน คลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google