งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของโรงเรียน ต่อชุมชน. 2 ลักษณะ บทบาทในเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative Role) บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Role)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของโรงเรียน ต่อชุมชน. 2 ลักษณะ บทบาทในเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative Role) บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Role)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของโรงเรียน ต่อชุมชน

2 2 ลักษณะ บทบาทในเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative Role) บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Role)

3 บทบาทในเชิงอนุรักษ์นิยม เน้นการรักษาและถ่ายทอด แนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม และแบบแผนพฤติกรรม ของสังคมไว้ เพื่อให้สังคม ดำรงสภาพเดิมไว้

4 บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โรงเรียนให้ก้าวหน้าไป ในทิศทางที่เหมาะสม ยิ่งๆขึ้น

5 บทบาทของโรงเรียนในการ รักษา และถ่ายทอดมรดกทางสังคม

6 1. การอบรมบุคลิกภาพที่ชุมชน ปรารถนา  การกำหนดคุณลักษณะที่พึง ปรารถนา  การคัดเลือกเพื่อหาความรู้  กิจกรรมในโรงเรียน

7 2. การส่งเสริมการเรียนรู้ในการ เข้าสังคม  โรงเรียนคือสังคมจำลอง ครอบครัว การเรียนรู้เข้าสังคม โรงเรียน ชุมชนหรือ สังคมภายนอก

8 2. การส่งเสริมการเรียนรู้ในการ เข้าสังคม  การชี้ให้เห็นความแตกต่าง  การจัดสรรบทบาท  เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม

9 3. ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันในสังคมสังคม  การเรียนภาษา เดียวกันทั้งสังคม

10 3. ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันในสังคมสังคม  เรียนรู้หลักพื้นฐานของ สังคมเดียวกัน

11 3. ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันในสังคมสังคม  โรงเรียนสร้างความ สำนึกในท้องถิ่นและชุมชน

12 3. ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันในสังคมสังคม  โรงเรียน เผยแพร่ อุดมการณ์หรือ คตินิยมของ ชาติ

13 บทบาทของโรงเรียนในการนำ การเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน

14 1. การส่งเสริมการพัฒนา ปัจเจกบุคคล

15 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ใหม่

16 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชน

17 4. ประเมินกิจกรรมของชุมชน


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของโรงเรียน ต่อชุมชน. 2 ลักษณะ บทบาทในเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative Role) บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Role)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google