งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข 10 ข้อ ๒. ๕ เร่งรัดการดำเนินการระบบสร้างเสริมสุข ภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข 10 ข้อ ๒. ๕ เร่งรัดการดำเนินการระบบสร้างเสริมสุข ภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข 10 ข้อ ๒. ๕ เร่งรัดการดำเนินการระบบสร้างเสริมสุข ภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต การคัดกรองเพื่อจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุตาม ภาวะพึ่งพิง และประเมินความจำเป็นด้านการ สนับสนุนบริการและการจัดบริการด้านสุขภาพ และสังคมรวมถึงมี Care giver และ Care manager อย่างพอเพียง เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ใน ระยะพึ่งพิง ดำเนินการจังหวัดละ ๑ - ๓ อำเภอละ ๑ - ๓ ตำบล ดำเนินการ ๒๐ จังหวัด............................. ภายในเดือน ธค. ๒๕๕๗ ดำเนินการทั่วประเทศ............................. ภายในเดือน เมย. ๒๕๕๘

2 - การตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ประเภท Blinding cataract - ผู้ป่วย ๓ จังหวัดชายแดนใต้.............. ภายใน เดือน ธค. ๒๕๕๗ - ทั่วประเทศ.......................................... ภายในเดือน กย. ๒๕๕๘ - พัฒนา Palliative care unit ใน รพ. ของกรม รพศ./ รพท. ทุกแห่ง โดยมี - พยาบาลที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ปฎิบัติงาน เต็มเวลา - รพ. ของกรม รพศ./ รพท. ทุกแห่ง........ ภายในเดือน ธค. ๒๕๕๗ - ขยายเครือข่ายไปสู่ รพช. ๓๐๐ แห่ง... ภายในเดือน กย. ๒๕๕๘

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 “ ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็น หมอเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็น มนุษย์ด้วย ”

66


ดาวน์โหลด ppt นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข 10 ข้อ ๒. ๕ เร่งรัดการดำเนินการระบบสร้างเสริมสุข ภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google