งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะการละคร กับ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะการละคร กับ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะการละคร กับ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
พนิดา ฐปนางกูร โปรแกรมศิลปะเพื่อการศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

2 เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
Theatre in Education (TIE) กลุ่ม/คณะละคร นำการแสดงที่มีประเด็นเนื้อหาที่เป็น บทเรียนทางสังคม บทเรียนทางวิชาการ เข้าไปจัดแสดงในโรงเรียน อาจมีกิจกรรมเตรียมผู้ชมก่อนนำเข้าสู่การแสดง และกิจกรรมหลังการแสดงที่เป็นไปเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม Drama in Education (DIE) ในวิชาหนึ่งๆหรือหลายวิชา ครูและผู้เรียนจะสวมบทบาทเป็นตัวละครที่อยู่ในบทเรียน และดำเนินเรื่องราวชีวิตของตัวละครที่โยงบทเรียนเข้ามาสู่การดำเนินชีวิต ดังนั้น การสวมบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นกิจกรรมหนึ่งใน DIE Creative Drama เป็นกระบวนการที่เรียงร้อยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การละลายพฤติกรรม การฝึกฝนทักษะการใช้ร่างกาย การเคลื่อนไหว สมาธิ ทักษะการสังเกต จินตนาการ การคิดวิเคราะห์ การลำดับความคิด การสร้างบทละคร การนำเสนอ กิจกรรมเหล่านี้จะมีการลำดับความสำคัญตามบริบทการนำไปใช้ และมักจะมีผู้นำไป บูรณาการกับ TIE และ DIE

3 การศึกษาผ่านทางศิลปะ
Arts Education ครู และ ศิลปิน ออกแบบหลักสูตรร่วมกัน สอนร่วมกัน เชื่อมโยงไปสู่องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆในท้องถิ่น Arts in Education ครูสอนวิชาทั่วไป / ครูศิลปะ ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นช่องทาง เชื่อมโยงไปสู่องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆในท้องถิ่น อาทิ ศูนย์วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์, วัด, สถานีดับเพลิง, สถานีตำรวจ, อนามัยหรือสาธารณสุข, อปท., เทศบาล, มหาวิทยาลัย, สถานสงเคราะห์, โรงงาน ฯลฯ,

4 ศิลปะ กับ ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปะ เป็นตัวแทนของการสั่งสมทางวัฒนธรรมที่โอบล้อมด้วยภาษา ศาสนา ขนบประเพณี กีฬา ดนตรี ละคร นาฏศิลป์ วรรณกรรม งานช่าง งานประดิษฐ์ พฤติกรรม อุปนิสัย และวิถีชีวิตของคนในสังคม ศิลปะ เป็นหนทางของการส่งทอดมรดกทางวัฒนธรรม จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ศิลปะ เป็นช่องทางของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่บูรณาการภูมิปัญญากับ งาน สร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารสู่สาธารณะ ศิลปะ เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนามนุษย์ทั้งกาย จิต สังคม และ ปัญญา สร้างการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่า ศิลปะ เป็นเครื่องมือสำคัญของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และนำไปสู่การบ่มเพาะ จิตตปัญญา ศิลปะ เป็นฐานสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา ประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

5


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะการละคร กับ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google