งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com Present By Smart PAO ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com Present By Smart PAO ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com Present By Smart PAO ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2 Objectives & Agenda of Today 1.Our Objectives today 2.About Go Smart Co.,Ltd. 3.Our Product 4.Our Services 5.Our Industry Experiences 6.Our Technology 7.Our Clients

3 แนะนำบริษัทและวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาระบบงาน E-Office สำหรับหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ พัฒนาต่อยอดให้เป็น E-Local System ของอบจ. ที่ตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่อบจ. มากที่สุดและเป็น Total Solution สำหรับงานบริหารอบจ. วัตถุประสงค์

4 รวบรวม ข้อมูล / สร้าง ฐานข้อมูล กลางแบบ รวมศูนย์ ยกระดับ สู่สากล รองรับ AEC ประเมิน ผล / วิเคราะห์ และ รายงาน ผล สร้าง มาตรฐา นในการ ดำเนินง าน วางแผน ยุทธศา สร์ วัตถุประ สงค์

5 Objectives & Agenda of Today 1.Our Objectives today 2.About Go Smart Co.,Ltd. 3.Our Product 4.Our Services 5.Our Industry Experiences 6.Our Technology 7.Our Clients

6 About Go Smart Co.,Ltd. The supply of innovative Web technology. The provision of dynamic e -business solution for customer industry. O nline& I nternet M arketing solution for customer industry. Custom made software solution tailored to our client need Network and Server management.  We specialize and deliver :.

7 Objectives & Agenda of Today 1.Our Objectives today 2.About Go Smart Co.,Ltd. 3.Our Smart PAO System 4.Our Services 5.Our Industry Experiences 6.Our Technology 7.Our Clients

8

9 ความท้าทายหรืออุปสรรคในการให้บริการประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญและประชาชนอยู่ดีมีสุข นั้น ถือเป็นภารกิจหลักของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง หน่วยงาน แต่ละแห่งก็จะมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ การพัฒนา ท้องถิ่นให้เป็น เมืองน่าอยู่ ในด้านความปลอดภัย ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของสังคม การคมนาคม การให้บริการ และสวัสดิ ภาพของประชาชน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เดินหน้าไปสู่จุดหมายที่ วางไว้ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง เกิดจากความพร้อมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพื้นที่ ผู้บริหาร บุคลากร และองค์กร ขณะเดียวกันเทคโนโลยี สารสนเทศหรือไอที ได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน เพราะ การมีระบบสารสนเทศพื้นฐานที่ดี ช่วยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและ แนวนโยบายที่วางไว้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้การทำงานและ บริหารงานภายในองค์กรทำได้อย่าง ราบรื่น ทำให้ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในท้องถิ่นได้รับบริการที่ดี ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

10 Smart PAO System ระบบ E - Office ที่ทันสมัย Mobile Technology Cloud Technology Web Technology - ภาระกิจหลักของอบจ. - ระบบการทำงานงานภายในอบจ. - ลักษณะและวิธีการทำงานของบุคลากร - รายละเอียดงานของแต่ละฝ่าย ภายในอบจ. IT หน่วยงาน อปท.

11 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของ รัฐ พ. ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือ แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. ๒๕๕๓ ระบบ E – Local System พัฒนา ให้รองรับ

12 สนับสนุน การ ทำงาน ร่วมกัน ของทุก ฝ่าย มาก ยิ่งขึ้น เพื่อการ ประสานงาน ที่มี ประสิทธิภาพ

13 ออกแบบให้ใช้งานได้บนอุปกรณ์แบบพกพา Login เข้าใช้งานได้จากทุกที่

14 ปรับเปลี่ยนการใช้งาน เอกสารแบบเดิมๆ ลดค่าใช้จ่าย ในการติดต่อ สื่อสาร ภายในองค์กร

15 ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร เปลี่ยนการจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบ Digital File ทำให้การนำเสนอ เป็นเรื่องง่าย

16 ใช้เทคโนโลยีอย่าง ฉลาด ช่วย ยกระดับ การ ทำงาน ของ บุคลากร Fast & Easy

17

18

19 ระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับอบจ. E - Office มาตรฐาน

20 ระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับอบจ. Smart PAO System มาตรฐานอบจ.

