งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็น ระบบ โดยใช้แบบจำลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็น ระบบ โดยใช้แบบจำลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็น ระบบ โดยใช้แบบจำลอง

2 The ASSURE Model ในการใช้สื่อการสอนนั้น ผู้สอนควร จะมีการวางแผนการใช้สื่ออย่างรัดกุม และเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็น แนวทางในการปฎิบัติ ซึ่งจะทำให้ ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการใช้สื่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้สูงสุด ตามความสามารถ ของแต่ละบุคคล และตรงตาม วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้

3 The ASSURE Model The ASSURE Model คือ อะไร ? สรุป อ้างอิง

4 The ASSURE Model คือ อะไร ? The ASSURE Model ASSURE Model เป็นรูปแบบของการวางแผน หรือออกแบบการสอนโดยเน้นการใช้สื่อ และ เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ และเน้นการมีส่วน ร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้คิดค้น ASSURE คือ ไฮ นิคและคณะ (Heinich, and Others 1999) มีระบบการดำเนินงานตามลำดับขั้นดังนี้

5 The ASSURE Model

6 A = ANALYZE LEARNER'S การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียน ที่สำคัญได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมเบื้องต้นและ ความต้องการของผู้เรียน ทั้งในด้าน 1. ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ เพศ ระดับ การศึกษา เจตคติ ระบบสังคม วัฒนธรรม

7 The ASSURE Model A = ANALYZE LEARNER'S การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน 2. ข้อมูลเฉพาะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน เช่น ประสบการณ์เดิม ทักษะ เจตคติ ความรู้พื้นฐาน และความสามารถใน บทเรียนนั้นเพียงใด การวิเคราะห์จะ ช่วยให้ผู้สอน สามารถตัดสินใจเลือก สื่อและจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน ได้อย่างเหมาะสม

8 S = STATE LEARNING OBJECTIVES AND CONTENT การกำหนด จุดมุ่งหมาย The ASSURE Model จุดมุ่งหมายการเรียนที่ดี ควรเป็นข้อความที่แสดง ลักษณะ สำคัญ 3 ประการคือ 1. วิธีการปฏิบัติ PERFORMANCE ( ทำอะไร ) การ เขียนจุดมุ่งหมายควรใช้คำกริยาหรือข้อความที่สังเกต พฤติกรรมได้ เช่น ให้คำจำกัดความ อธิบาย บอก หรือ จำแนก เป็นต้น 2. เงื่อนไข CONDITIONS ( ทำอย่างไร ) การเขียน จุดมุ่งหมายการเรียน ควรกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็น ภายใต้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การกำหนดเงื่อนไข เช่น บวกเลขในใจโดยไม่ใช้กระดาษวาด หรือ ผสม แป้งโดยใช้ช้อน เป็นต้น

9 S = STATE LEARNING OBJECTIVES AND CONTENT การกำหนด จุดมุ่งหมาย The ASSURE Model 3. เกณฑ์ CRITERIA ( ทำได้ดี เพียงไร ) มาตรฐานการปฏิบัติซึ่งควร ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เช่นระดับของความสามารถในการ ปฏิบัติ ระดับของความรู้ที่จำเป็น เพื่อ การศึกษาต่อในหน่วยการเรียนที่ สูงขึ้นไป

10 S = SELECT, MODIFY OR DESIGN MOTHODS AND MATERIALS การเลือก ดัดแปลงหรือออกแบบ สื่อใหม่ The ASSURE Model การกำหนดสื่อการเรียนการสอน อาจ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการ ดังนี้ คือ 1) การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน 2) ดัดแปลงจากสื่อวัสดุที่มีอยู่แล้ว 3) การออกแบบสื่อใหม่

11 U = UTILIZE METHODS AND MATERIALS การใช้ สื่อ The ASSURE Model กิจกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอน พิจารณาได้ 3 ลักษณะคือ 1) การใช้สื่อประกอบการสอนของผู้สอน เช่น ประกอบคำบรรยาย และอธิบาย 2) การใช้สื่อเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ของผู้เรียน เช่น ชุดการสอน บทเรียนด้วย ตนเอง

12 U = UTILIZE METHODS AND MATERIALS การใช้ สื่อ The ASSURE Model 3) การใช้สื่อร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ ผู้สอน เช่น เกม สถานการณ์จำลอง และ การสาธิต การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การใช้ สื่อการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนมี ส่วนร่วมหรือได้ลงมือกระทำร่วมใน กิจกรรมการเรียนการสอนได้มากที่สุด

13 R = REQUIRE LEARNER'S RESPONSE การมีส่วนร่วมของ ผู้เรียน The ASSURE Model การกำหนดพฤติกรรมตอบสนองของ ผู้เรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมี ประสิทธิภาพที่สุดนั้น ผู้เรียนจะต้องมี ปฏิกิริยาตอบสนองและมีการเสริมแรง สำหรับการพฤติกรรมการตอบสนองที่ถูกต้อง อยู่เสมอ เช่น การให้สังเกตไปจนถึงการให้ ทำโครงการหรือออกแบบสิ่งของต่าง ๆ การ ที่ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีต่อการ ตอบสนองของผู้เรียน จะทำให้แรงจูงใจใน การเรียนและการเสริมแรงมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

14 E = EVALUATION การ ประเมินผล The ASSURE Model การประเมินผล ควรพิจารณาทั้ง 3 ด้านคือ 1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การประเมินสื่อและวิธีใช้ 3) การประเมินกระบวนการเรียนการสอน

15 สรุป The ASSURE Model จากรูปแบบจำลอง The ASSURE model จะเน้นถึงการวางแผนการใช้สื่อ อย่างเป็นระบบในสภาพของห้องเรียน จริง เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำรูป แบบจำลองนี้ มาใช้วางแผนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิผล ถ้าหากผู้สอน สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการ ได้ถูกต้องทุกขั้นตอนจะทำให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

16 The ASSURE Model Kanokphan Kanthachan(2554).The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบจำลอง. ค้น เมื่อ 3 สิงหาคม 2556. จาก http://52040337kanokphan.blogspot.com/2011/1 0/assure-model-assure-model-heinich.html ไพรวัลย์ วันทนา (2552). รูปแบบการสอนโดยใช้รูป แบบจำลอง ASSURE. ค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2556. จาก http://blog.wanthanaa.net/2009/03/assure- model.html กนกวรรณ ประยูรทรัพย์ (2553). The ASSURE Model: รูปแบบการสอนเน้นการใช้สื่อและมีส่วนร่วม. ค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2556. จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/363715 แผนการเรียนรู้ ASSURE MODEL (2555). ค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2556. จาก http://ml12345a.blogspot.com/2012/09/assure- model.html อ้างอิง

17 The ASSURE Model จัดทำโดย นางสาวกลชนก กาวี 531120317 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็น ระบบ โดยใช้แบบจำลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google