งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ
๒.๕ เร่งรัดการดำเนินการระบบสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต การคัดกรองเพื่อจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิง และประเมินความจำเป็นด้านการสนับสนุนบริการและการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมรวมถึงมี Care giver และ Care manager อย่างพอเพียง เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะพึ่งพิง ดำเนินการจังหวัดละ ๑-๓ อำเภอละ ๑-๓ ตำบล ดำเนินการ ๒๐ จังหวัด ภายในเดือน ธค. ๒๕๕๗ ดำเนินการทั่วประเทศ ภายในเดือน เมย.๒๕๕๘

2 - การตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ประเภท Blinding cataract -ผู้ป่วย ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ภายในเดือน ธค. ๒๕๕๗ -ทั่วประเทศ ภายในเดือน กย. ๒๕๕๘ -พัฒนา Palliative care unit ใน รพ.ของกรม รพศ./รพท. ทุกแห่ง โดยมี - พยาบาลที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คนปฎิบัติงาน เต็มเวลา -รพ.ของกรม รพศ./รพท.ทุกแห่ง ภายในเดือน ธค. ๒๕๕๗ -ขยายเครือข่ายไปสู่ รพช. ๓๐๐ แห่ง...ภายในเดือน กย. ๒๕๕๘

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 “ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นหมอเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นมนุษย์ด้วย”
“ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นหมอเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นมนุษย์ด้วย”

66


ดาวน์โหลด ppt นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google