21 Example Smart PAO System

22 ทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง ( เล่มน้ำเงิน ) - ทราบได้ทันทีเมื่อมีผู้ลงบันทึกรับหนังสือ - สามารถใช้ค้นหาและเก็บข้อมูลแทนเล่มน้ำเงินได้ทันที

23 เหลือไว้สำหรับสายสำคัญบ้าง

24 Electronic Document - จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ E – Doc ลดพื้นที่การจัดเก็บ เอกสารได้นานเป็น 10 ปี

25 - ระบบแผนที่ สามารถเพิ่มพื้นที่, จุด Mark, ถนน และค้นหาตาม หมวดหมู่ที่ตั้งขึ้นมาเองได้ แสดงข้อมูลในรูปแบบ Geometric

26 - สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ทั้งแบบ ดาวเทียม และ แบบแผนที่ ตามลักษณะงานของผู้ใช้งาน

27 ระบบ ฐานข้อมูล ถนน พร้อมสถิติ ข้อมูลประวัติ การซ่อม บำรุง

28 จัดทำ ทะเบียน ทรัพย์สิน โอนย้าย ทรัพยืสิน เบิก - ยืม – คืน ทรัพย์สิน ตัด จำหน่าย ข้อมูลการ ซ่อมบำรุง ทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน วัสดุ - ครุภัณฑ์

29 ข้อมูล บุคลากร การเข้า ทำงาน การเลื่อน ขั้น ประวัติบุคลากร

30 เปรียบเทียบแผนงานตามโครงการกับ การปฏิบัติจริง แผนโครงการ ผลงานจริง

31 แผนพัฒนา 3 ปี

32 * ระบบบริหารโครงการและ งบประมาณ

33 เลือกดูชื่อโครงการตาม หน่วยงานที่สังกัด

34 เลือกรายการที่จะประเมิน กิจกรรมโครงการ ระบบบริหารโครงการและ งบประมาณ ( ต่อ )

35 รายละเอียดการเบิกจ่าย งบประมาณ !!! ระบบบริหารโครงการและ งบประมาณ ( ต่อ )

36 ให้คะแนนการ ประเมิน ระบบบริหารโครงการและ งบประมาณ ( ต่อ )

37

38 อบจ เทศบาล อบต ศูนย์กลาง ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล

39 Objectives & Agenda of Today 1.Our Objectives today 2.About Go Smart Co.,Ltd. 3.Our Product 4.Our Services 5.Our Industry Experiences 6.Our Technology 7.Our Clients

40 Our Industry Experiences  Government  Dealer Management  Franchise Management  Healthcare  e-Commerce  Logistics  Manufacture  Property

41 Objectives & Agenda of Today 1.Our Objectives today 2.About Go Smart Co.,Ltd. 3.Our Product 4.Our Services 5.Our Industry Experiences 6.Our Technology 7.Our Clients

42 Our Technology o Web base Technology o Window 2003 Server, Linux o PostgreSQL Database o Web Service o Web Portal o iOS, Andriod, HTML5

43 Objectives & Agenda of Today 1.Our Objectives today 2.About Miracle Inspire Co.,Ltd. 3.Our Product 4.Our Services 5.Our Industry Experiences 6.Our Technology 7.Our Clients

44 ลูกค้า

45 ทีมงาน Project Manager Architecture Design Patterns Analysis Business System Develop Web Programmer DB Programmer UI Design Support Helpdesk Technical System Server Database Test Test Analysis Tester Training User System Document Technical Manual Project Advisor Project Coordinator

46 Choose the right partner We can help you effectively manage the Full Cycle of IT solution


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com Present By Smart PAO ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google