งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผู้ศึกษาค้นคว้าได้จัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมุติจำนวน 5 แผนระบุรายการที่เป็นเกณฑ์ และระดับคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผู้ศึกษาค้นคว้าได้จัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมุติจำนวน 5 แผนระบุรายการที่เป็นเกณฑ์ และระดับคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 1. ผู้ศึกษาค้นคว้าได้จัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมุติจำนวน 5 แผนระบุรายการที่เป็นเกณฑ์ และระดับคุณภาพ โดยให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ปลายทาง นำทางและกิจกรรม การเรียนการสอน

6 2. จัดทำแบบทดสอบทักษะการ พูดภาษาอังกฤษ เป็น แบบทดสอบการปฏิบัติ และ แบบประเมินทักษะการพูด โดย ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบ และการสร้างแบบประเมินตาม สภาพจริงโดยใช้เกณฑ์ การ ประเมินแบบ รูบริคส์

7 3. นำแบบประเมินทักษะการพูด ภาษาอังกฤษที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไขแล้ว ไปพิมพ์เป็นฉบับ สมบูรณ์เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือ ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้ากึ่งทดลอง แบบ One Group Pre-test Design

8 สรุป ผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของแผนการ จัดการเรียนรู้ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม บทบาทสมมุติ ระดับ ประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 3 มีค่า เท่ากับ 70.82 หมายความว่า ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ จัดการเรียนรู้ ได้คะแนนคิดเป็น ร้อยละ 70.82 และทำคะแนน แบบทดสอบทักษะการพูดหลัง เรียน ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 71.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ 70/70 ที่ตั้งไว้

9 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของ แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะ การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.56 ซึ่ง หมายถึงผลจากการพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้ ผู้เรียนมีทักษะการพูดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 56

10 3. ผลจากการใช้แผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนา ทักษะการพูดมากขึ้น กว่าเดิมโดยคิดเป็นร้อยละ 70.82 จากการปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าวได้จากการ ประเมินจากผลงานของ ผู้เรียนและจากการประเมิน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ท้ายแผนแต่ละแผน

11 ขอบคุณ คณะกรรมการ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1. ผู้ศึกษาค้นคว้าได้จัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมุติจำนวน 5 แผนระบุรายการที่เป็นเกณฑ์ และระดับคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google